Skip to main content

Full text of "مجلة العالم الاسلامي İslam Dünyası Dergisi || العدد السادس ||"

See other formats


igindekiler_l_ayout 1 09.09.2012 11:14 Page 1 -$- 

EDITOR 

gun bir kanli §afak, gotten uflenen ate§; 
Birden, dagm sirtmda atlilar belirecek. 
Atlilarput §ehrine gediklerden girecek; 
Bir§ehirki, orada insan ayak ustu le§. 

11 Eylul 2001... Bir gagin kapanip baska bir gagin agildigi tarih... Dunyayi karanhga bogan 
Amerika'nin burnunun surtuldugu, butun mazlum haklann intikaminin ahndigi tarihi gun... 
gun butun Muslumanlar ve dunyanin hertarafindaki mazlum halklar, Amerikan saldirganhgina 
maruz kalan Latin Amerika halklan dahil olmak uzere herkes sevindi. Qunku azginlasan, kendini 
dunyanin agasi sanan sapik, kapitalist, emperyalist ve tagutlukta smir tanimayan "Asnn Hubel'i" 
Amerika'nin vuruldugu tarihti o gun... Amerika daha saldinnin sokunu uzerinden atamadan 11 
Eylul kahramanlan hakkinda bir ton komplo teorisi basindayeredindi. Gegen 11 yil iginde butun 
dunyada Pentagon ve ikiz Kuleleri vuranlann mucahidler oldugu kabul edilirken, ulkemizdeki 
komplo teorisyenleri ne yazik ki topluma "Amerika'nin kendi kendini vurdugu" safsatasini buyuk 
oranda kabul ettirdi. Bu sayimizda dunyada "kuresel cihad" gagini agan 11 Eylul Gazvesi'ni 
butun yonleriyle ele aldik. Bu buyuk olay ciltler dolusu ansiklopediler gikanlacak kadar genis, 
arka plani, sebep ve sonuglan itibariyle gunlerce, hatta aylarca sempozyumlara konu olacak 
kadar onemli... 

11 Eylul saldinsiyla Amerika panik iginde islam topraklanna saldirdi. Hem ordusu, hem istihba- 
rati dag ild i. Her cephede buyuk kayiplar verdi. Ozellikle Irak'ta binlerce askerini kaybetti. Afga- 
nistan, Irak, Yemen, Somali ve diger bolgelerdeki Amerikan harcamalan Amerikan ekonomisinin 
dibe vurmasini sagladi. Ama butun bunlar gorene, kore ne... 

11 Eylul'un mesajmi anlamayan Amerika'ya §ehid §eyh Usame bin Ladin (rahimehullah) 
2010'da Hollanda'dan ugan ve ugagin Amerika'nin Detroit kentine inmesine sebep olan ope- 
rasyondan sonra su sozleri soylemi§ti: "Eger mesajlanmizi size sozcuklerle ula§tirmak mumkun 
olsaydi, ugaklarla gondermezdik." Ardindan Ummetin §ehidi ilave etti: "Gazze'deki karde§lerimiz 
aci gekerken sizlerin guvenli birya§am surmeniz haksizhk olacaktir. israil'e desteginizsurdukge 
bizim de saldirilanmiz devam edecektir. Filistinliler'in guvenlik beklentileri gergekle§medigi su- 
rece, Amerikahlar guvenlik hayalleri kuramayacaklar." 
Kiymetli okuyuculanmiz! 

Ayhk olan dergimizin daha duzenli ve zamaninda gikmasi igin aboneligi biten okurlanmizdan 
aboneliklerini yenilemelerini rica ediyoruz. Qunku islam Dunyasi Dergisi Turkiye'de ilk defa 
omurlerini ummetin kurtulu§una adayan kahramanlann yazilanni evinize ta§idi. Batici basinm 
butun dezenformasyon ve karalamalanna ragmen mutevazi imkanlanyla kannca karannca hiz- 
met yuruten dergimiz inaniyoruz ki muhim bir bo§lugu doldurmaktadir. 
Bir sonraki sayimizda goru§mek duasiyla Allah-u Teala'ya emanet olunuz. 

iSLAM DUNYASI Agustos2012Sayi:6 
Ayhk Dergi 

Sahibi ve Sorumlu Yazi j§leri Mudurii: Osman AKYILDIZ 

Yayin Kurulu: 

Ahmed TURAB 

Feridun DiNCER 

Abdurrahman KOC 

Osman AKYILDIZ 

Tercume Kurulu: 

Feyzullah EMRE (iNGJUZCE) 

Feridun DiNCER (ARAPCA) 

Selda OZ (JNGiLiZCE-ARAPCA) 

Cuneyt SEN (ARAPCA) Katkida Bulunanlar: 

Dr. Ekrem Hicazi (URDUN) 

Dr. Hani es-Sibai (iNGiLTERE) 

Dr. Ali Abdu'l Al (MISIR) 

Dr. ibrahim ivaz (MISIR) 

Dr. Muhammed Abbas (MISIR) 

Prof. Dr. Abdullah en-NefisT (KUVEYT) 

Seyh Hamid el-Aliyy (KUVEYT) 

Seyh Muhammed Ahmed el-Rasid (IRAK) 

Defne BAYRAK (TURKiYE) 

Omer BELUL (TURKiYE) 

Dr. Muhammed Emin en- Ned vT (BURMA) 

Tasarim: 

iSLAM DUNYASI 

iletisim Bilgileri: 

+90 216 495 88 81 
islamdunyasidergisi@gmail.com 

Ahmediye Mh. Gundogumu Cad. No: 17/11 
P.K: 34660 Uskudar/JSTANBUL 

Abonelik: 

Turkiye: 1 Yil 12 Sayi 80 TL - 6 Ayhk 6 sayi 40 TL 
Avrupa: 1 Yil 12 Sayi 70 EURO - 6 Ayhk 6 Sayi 35 EURi 
Diger Ulkeler: 1 Yil 12 Sayi 85 DOLAR - 6 Ayhk 6 Sayi 42 DOL Hesap Bilgileri: Posta Qeki: 

602 95 71 TL Hesabi: Albaraka Turk Uskudar Subesi 

Hesap No: 01019136-1 

§ube Kodu: 35 

IBAN No: TR17 0020 3000 0101 9136 0000 01 

EURO Hesabi: 

Albaraka Turk Uskudar Subesi 

Hesap No: 01019136-2 

§ube Kodu: 35 

IBAN No: TR87 0020 3000 0101 9136 0000 02 

Swift No: BTFHTRIS 

Online Abonelik: 

www.kureselkitap.com 

Ankara Temsilcisi: 

Omer BELUL 
+90 533 272 02 94 Dergah Of set 
h90 212 489 33 33 
NDEKlLER ■ IglNDEKlKER ■ IglNDEKlLER ■ IglNDEKlKER ■ IglNDEKlLER ■ IglNDEKlKER 04 Amerikan Halkina Sesleni§ 

§ehid Usame bin Ladin (rahimehullah) 

07 Imkansizin Mumklin Oldugu An... 

Ebu Ubey El-Kure§T 

15 Bir £agin ba§langici 

Islam Dunyasi 

21 11 Eyliil Gazvesi Hakkinda 

Bazi §iipheler ve Cevaplan 

Islam Dunyasi 

28 Devrimciler ve Mucahidler 

Cemal Poyraz 33 Taliban Liderlerinden Mevlevi Sengin: 
"Cumhuriyetin Kurt halkina 80 yilda 
yapamadigi ifsadi Abdullah Ocalan 20 yilda 

yapti" 

34 Suriyeli Miicahid Alim Istanbul'daydi 

islam Dunyasi 

37 Burma'da Soykinm 

40 Islam Ummetine £agn 

Ebu Husam e§-§ami / Fethu'l islam Lideri 

43 Mali'de §eriat £6zum Uretiyor igindekiler_l_ayout 1 09.09.2012 11:14 Page 3 
IglNDEKlLER ■ IglNDEKlKER ■ IglNDEKlLER ■ IglNDEKlKER ■ IglNDEKlLER ■ IglNDEKlKE 44 Ramazan Bayrami miinasebetiyle a^iklama 

Molla Muhammed Omer /Taliban Lideri 

50 Kafkasya'da Direni§ §iddetleniyor 

52 Somali Muslumanlarina 

Muhtar Ebu Zubeyr/ 

Geng Mucahidler Hareketi Lideri 

58 'Milli pkar* ve 'milli giivenlik' ugruna 

verilen bir kurban daha 

Ustad Ahmed Faruk 

61 Cihad Meydanlanna Nasil Gidilir? 

Yusuf el-Iyeyri 65 Bati'yi El Kaide Korkusu Sarmi§! 

Abdullah Salih 

68 "NATO Gidiyor ama Biz Hep Buradayiz' 

Ahmed Turab 

70 §eyh Mervan Hadid 

Omer Belul 

74 "Esir Alim" Omer Abdurrahman'in 

Efinden Mektup 

Ummu Ammar 

79 Soziinde Duranlar 

Muhammed Yilmaz 04-06 usame_Layout 1 07.09.2012 20:20 Page 1 ISLAM DUNYASI 

DOSYA J5 

& 

9-1 

c 

• I— I 

rd 

e 

• I— I 
0) 

£ 

<rd 

CO 

CU 
§ehid Usame bin Ladin (rahimehullah) 

Amerikan Halkina Sesleni§ lunu sovleverek bashvorum ki: bizim on villardir kanitlanmis ve ilan edilmi: :ok savida sebebimiz var. Asil :atisma noktamiz. sizin Israilli muttenklerinize. bizim toDraklanmizi. Filistin'i iseal etmeleri icin verdieiniz destektir. Bazi dieer haksizhklarinizla birlikte sizin bu durumunuz bizi. 11 Evliil saldirilarmi diizenlemeve siiriikledi. 
Mahlukati kendisine ibadet igin yaratan, onlara 
adil olmalarmi emreden, mazlumlara zalim- 
lere misliyle mukabele etmelerini izin veren 
Allah'a hamd olsun! 

Bundan soma; 

Ey Amerikan halki! 

Bu mesaj size, koklerini kazimak igin arkasmdan sa- 
va§larm ve tehditlerin geldigi 11 Eyliil saldinlarmm 
nedenlerini hatirlatmak igindir. Bu saldmlarda zarar 
gorenlerin ailelerine ve bu saldinlarm sebeplerini 
meydana gikarmalarmi talep eden bir soru§turma is- 
teyenlere sesleniyorum. Bu olu§umlar, sizi sekiz yildir 
amagsizca yanh§ yere yonlendirenlere kar§i atilan 
onemli adimlardir. 

Tiim Amerikan halki igin bunlan bilmek iyi olacaktir. 
£unku sizin bu sebepleri bilmedeki gecikmeniz, size 
d6nii§u olmayacak §ekilde gok pahahya mal oldu. 
Eger bu gati§manm taraflarmdan biri olan Beyaz Saray 
yonetimi, sizi bu son birkag yildir, bu sava§m giivenlik 
igin gerekli olduguna inandirdiysa hatirlaym ki akilh 
insanlar gergege ula§mak igin iki tarafm da argiiman- 
larmi dinlemekte israrci olurlar. 

Oyleyse §imdi bana kulak verin; O ISLAM DUNYASI • EYLUL2012 • SAYI:6 O 04-06 usame_Layout 1 07.09.2012 20:20 Page 2 -$" §unu soyleyerek ba§hyorum ki; bizim on yillardir ka- 
mtlanmi§ ve ilan edilmi§ gok sayida sebebimiz var. 
Asil gati§ma noktamiz, sizin israilli miittefiklerinize, 
bizim topraklanmizi, Filistin'i i§gal etmeleri igin ver- 
diginiz destektir. Bazi diger haksizliklarmizla birlikte 
sizin bu durumunuz bizi, 11 Eyliil saldinlarmi diizen- 
lemeye siiriikledi. 

Sizin hukumetinizin destegindeki Yahudilerin elin- 
den gektigimiz zuliimleri bilseydiniz, halklanmizm, 
gergekte ozel gikar gruplarmm-ozellikle biiyiik §irket- 
ler ve israil lobileri- tutsagi olan Beyaz Saray yoneti- 
minin politikalarmm kurbani oldugunu fark 
edecektiniz. Size 11 Eylul'iin nedenlerini en iyi agik- 
layan ki§i, yine sizin bir vatanda§miz olan vicdani 
uyanmi§ eski bir CIA ajani. O, kendisine kar§i yapilan 
turn tehditlere ragmen gergekleri anlatmaya ve size 
11 EyluPim mesajmi agiklamaya karar verdi. Bu 
amagla bazi §eyler yapti. Bunlardan biri, yazdigi 
kitap: "Bir Kiralik Katilin Ozrii." 

Yakm zamanlarda Kahire'deki konu§masiyla Obama, 
Filistin'deki halkimizm i§gal ve ku§atmadan gektigi 
aciyi itiraf etti. Eski ba§kanlarmizdan Carter'm, Filis- 
tin'deki halkimiza yonelik fa§izmini anlattigi kitabmi 
okusaydmiz olaylar, konular dahaberrakla§irdi. Aym 
§ekilde O'nun birkag hafta evvel ku§atma ve baskm 
altmdaki Gazze'yi ziyaretinde, §6yle dedigi konu§ma- 
smi dinleseydiniz: "Gazze halki, insanhktan ziyade 
hayvanlar gibi muamele goruyor." Allah'm yardimi 
her §eye yeter. O en iyi koruyucudur. 
Ve eger kendiniz iqin en iyisini 
yapacaksamz Beyaz Saray 'in ozel 
qikar gruplan tarafindan ele 
geqirildiginifark etmelisiniz. Onu 
6zgurle§tirme qabamz, Bush'un 
iddia ettigi gibi Irak'i 
"6zgurle§tirme" sava§indan 
daha iyidir. Boyle durumlarda, 
ismi ne olursa olsun, Beyaz 
Saray'in lideri kendine ait ol- 
mayan ve ozel qikar gruplan 
tarafindan patikadan a§agiya 
giden treni, ray dan gikmasin diye 
yolda tutmaya qah§an makiniste 
benzer. Ve eski ba§kan Kenedi ve 
karde§lerinin maruz kaldigi 
olumden korkmaya ba§lar. Burada, bu oldurucu ku§atmanm altmda siki§mi§ 
ya§h, kadm ve gocuklara merhameti olan herkes igin 
uzun bir ara vermemiz gerekiyor. Siyonistler onlarm 
uzerlerine, Amerikan yapimi beyaz fosfor bombalan 
yagdirdilar. Boylece onlarm hayatlarmi sonsuz bir tra- 
jedi haline getiriyorlar. £ocuklar, doktorlarm ve ba- 
balarmm kollarmda yemek ve ilag yoklugundan 
oliiyorlar. Elektrik de yok. Amerika'daki israil lobisi- 
nin etkisi ve nufuzunu kabul eden diinya liderleri ve 
destekgilerinin yiizlerinde apagik bir utang izi var. 
Tiim bunlarm detaylan, sizin iki yurtta§miz olan John 
Mearshaimer ve Stephan Walt'm kitabi olan "Ameri- 
ka'daki israil Lobisi" isimli kitabmda anlatiliyor. Bu 
onerilen kitabi okuduktan sonra gergeklerden haber- 
dar olacak ve nasil yamltildigmizi gorup §ok olacak- 
smiz. §unu da bileceksiniz ki, bugiin Beyaz Saray 'dan 
bize kar§i sava§mizm sizin giivenliginiz igin gerekli 
oldugunu iddia eden bildiriler yaymlayanlar, Cheny 
ve Bush'un planmi tamamliyor ve sizin kanlarmiz ve 
ekonominizi harcayan biiyiik §irketlerin gikarlan igin 
eski korku politikalarmi pazarhyorlar. Sizleri biitiin 
bu sava§lara zorlayanlar mucahidler degildir. Biz 
ancak iilkelerimizi 6zgurle§tirme hakkimizi miida- 
faa ediyoruz. 

Ve eger kendiniz igin en iyisini yapacaksamz Beyaz 
Saray'in ozel gikar gruplan tarafindan ele gegirildigini 
fark etmelisiniz. Onu 6zgiirle§tirme gabaniz, Bush'un 
iddia ettigi gibi Irak'i "6zgurle§tirme" sava§mdan 
daha iyidir. Boyle durumlarda, ismi ne olursa olsun, 
Beyaz Saray'in lideri kendine ait olmayan ve ozel O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 04-06 usame_Layout 1 07.09.2012 20:20 Page 3 -$- 
1 

gikar gruplan tarafmdan patikadan a§agiya giden 
treni, raydan gikmasm diye yolda tutmaya gah§an 
makiniste benzer. Ve eski ba§kan Kenedi ve karde§le- 
rinin maruz kaldigi oliimden korkmaya ba§lar. 

Ozetle: Sizin kendinizi, Neo-Con ve israil lobileri ta- 
rafmdan iizerinize yayilan korku ve teror ideolojisin- 
den kurtarmaniz igin, israil ile ittifakmizi masaya 
yatirmanm ve kendi durumunuzu belirlemenin tarn 
zamanidir. Sizin giivenliginiz, kanlarmiz, ogullarmiz, 
hazineleriniz, i§leriniz, evleriniz, ekonominiz ve is- 
miniz mi daha onemli? Yoksa israil'in giivenligi, £0- 
cuklan ve ekonomisi mi? Eger kendi giivenliginizi 
segerseniz ve bu sava§lara bir son verirseniz -gogun- 
lugun segimi ile- bu, bizim giivenligimizi bozanlarla 
miicadele etmenizi gerektirecektir. Biz boyle, once- 
den bahsedilen saglam ve emin bir temele dayanan 
bir segime kar§ihk vermeye hazinz. 

Burasi, sava§a ili§kin ve onu sonlandirmak igin 
onemli bir nokta. Bush iktidara geldigi ve Vietnam Sa- va§i'nda iki milyon insanm oldiiriilmesinde parmagi 
olan bir Savunma Sekreteri atadigi zaman akilli insan- 
lar o gun, Bush'un gorevi boyunca yeni katliamlara 
hazirlandigmi onceden tahmin etmi§lerdi ve i§te 
bugiin Irak ve Afganistan. Sonra Obama goreve geldi 
ve Bush ve Cheney'in adamlarmi, Savunma Bakanh- 
gi'nm en onemli gorevlerinde birakti. Ornegin Gates, 
Mullen ve Petraeus gibileri... Akilli kimseler anladi ki, 
Obama zayif bir adam ve onceden soz verdigi gibi sa- 
va§i durdurabilme giiciine sahip degil. Bunun yerine 
mumkun oldugu kadar erteleyecek. Eger yeteri kadar 
ciddi olsaydi, bu gorevi bu kisir sava§lara kar§i olan bi- 
rine emanet ederdi. Ornegin Irak'taki eski komutan 
General Sanchez ve Bush'un Beyaz Saray'dan aynlma- 
dan kisa bir sure once, sava§a kar§i olmasmdan dolayi 
istifaya zorladigi ve arkasmdan sava§i ki§kirtacak birini 
tayin ettigi Centcom §efi gibi... 

Sonra Obama, cumhuriyetgilerle birlikte gah§ma go- 
runtiisimde en onemli ve tehlikeli bakani, Cheney'in 
bir adammi tutarak size biiyiik bir numara yapti. Siz- 
ler zamani gelince, Beyaz Saray'da simalar di§mda 
higbir §eyin degi§medigini anlayacaksmiz. Aci ger^ek, 
neo-conlar sizi karanhklarm igine atmaya devam 
etikge ortaya gikacak. 

Ve §imdi tarn bir gemberin igine geliyoruz: Eger sava§i 
durdurursaniz, boyle olur. Durduramazsamz, bizim 
oniimiizdeki yegane yol size kar§i turn imkanlan- 
mizla sava§i siirdiirmek. Tipki 10 yil boyunca Sovyet- 
ler Birligi'ne, Allah'm liitfu ile tarihin bir sayfasi 
olmaya mecbur edene dek yaptigimiz gibi. Bu, sizin 
igin oldukga uzun, iimitsiz ve goriinu§te hig kimsenin 
faydasma olmayan ve sonu gelmeyen bir sava§tir. 

Daha once Afganistan'da sava§an Rus generaller, bu 
sava§ ba§lamadan sizi sonugla ilgili uyarmi§lardi. 
Fakat siz, ogiit veren insanlan sevmiyorsunuz. Biiyiik 
tefecilerin odiing paralanyla ve askerlerin moralle- 
riyle finanse edilen bir sava§, oyle bir bataktadir ki on- 
larm her gun intihara kalki§malan, sava§i 
kaybetmektir. Yiice Allah(c.c) izin verirse! 

Bu sava§ size Doktor Bush ve Cheney tarafmdan 11 
Eyliil saldinlarmm ilaci olarak emredildi ama aci ve 
kaybedilen bir sava§ haline geldi. Olaylarm kendisin- 
den daha aci olani, yapilandmlan borglarm, tiim 
Amerika'nm ekonomisini mahvetmesidir. §u sozdeki 
gibi: "hastahk bazen tedaviden iyidir." 

Ve bizler, Yiice Allah'm fazliyla omuzlanmizda silahla- 
nmiz 30 yildir doguda ve batida kiifriin iki kutbuyla da 
sava§iyoruz. Uluslar arasi zulme ragmen, bizim tarafi- 
mizda tek bir intihar durumu soz konusu degil. Bunun 
igin Allah(c.c.)'a §ukrederiz. Bu, bizim ideolojimizin 
saglam, amacimizm adil oldugunu gosterir. Ve Allah'm 
izniyle iilkelerimizi 6zgurle§tirme davamiza devam et- 
mekteyiz. Silahimiz sabir ve Allah(c.c.)'tan gelen zafer. 
Filistin'i canlanmizdan daha degerli gordiigiimiiz igin 
Mescid-i Aksa'dan asla vazgegmeyecegiz. 

Sava§i Istediginiz Kadar Uzatin, Biz Allah(c.c)'a Filis- 
tin Uzerine Pazarhk Yapmayacagimiza Dair Soz Ver- 
dik! O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 1 -$" ISLAM DUNYASI 

DOSYA S 

I 

W 

>v 
0) 
091101 091101 091101 091101 091101 091101 091101 091101 Yeni asirda, kafirlerle kendi evlerinde sava§ildigi ilk cihadi 
saldin olan 11 Eyliil'iin iizerinden bir sene gegti. Adi adalet 
ve §eref olan islam Hilafeti golgesinde daha giizel yarmla- 
rmi dii§leyen milyonlarca iimmet evlatlarmm iimitlerini canlan- 
diran bu biiyiik gabadan bahsetmekten insan aslmda aciz 
kaliyor. Bu uygulamadan sonra bir sene iginde biiyiik degi§iklik- 
ler oldu ve Miisliimanlarm iizerinde §iddetli riizgarlar esti. Allah- 
u Teala onunla bazi kavimleri yiiceltti bazilarmi da algaltti. 
§iiphesiz Allah-u Teala'nm yiicelttikleri onun yolundaki miica- 
hidlerdir. Bunlarm ba§mda ise miibarek saldmyi gergekle§tiren 
19 ki§i vardir. Sonra yeryiiziiniin dogusunda ve batismda islam'i 
savunan ve asrm tagutu Amerika'yi sarsanlar gelir. 

Muhakkak ki bu saldin Miisliimanlarm giiglu ve aziz olan Allah'a 
imanmi giiglendirdi. Tarti§masiz iktisadi ve askeri olarak diin- 
yanm en biiyiik kuvvetine sahip olan super giig Amerika'nm bir 
anda -askeri, emni, siyasi ve iktisadi krize sokacak kadar- kendi 
evinde bu kadar §iddetle vurulacagmi, riiyasmda bile kimse dii- 
§iinemezdi. 

Bundan dolayi, kaybedilen islam'm izzetini geri getirmeye gah- 
§anlara bir i§ik olmasi igin bir sene sonra 11 Eyliil anismi hatirla- 
yip etkilerine, ibretlerine ve geride biraktiklarma yeniden 
bakilmasi gereklidir. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 2 -$" Ilk sender den beri mucahidlerin 
hedeflerinin evrensel oldugu belli 
oluyordu. Afganistan'a ihtiyaqtan 
fazlayapilanyardimlar, Ke§mir, 
Filipin ve TacikistangibiAllah-u 
Teala'mn ba§ka bolgelerinde de 
hareketfirsati veriyordu. Fakat 
Irak Kuveyt'egirdiginde ve Suud 
hukumetinin topraklarimsavun- 
mak igin necis kafirlerden yardim 
isteginde, mucahidkomutanlara, 
btiyiik cihadin Amerika He 
olmasimngerekliligi anla§ildi. 
Ozellikle Amerika, 
Miislumanlarin en §erefli beldeler- 
inegoz dikip somurgesini kur- 
maya ba§layvnca... l- Tarihin Bn aktiklai 1 

Sovyetler Birligi'ne kar§i Afganistan'daki cihad, ci- 
hadi fikirlerin netle§ip uygulamaya gegilmesi igin 
benzeri bulunmayan bir firsatti. Ozellikle bu cihad, 
Islam medeniyetinin, biitiin yeryiiziinde yok olmaya 
yiiz tuttugu kati bir zamanda, dogudan ve batidan 
ithal edilen ideolojilerin azgmhgi, laikle§menin ve 
bati ozentisinin yakla§ik biitiin Islam iilkelerinin yo- 
netiminde uygulandigi bir donemde bu cihad gergek- 
le§mi§tir. Islam aleminin ingiltere, Fransa, italya, 
Ispanya ve Hollanda somiirgelerine kar§i cihada ta- 
mkhk etmesi dogrudur. Fakat o zaman islami unsur- 
lar, doguda ve batida §a§kinlar seli oniinde duracak 
kadar giiglenmemi§ti. Ozellikle somiirgecilere ba- 
gimli olup onlarm maslahatlarmi gergekle§tirdiklerin- 
den emin olduklan bazi yerel hiikiimetler, bazen gizli 
bazen agik olarak bunlan te§vik ediyorlardi. 

Her haliikarda ilk Afgan cihadi iimmeti uyandirmak 
igin bazi ihlasli kimselerin ve rabbani davetgilerin de- 
gerlendirdigi bir firsat donemi olmu§tur. 1984 yili ol- 
dugunda Usame Bin Ladin (Allah onu korusun)'m 
kurdugu Beyt'iil Ensar'i veya §eyh Abdullah Az- 
zam'm (Allah ona rahmet etsin) kurdugu 'Hizmet Bii- 
rolan' gibi Afganistan'da Arap cihad kurulu§larmm 
ornekleri belirmeye ba§lami§ti. Beyt'iil Ensar Pe§a- ver'de cihada katki amaciyla egitime gonderilmeden 
once, egitime miicahidleri gegici olarak kar§ilama ye- 
riydi. Yine Hizmet Biirolan'nm kurulu§u basmda 
daha iyi bir intiba birakma, yardim toplama, Miislii- 
manlan ve ozellikle Araplan malla ve nefisle cihada 
te§vik amacini eda etmi§tir. 

Yil 1986'ya yakla§tigmda §eyh Usame Bin Ladin cihad 
gah§malarmi geni§letmeye, yeni kamplar kurmaya ve 
yardim yollan agmaya karar verdi. Ve fiilen §eyh 
Usame alti kamp kurdu. Sava§ durumuna gore birkag 
kere edindigi tecriibelerle bu kamplarm yerlerini de- 
gi§tirdi. Usame'nin saygmhgi Arap miicahidler ara- 
smda yayilmaya ba§ladi. Beytii'l Ensar 'a ve kamplara 
onlardan biiyiik kitleler akm etmeye ba§ladi. Boyle- 
likle Arap miicahidler Sovyetlerle ve i§birlikgileriyle 
pek gok gati§malara i§tirak ettiler. Sonra daha §iddetli 
gati§malara girdiler. Bunlarm en me§huru da bu se- 
nenin sonunda gergekle§en Caci gati§masi idi. Arap 
miicahidler burada egitim ve teghizat bakimmdan 
Ruslarm en iyi birliklerinden birini hezimete ugratip 
Rus komandolarmdan pek gok kimse oldiirdiiler. 

Ilk senelerden beri miicahidlerin hedeflerinin evren- 
sel oldugu belli oluyordu. Afganistan'a ihtiyagtan 
fazla yapilan yardimlar, Ke§mir, Filipin ve Tacikistan 
gibi Allah-u Teala'mn ba§ka bolgelerinde de hareket 
firsati veriyordu. Fakat Irak Kuveyt'e girdiginde ve 
Suud hiikiimetinin topraklarmi savunmak igin necis 
kafirlerden yardim isteginde, miicahid komutanlara, 
biiyiik cihadin Amerika ile olmasmm gerekliligi anla- 
§ildi. Ozellikle Amerika, Miisliimanlarm en §erefli bel- 
delerine goz dikip somurgesini kurmaya ba§laymca... 

Amerikahlarm Somali gikartmasi ba§ladigmda, mii- 
cahidlere yeni dii§manlanyla kar§ila§malan igin ilk 
firsat goziikmii§tii. Eski Afganistan birliklerinden 
kiigiik bir grup Somali'de Amerikalilara birkag operas- 
yon diizenledi ve bunun ardmdan Amerika geri gekil- 
mek zorunda kaldi. Yemen'de ise Somali'ye gitmek 
iizere Aden'de bir otelde bazi Amerikalilar oldiiriildii. 
Her iki olayda da miicahidler Amerikahlarm korkak- 
hgma ve iirkekligine inanarak yola gikmi§ti. Eger 
Amerika'nm yiiksek teknolojisi ve geli§mi§ lojistik 
destekleri olmasa higbir yerde bir §eyi kalmaz. 

Sonra cihad gengleri Arap yanmadasmdan Ameri- 
ka'nm varhgmi silmek igin degi§ik operasyonlar dizi- 
sine ba§ladilar. Riyad patlamalan ve ardmdan Ocak 
1996'da Habur patlamalan... Bu olayda 20 Amerikan 
askeri hayata veda edip yiizlercesi yaralandi. Habur 
patlamalarmdan kisa bir siire sonra §eyh Usame Bin 
Ladin, "Kafirleri Arap Yanmadasi'ndan gikarmak igin 
cihad ilani" unvani ile ilk agiklamasmi yapti. Bu, 
kendi ismiyle ve §ahsi olarak yaymladigi ilk beyana- 
tiydi. 1997'nin sonunda §eyh Usame, 40 civarmda Pa- 
kistan ve Afganistan ulemasiyla kiifiir giiglerinin Arap 
Yanmadasi'ndan gikanlmasi fetvasmi gikardi. 

Bu harekete paralel olarak, ozellikle Afganistan'daki 
"Misir Cihad Cemaati" olmak iizere birgok islami ce- 
maat liderleri birle§ti ve Pakistan, Ke§mir ve Bangla- 
de§'ten heyetler §eyh Usame'nin sofrasma akm 
etmeye ba§ladilar. Bu hareketin meyvesi olarak, O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 8 07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 3 -$" 
El-Kaide, ba§langicindan beri etkili 
stratejileresahiptirdenilebilir. Bun- 
dan dolayi yeryuzundeki biitiin cihad 
hareketleriyle baglanti kurmaya 
qali§maktadir. Bu baglantilar zor 
§artlarda yardimla§malar tests etmek 
vegiiven olu§turmak igin hafife 
ahnmayacak kadarzaman ve gabaya 
ihtiyaq duyulmu§tur. §ubat 1998 yilmda "Evrensel Cihad Cephesi"nin agik- 
lamasmda, her zaman her yerde Yahudi ve Amerika- 
hlan oldiirme gagnsi yapildi. Bu beyani, §eyh Usame 
Bin Ladin'le beraber Misir Cihad Cemaati'nin emiri 
Eymen Ez-Zevahiri, Misir Cihad Cemaati'nin liderle- 
rinden Rufai Taha da imzaladi. Ve yine onu Ke§mir 
Tugaylan liderlerinden ve Pakistan'm me§hur komu- 
tanlarmdan biride imzalami§ti. Evrensel islami Cep- 
he'nin beyanmm ilanmdan kisa bir sure sonra Bin 
Ladin birkag hafta iginde vuracagmi agikladi. Ameri- 
kalilar Korfez'de ve Arap yarim adasi bolgesinden Af- 
rika kitasma kadar tedirginlik iginde girdiler. Onlar 
tarn bir hazirhk iginde iken darbe hig ummadiklan 
yerden geldi. Kenya ve Tanzanya konsolosluklan... 
Olay, 7 Agustos 1998 giinii patlayici dolu iki kamyo- 
nun, bu iki konsoloslugu yerle bir etmesiydi. 

Bu iki operasyonda, cihad unsurlan en ozel ve girift go- 
revleri yerine getirebilecek be§eri, fenni ve lojistik giice 
sahip oldugunu ispat etmi§tir. Biiyiik bir yikimla ve iki 
olay arasmdaki uyumla beraber olayi ansizm gergekle§- 
tirmeyi sonuna kadar degerlendirilebilmi§tir. Ters re- aksiyon olarak Amerikalilar me§hur Sudan ve Afganis- 
tan operasyonlarma ba§ladilar. Sudan ve Afganis- 
tan'daki belirli iki hedefi vurmak igin onlarca Crous 
fuzesi firlattilar. Fakat Amerika'nm bu vuru§u ne hedef 
yoniinden nede yapili§ §ekliyle asla ba§anya ula§a- 
madi. 

Ve Ekim 2000'de Adn Limam'nda Cool Donanmasi'na 
yapilan §ehadet operasyonu, bolgedeki Amerika ve 
yerel hiikumetleri daha fazla kizdirdi. Cihad gruplarm- 
dan birisi en super sava§ teknolojisiyle donatilmi§ ? agir- 
ligi 8.600 tona ula§an ? 350 murettebatli ve degeri 
milyar dolardan fazla olan Amerikan Donanmasi'na ait 
bir gemiye olduriicu zararlar vermeyi ba§armi§tir. Mii- 
cahid 6 ile 12 metre arasi suyu kaldiracak kadar patla- 
yiciyla donanmaya feci zararlar vermi§tir. Bu patlama 
sonucu, miirettebattan 17 ki§i oliip, 30'dan fazla ki§i ya- 
ralanmi§tir. Biitiin bunlar, kiilfeti on bin dolan a§ma- 
yan 5 ziraat motoruyla gali§an patlayici dolu bir botla 
yapilmi§tir. Bu operasyon, yapilan eylemlerin farkliligi 
ve yenilgi kar§ismda Amerikalilarm ne kadar zayif ol- 
duklarmi ortaya gikarmi§tir. Ve yeterli irade olduktan 
sonra, smirli imkanlarlabile mukavemet miimkiindiir. 
§eyh Bin Ladin'in taraftan artmamasi igin Amerika yo- 
netimi basma operasyonu garpitmi§tir. Buna ragmen 
§eyh Bin Ladin biitiin Arap bolgelerinde artik bir rumuz 
olmu§tur. Donanma operasyonundan sonra ilk defa Fi- 
listin Intifadasi'nda onun isminin gegtigi pankartlar 
asilmasi bunun en biiyiik delilidir. 

El-Kaide, ba§langicmdan beri etkili stratejilere sahiptir 
denilebilir. Bundan dolayi yeryuzundeki biitiin cihad 
hareketleriyle baglanti kurmaya gali§maktadir. Bu bag- 
lantilar zor §artlarda yardimla§malar tesis etmek ve 
giiven olu§turmak igin hafife ahnmayacak kadar zaman 
ve gabaya ihtiyag duyulmu§tur. 

islami tecriibelerine ve ozellikle cihadi tecriibelerine 
derinlemesine bakildigmda bu orgiit, ba§langicmdan 
beri bozulma problemlerini engellemek igin daha gok 
orgiitsel ve emniyet yonlerine onem vermi§tir. 90'larm 
ba§mdan beri Amerika ile gati§mayi yonetmesinde 
bunun gok biiyiik faydalan olmu§tur. Bundan dolayi 
1989-2001 seneleri arasmda El-Kaide kamplarmda egi- 
tim goren miicahidlerin sayismi bati istihbaratmm 
10.000 ile 110.000 arasmda takdir etmesi herkes tara- 
fmdan §iddetle garipsenecek bir durumdur. Degerlen- 
dirmedeki bu kadar biiyiik farkhlik bunun takdirden 
ziyade kehanetten ba§ka bir §ey olmadigmi gostermek- 
tedir. 

2) El-Kaide Orgiitii ve 11 Eyliil 
Saldn lsinin Hazn lani^i 

Miicahidi Hazirlama: 

§iiphesiz El-Kaide orgiitii cihad amelinin temelini ve 
ilk destegini olu§turacak oncii miicahidlerin olu§u- 
muna gok ciddi bir §ekilde yogunla§mi§tir. Bundan 
dolayi her alanda neticeler §a§irtici olmu§tur. Boylece 
El-Kaide orgiitiinden orta dereceli bir miicahidin egi- O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 4 timi, hazirhk ve gorevini yerine getirme baki- 
mindan genel olarak herhangi bir sava§£idan 
daha iistiin oldugu soylenebilir. 

§uphesiz El-Kaide orgiitii cihad giiglerini geli§- 
tirmek ve degi§ik askeri nazariyeleri kokle§tirip 
sabitle§tirmek igin gerekli gabayi harcamada 
higbir zaman geri durmami§tir. Silahh eylemin 
turn tafsilatlarmi kapsayan orgutiin ilk Afgan 
cihadi gunlerinde tiim mucahidler igin hazirla- 
digi "Cihad Ansiklopedisi" 1 bu ana kadar tii- 
riinde ilki olu§turmu§tur. Bu ansiklopedi 7.000 
sayfa ve 10 ciltten olu§makla birlikte mucahidi 
cihad yolundaki me§akkatlere hazirlayan ben- 
zersiz bir gah§ma olarak kabul ediliyor. Hazir- 
lanan ansiklopedi askeri taktikler, emniyet ve 
istihbarat, hafif silahlar, ilk yardim, patlayici- 
lar, el yapimi bomba ve siperler, silah yapimi ve 
tipografi vs. gibi konulan igermektedir. 

Ilk Afgan cihadmdan sonra ve degi§ik harp 
alanlarmda (Filistin, Orta Asya, Balkanlar, Kaf- 
kasya, Ke§mir ve Filistin vs.) islam ummetine 
yoneltilen meydan okuyu§lar kar§ismda Ev- 
rensel Cihad Hareketi'nin sancagmi ta§iyan El- 
Kaide orgiitimiin de bir §eyler yapmasi gerekti. 
Miicahidlerin sava§ ve egitim giiglerini daha 
iyiye gotiirebilmek igin orgiit yeni teoriler ge- 
li§tirdi ve sadece ozel operasyonlarla ilgili yeni 
bir bolum daha gikanldi. Onun bazi boliimleri 
kimlik evraklan hazirlama, askeriyenin i§leyi§i, 
kalmacak yerler, ileti§im araglarmm gizleni§i, 
silah ahm satimi, iiyelerin guvenirligi, giivenli 
yollar vs. gibi konulan igermektedir. 

Egitim kamplan, tagutlarla en iyi §ekilde kar§i- 
la§abilmek igin cihadi egitimin verildigi en mii- 
nasip yerlerdir. Egitim devreleri temel, geli§mi§ 
ve ihtisas olmak iizere ug boliime aynhr. El- 
Kaide orgiitii ile baglantisi olmadan, yeryuzun- 
deki mustazaflara ve Allah'm dinine yardim 
igin sadece Allah'a yakmla§ma amaciyla on 
binlerce miicahid bu egitim devrelerinden (fi- 
ziki, psikolojik ve akli giiciine ve imani yeterli- 
ligine bakilarak) gegirilmi§tir. Bunlardan 
sadece az bir kismma El-Kaide orgutune katil- 
malarmm yolu agilmi§tir. Bu uygulama, sadece 
bozulmayi engellemeye kefil degildir. £imkii 
hig kimse, -imkanlan ve giicii ne kadar olursa 
olsun- orgiitii bozmaya gug yetirememi§tir. Ve 
orgiitiin bir iiyesi olmak ki§inin istedigi zaman 
gergekle§ebilecegi bir §ey degildir. Ancak bu 
ince ayrmtilara bakilarak komutanlar tarafin- 
dan verilebilir. Ve yine bu, El-Kaide orgutune 
cihadi operasyonlar igin en ozel kimseleri 
segme imkani bah§etmi§tir. Bu §ekilde bu uy- 
gulamanm o zamandan beri El-Kaide orgiitii- 
niin cihadi operasyonlarma gok fazla olumlu 
yansimalan olmu§tur. 

Bundan dolayi El-Kaide orgiitiiniin malumat 
ve birikimine bakarak 11 Eyliil kahramanlarmm 
bu harika operasyonu gergekle§tirmeleri asla 
07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 5 -$" ani bir olay olmami§tir. Tarih §ahittir ki, bu segilmi§ 
kimselerden (sonu kesin olan oliim bile olsa) higbiri 
arkasmi donmemi§tir. Amerika istihbaratmm yonet- 
tigi soru§turmaya gore, infazcilarm gogu El-Kaide 
kamplarmda egitim almi§tir. Ancak fedailik, yakini 
inang ve fedailik anlamlarmi olu§turan saglam iman, 
sonra birlikleri yoneten yapici ve olgun komutanlar - 
bazi ara§tirmalara gore bunlarda gerekli egitimi Afga- 
nistan'da almi§tir- Islam ummetinin tarihinde doniim 
noktasi olu§turacak bu olay igin bu segilmi§ kimseler- 
den her biri, ayn ayn gizlenmi§ guglerini kullanma 
imkani buldular. 

b) Gerekli Maddi Vesilelerin Hazirlam§i: 

Bazi ordu komutanlan "Mai, sava§m belkemigidir" 
diyorlardi. Zamanm ilerlemesi ve hayatm geli§ip daha 
onceden olmadigi §ekliyle kiilfetlerin zorla§masi ile 
bu sozun gegerliligi daha da artti. Cihad eylemi de bu 
kuralm di§ma gikmamahdir. Etkili ve duzenli her 
cihad operasyonu fazlaca maddi giice gereksinim 
duymaktadir. Genelde bir eylem, du§manm §iiphe- 
sini uyandirmadan sakin bir §ekilde tamamlanmasi 
igin aylarca belki yillarca hazirliga ihtiyag duymakta- 
dir. El-Kaide orgutu, bu konuyu £ok onceleri fark etti. 
Ve birkag sene iginde orgiitiin mali ihtiyaglarmi kar- 
§ilamak igin girift bir mali §ebeke hazirladi. imkani 
olan bazi ara§tirmacilar §unu kesin olarak soyliiyor- 
lar; Ne Amerika istihbarat (C.I. A) tarihinde nede in- 
giltere istihbaratmda (M.I.G) El-Kaide orgiitiiniin 
kurdugu gibi uluslar arasi bu kadar girift mali bir §e- 
bekeye rastlanmami§tir. i§i daha fazla karma§ik hale 
sokan ise, §ebekenin genelde ince baglantilarm di- 
§mda birbiriyle alakasiz birkag pargadan olu§masidir. 

Donammli stratejik uzmanlarm degerlendirmelerine 
gore, Afganistan ve di§mda, El-Kaide orgiitiinun egi- 
tim ve operasyonlan yiiriitebilmek igin yillik 50 mil- 
yon dolar civarmda harcama yaptigi saptanmi§tir. 
Eger bu degerlendirme dogruysa ( Kitalar arasi daha 
fazla iiretim yapabilmek igin mali yoniine onem 
veren egitimli ozel elemanlar aracigi ile) orgiitiin ozel 
finansmanlar tahsis etmesinde garipsenecek bir §ey 
yoktur. 

Buna ragmen 11 Eyliil miicahidleri ziihdlerinin boyu- 
tunu ispatladilar. Orgiitiin mali kaynaklanyla beraber 
yava§ hareket ettiler. Ozellikle de ihtiyaglanyla ilgili 
§eylerde... Sadece ekonomik otel ve lokantalara gidi- 
yorlardi ve yine arabalarm en ucuzlarmi kullamyor- 
lardi. Hatta kalan mallan da orgiite iade ettiler. Mala 
tapilan kiiresel diinyada benzeri bulunmayan feda- 
karlik ve samimiyet sergilediler. Fakat operasyon igin 
harcama yapilmasmm gerektigi anda bu miicahidler 
pilot kabinine daha yakm olmasi igin birinci derece 
yolculuk bileti aldilar. Buda bizlere kahramanlarm 
dengeli davram§larmda ve faaliyetlerinde ne kadar 
zirvede olduklarmi agiklamaktadir. 

Fakat bazi ara§tirmalar orgiitiin mali giiciiniin istatis- 
tiklerin agikladigi kadar biiyiik olmadigi gorii§iinde. 
Nairobi ve Dar es-selam'da Amerikan konsoloslukla- 
nnin hedef almdigi operasyonlar biiyiik mali giice ih- tiyag duymamaktadir. Los Angeles havaalanma veya 
Urdiin'deki Yahudi ve Amerikan otellerine yapilan 
operasyonlar ise iki halde de mucahidlerin silahh 
veya silahsiz olarak elde ettikleri mali giigle yapilmi§- 
tir. Ve yine Cool donanmasma yapilan operasyonun 
10.000 dolardan daha az bir kiilfeti olmu§tur. Bu da 
gosteriyor ki El-Kaide orgutu, operasyonun ba§anh 
gegmesinin §artlan olu§unca daha fazla israf yapmak- 
tan ho§lanmamaktadir. Belki de ne kisarak nede israf 
yaparak en uygun dinan en uygun yere koymaktadir. c) Planlama: 

Agiktir ki El-Kaide orgutu yaptigi operasyonlarm 
planlam§mda tiim detaylara onem vermektedir. Ara§- 
tirmalar §unu itiraf etmektedir; El-Kaide orgiitiiniin 
ortaya koydugu giiciiniin amillerinden biride, biitiin 
operasyonlarm planlama ve hazirhgmda devasa ga- 
balar harcamalandir. Orgiit, gali§malarmda daha et- 
kili olabilmek igin operasyonlan ug merhaleye 
ayirmakta: Bilgi Toplama, Lojistik Hazirhk ve infaz. 
Her grup kendi ba§ma gorevlendirildigi merhaleyi ye- 
rine getirir. Bilgi toplama merhalesi, en hassas mer- 
hale olarak kabul edilir ve bundan dolayi da El-Kaide 
orgutu buraya gerekli ilgiyi ve sabn gostermektedir. 
Bu hassasiyet planlanmasi ve hazirhgi bir buguk se- 
neyi a§an New York ve Washington saldinlarmda 
iyice agiga gikmi§tir. 3- Saldmdan Istifade Edilen Ibretler El-Kaide lie Ilgili: 

■ El-Kaide orgutu -§er'i ve diinyevi kurallara gore ha- 
reket ederek- imkan bakimmdan arada gok biiyiik 
farklar olmasma ragmen, diinyanm en biiyiik giiciine 
kar§i tehdit olu§turabilmi§tir. Maddi ve askeri hazir- 
hgm yanmda bu orgiitiin diinyevi olarak tutundugu 
en onemli kurallardan biri, uluslar arasi emniyetin ta- 
kibi ve ardi ardma gelen darbeler kar§ismda giiciinii 
dagitmayacak saglam orgiitsel bir yapi olu§turmala- 
ndir. Denilebilir ki, girift orgiit §ebekesi, bagimsiz akil 
ve cihad iiniversitesi mefhumu, bunlarm hepsi dii§- 
man darbelerini etkisiz hale getirmede veya en aza in- 
dirmede El-Kaide'nin ba§ansmda yardimci olmu§tur. 
Yine gizli gah§ma, her zaman ve her durumda emni- 
yet tedbirleri alma -diger islami hareketler tarafmdan 
da uyulmasi gereken- yine El-Kaide'nin ba§ansmm 
etkenlerindendir. 

■ Muhakkak ki El-Kaide orgutu kapahhgi olmayan 
apagik bir stratejiye gore hareket etmektedir. Evren- 
sel Cihad hareketine gore, ba§langicmdan beri Ame- 
rika'nm hedef segilmesi, akilhca ve stratejik segim 
olmu§tur. ^liinkii islami bolgelerdeki Amerika'nm 
kuyruklanyla miicadele gostermi§tir ki, bu kuyruklar 
Amerika'nm destegi olmadan taguti yonetimlerinde 
bir dakika bile kalamazlar. Bundan dolayi ba§m vu- 
rulmasi gereklidir. (^iinkii o, kalanm dii§mesi igin esas 
etkendir. Yine hedef olarak Amerika'nm segilmesi, is- O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 

11 07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 6 -$" lam'm ve Miisliimanlarm hakkmda i§ledigi zulmii, 
yeryiiziiniin dogusunda ve batismdaki tiim islam 
iimmeti tarafmdan makul kar§ilamp kabul gorecegi 
igin segilmi§tir. i§te bu, halkm destegini ve sempati- 
sini garanti eder. 

■ Muhakkak ki orgiit liderleri ba§langi£tan beri -ozel- 
likle en kotuleri olmak iizere- biitiin ihtimallere ha- 
zirlandilar ve bunlara kar§i uygun alternatifler 
hazirladilar. i§, ister Afganistan igindeki sava§la ilgili 
olsun; oyle ki sava§£i gruplarm zekice geri gekilmesi, 
depo teghizatlarmm bo§altilip daglara saklamlmasi ve 
uzun miiddet gerilla sava§i igin hazirlik yapilmasi, is- 
terse de di§anda olsun, oyle ki, cihad hucreleri top- 
lumlar iginde yayilmi§tir. Her hiicre gorevini yerine 
getirmek igin aceleye getirilmeyen planlarla hazirlan- 
mi§tir. Cihad planlamalarmm ba§ansi, her gun her 
yerde Amerikahlarm kalbine biiyiik korkular sar- 
makla meyvesini vermi§tir. Oyle ki, cihadi saldinlarm 
her an olabileceginin siirekli uyansi yapilmaktadir. 
Amerika halki o hale geldi ki, bu kadar biiyiik askeri 
guglerinin, saldinlar kar§ismda nigin ba§ansiz olduk- 
larmi bir tiir anlayamadilar. 

■ El-Kaide, bu saldiri ile onurlu islami bir nefsin nasil 
olmasi gerektiginin ornegini sergilemi§tir. Bu nefis ki, 
adi imkansiz olan bir §ey bilmiyor. Yine orgiitiin ters 
tepki yerine ilk saldirma ilkesini segmesiyle ve biling- 
sizce hareket etme yerine bir adim bitmeden gelecek 
adimm hazirligmm yapilmasiyla, onlarm hareket gizgi- 
lerini sana gostermektedir. Ve bu §ekilde diger islami 
hareketlere de uyulmasi gereken bir model olmu§tur. 

■ Kararhhk, sabir, Allah yolunda oliime tarn hazirlik, 
ba§annin Allah'tan olduguna mutlak giiven, komu- 
tana itaat ve inzibat gibi islami cihad terbiyesi ile El- 
Kaide orgiitiindeki mucahidlerin ozellikleri tesis 
edilmi§tir. Bu ozellikler Allah'm izni ile (§iiphesiz) ba- 
§anya gotiiren ozelliklerdir. 

■ El-Kaide orgiitii islami birligi olu§turmu§tur. Bu or- 
giitiin yonettigi cihad eyleminde, Arap ile Acem'in 
ayirt edilmedigi, biitiin islam iimmetinin evlatlarmm 
kanlan birbirine kan§mi§tir. Haddi zatmda bu, islam 
ummetini kemiren somiirgeci ittifaklarm putlarmm 
yikilip, islam birligi yolunda konulmu§ bir tugladir. 

■ "Allah'i koru, O da seni koruyacaktir" El-Kaide mii- 
cahidlerinin tatbik edip vakiada da tecellisini gordiik- 
leri Resulullah'm (sallallahu aleyhi ve selem) bir 
hadis-i §erifidir. Amerika kag kez Afgan daglarmi His- 
torya ile bombalami§tir. Akillisi, akilsizi, zehirlisi, ya- 
kicisi uluslar arasi yasak olan biitiin bombalan 
kullanmi§tir. Buna ragmen mucahidlerin giiciinden 
bir §ey eksilmemi§tir... Her §eyi bilen ve koruyucu 
Allah ne kadar yiicedir. Amerika lie Ilgili; 

■ Sovyetler Birligi'nden bu yana ilk defa Amerika 
direk olarak -sadece maslahatlarmi degil- varligmm 
tehdit edildigini hissetmi§tir. Garip olan ise tehdidin 
kuvvetli bir ittifaktan yada giiglii bir devletten gelme- 
mi§ olmasidir. Tehdit, sadece az geli§mi§ iilkelerin Muhakkak ki bu saldiri 
Miislumanlarin gtiglii ve aziz olan 
Allah'a imammguglendirdi. 
Tarti§masiz iktisadi ve askeri 
olarak dunyamn en biiyiik kuvve- 
tine sahip olan super giiq 
Amerika'mn bir anda -askeri, 
emni, siyasi ve iktisadi krize soka- 
cak kadar- kendi evinde bu kadar 
§iddetlevurulacagini, riiyastnda 
bile kimse dii§iinemezdi. bile sahip oldugu giig degerleri bulunmayan bir orgiit 
tarafmdan yapilmi§tir. Tabi ilk olarak, miittefik olan 
biitiin iilkeler igin gegerli olan -saldindan vazgegtigi 
takdirde onunda hedef almacagmi igeren- NATO ana- 
yasasmm be§inci maddesi vesilesiyle miittefiklerini 
bir araya getirmi§tir. Ve yine Amerika taklitgi dostla- 
rmdan (Siyonist kurulu§ -Japonya-Kore-Avustralya) 
El-Kaide orgiitiine son vermek igin gerekli tiim yar- 
dimlarm yapilmasmi istemi§tir. Hatta, Amerika yar- 
dim igin, her birinin imkan dahilinde goriinii§te 
dii§man goziiken Rusya ve ^lin gibi giiglere bile sigm- 
mi§tir. insan, Allah yolunda cihad edenlere yardim 
eden rabbani kuvvetin oniinde hiirmetle durmaktan 
ba§ka bir §ey yapamiyor. Aslmda Amerika'mn zorba 
giiciiyle, ihtiyag bile duymayacagi bu korkung toplu- 
luk, yeryiiziinde hareket eden her §eyi yerle bir et- 
meye kefil olmasma ragmen, Amerika hala intikammi 
alamami§tir. §imdi ise kendisini ve miittefiklerini, 
hala en biiyiik giig olduguna ikna etmek igin olayla 
hig ilgisi olmayan dii§manlar iizerine hayali veya ger- 
qek zaferler ara§tirmaktadir. 

■ 11 Eyliil olaylan ile Amerika'mn ilk defa gergek bir 
krizle kar§ila§masi insan haklarma, ozgiirliiklere saygi 
gibi safsatalan da giin yiiziine gikarmi§tir. Yine Ame- 
rika'da ya§ayan binlerce Miisliiman evlatlarmm za- 
limce tutuklanmasi ve tutuklularm en basit medeni 
haklarmm gigneni§i, Amerika'mn kendi hakkmda giz- 
digi, giiller igindeki tablosunu ebediyete kadar kirlet- 
mi§tir. Belirli bir zorlama olmaksizm tutuklama, 
tutuklularm adlarmm gizlenmesi, her tiirlii baski ve 
i§kencenin uygulam§i, delilsiz davalar, geni§ bir §e- 
kilde telefon ve elektronik postalarm takip edili§i, 
bankadaki ozel hesaplarm de§ifre edilip istisnai uy- 
gulamalarm yapili§i, gizli askeri mahkemelerin kuru- 
lu§u, hiikiim idam bile olsa davahlara temyiz hakki 
verilmeden biitiin icraatlarm gizli bir §ekilde yapildigi 
ve istedigini mahkemeye gikarabilme hakkmm ba§- 
kana verilmesi Amerika'mn adalet modeli olmu§tur. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 12 07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 7 -$" ■ 11 Eyliil saldinlan, daha onceleri birgok kimseleri, 
anildigmda korkudan titreten Amerikan istihbarat 
mekanizmasmm fiyaskosunu gostermede ornek ol- 
mu§tur. Amerika, milyonlarca dolara mal olup 120 
uydudan olu§an uydu gozetleme araglarmdan higbir 
istifade edememi§tir. iktisadi ve askeri kalelerini yik- 
mak igin hasminin araglarmi kullanarak ve sadece bi- 
gakla silahlanmi§ 19 mucahidi durdurmaya (dev 
donanimli 13 Amerikan ajan kurulu da) giig yetireme- 
mi§tir. 

■ Stratejik olarak 11 Eyliil saldinlanyla El-Kaide 6r- 
giitii §imdiye kadar ne Sovyetler Birligi'nin nede bir 
ba§ka du§man iilkenin bir §ey yapamadigi Amerika 
savunma stratejilerinin dayanaklarmi yerle bir etmi§- 
tir. Bu stratejik dayanaklar: Erken uyan, savunma sal- 
dinsi ve engellemedir. Yine bu saldin, Amerikan 
giiglerinin geni§ge yayilmasma sebep olmu§tur. Oyle 
ki higbirinde ba§anya ula§masa bile birgok sahnede 
giiciinii yayma zorunda kalmi§tir. Ba§ka bir yonden 
saldin, soguk sava§m bitiminden sonra Amerika'nm 
stratejik olarak sikmtida oldugunu agiklami§tir. §u 
anlamda; durum, soguk sava§ giinlerinde oldugu gibi 
ellerinde tek bir hedef, agik ve tarn bir strateji yoktur. 
Ve bundan dolayi onlar, her bolgeyle gelecegi gorerek 
hareket etmeden ziyade ellerindeki tecriibe ile genel 
ve agik stratejilerle hareket etmektedirler. Belki 
bunun sebeplerinden biri de, vurulmasi veya bozul- 
masi zor olan §effaf ve girift bir dii§manla kar§ila§ilip 
takip etme imkani olmayan, rahatsiz edici bir yapida 
bulunmasidir. 

■ Askeri olarak, 11 Eyliil saldinsi Amerika'nm §u an 
var olan askeri yapisi igin en biiyiik tehdidi olu§tur- 
mu§tur. El-Kaide orgiitiiniin kullandigi belirsizlik 
stratejisi (asimetrik) ve kendisini savunmak igin bunu kullanmasi, tammasi veya yok edilmesinin imkansiz 
olan iislup ve araglarmm segilmesine olanak sagla- 
mi§tir. Amerika'nm devasa askeri giiciinii faydasiz bi- 
rakmi§tir ve Amerika'nm uluslar arasi askeri 
savunmasmm faaliyetlerini azaltmi§tir. Ve yine §eha- 
det eylemlerinin yaygmla§masi ve bunun sadece Fi- 
listin ile smirh olmadigmi Amerikan hedeflerine de 
intikal etmesi Amerika'nm hedeflerini alt iist edip 
Amerika'nm giivenlik duygularmi buhar etmi§tir. 

■ Basm olarak Hagh saldinlarmi ileri siirmede de 
Amerika ba§ansiz olmu§tur. Amerikan basm araglan, 
insanlarm Amerika'dan tiksinme duygularmi yok 
edememi§tir. Batinin dev basm araglan, §eyh 
Usame'nin judoya benzeyen hareketi kar§ismda he- 
zimetini engelleyememi§tir. CNN kameralan ve Ame- 
rika'nm diger dinozorla§mi§ basmlan, El-Kaide 
orgiitiine bir milim bile kiilfeti olmadan saldin habe- 
rini yaymayi ve yayilmasmm umuldugu korkuyu 
ula§tirmayi iistlenmi§lerdir. Yine CNN'in son olarak 
yaymladigi "Korku" kasetleri, miicahidlerin sahip ol- 
dugu guglerin beyanmi arttinp islam iimmetinin ev- 
latlarmm kalplerini ismdirmi§tir. §eyh Usame ve 
diger komutanlarm yaymladigi videokasetleri ise (El- 
Cezire kanah bunu tek ba§ma iistlenmesiyle §6hrete 
ula§mi§ti) para etmeyecek bir hizmet kar§ihgmda ne- 
redeyse kiilfetsiz olarak, miicahidlerin sesini islam 
iimmetine ve biitiin diinyaya ta§imayi iistlenmi§tir. 
Farkhhgm belli olmasi igin §una i§aret etmek yerinde 
olur: Daha once birgok devrim orgiitleri, agiklamala- 
rmi duyurmak igin bir takim rehine operasyonlan 
gergekle§tirdiler. Bugiin ise, biitiin uluslar arasi basm 
araglan, miicahidlerin soylediklerini yaymlamak igin 
yan§ yapmaktadirlar. Yine internet, miicahidler tara- 
findan gorii§ ve seslerinin yiiz binlerce miisliimana 
duyurmak igin etkili bir §ekilde kullamlmaktadir. 
O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 

13 07-14 Ebu Ubey EI-Kure§i_Layout 1 07.09.2012 00:19 Page 8 -$" 4- Merhalesel ve Gelecekteki Etkileri 

■ Muhakkak ki 11 Eyliil saldinsi, Amerika imparator- 
lugunun gokii§ tarihinin ba§langici olmu§tur. Darbe- 
ler, Amerika'nm giiciinim temellerinin ne kadar zayif 
bir zemine kuruldugunu ispat etmi§tir. (Jiinkii bu te- 
mellerin en onemlisi olan iktisat, yalan yanh§ faiz te- 
meline ve durdugu an ekonomiye zarar veren ag 
gozlii tiiketim uzerine bine edilmi§tir. Bu saldirmm 
Amerika halki iizerindeki biiyiik psikolojik yansima- 
larma bakarak, tiiketim tarzlan degi§mi§tir. Sigorta 
§irketleri, seyahat acenteleri ve ugak pargalarmdaki 
zararlar, Amerika ekonomisinin goziiken gergegini 
yalanlarcasma iyice artmi§tir. Olaylardan sonra Birle- 
§ik Devletlerin sadece ugak pargalanyla ilgili zararlan 
100 bin ki§inin i§ine son vermesine ilaveten 100 mil- 
yar dolara ula§mi§tir. Sonra, diger zararlarm toplami- 
nin trilyon dolara ula§masi ve yiiz binlerce 
Amerikalmm i§lerinden aynlmasi, darbenin biiyiik- 
liigiinu ve Amerika'nm fiili olarak gokii§unun ba§lan- 
gig tarihini idrak etmek igin bilgi olarak yeterlidir. 

■ Uluslar arasi ili§kilerde saldirmm ortaya gikardik- 
lan, jeo-siyasi sarsmti olarak §ekillenmi§tir. Bu sar- 
smtilarm bazi belirtilerinden birisi de, Amerika 
Birle§ik Devletleri'nin, Sovyetler Birligi ile ozellikle 
de Sovyetler Birligi'nden aynlan cumhuriyetlerle ga- 
ti§ma sahasma girip bolgede uzunca kalacagmi ima 
ederek varligmi giiglendirip temellerini saglamla§tir- 
masidir. Bizzat bu, goriinen gelecekte £in ve Rusya ile 
geki§me firsatmi arttiracak etkenlerdendir. 

■ Amerika-Avrupa ittifaklarmm sarsilmasi; ozellik- 
lede kendi strateji ve maslahatma gore yeni diinyasi- 
nin hudutlarmi belirleme hedefiyle "Ugiincii diinya 
iilkelerinin ig meselelerine miidahale" olan gergek 
hedefini belirttiginde... 

■ Amerika ile Suudi Arabistan ve daha az bir derecede 
Misir ittifaklarmda gokimtu alametleri belirmesi. 
Suud rejimi hala Amerika'nm §imank gocugu degildir. 
Hatta bu rejimin yoneticileri Amerika basmmda, fe- 
satgilik, halkm malmi gargur etme ve radikallerin des- 
tekgileri olarak nitelenmektedir. Suud yoneticilerinin 
Qek diplomasisini kullanmalan, Beyaz Saray yoneti- 
cilerini razi etmede yeterli olmaymca, biitiin bu olan- 
lardan Amerika'nm Suud'ta yonetim i§lerine direk el 
koymasmm bir ba§langici oldugu anla§ihyor. 

■ Usame Bin Ladin'i kovalama ve kagmasmi engel- 
leme bahanesiyle diinyanm gogu deniz gegitlerini 
kontroliine almasi okyanuslardaki temellerini sag- 
lamla§tirmak igin buralardaki malzeme ve miihim- 
matmi arttirmaya sevk etmi§tir Amerika'yi. Bu adim, 
Amerika iktisadmm gokmesi esnasmda Washington'u 
askeri ve mali olarak sikmtiya sokacaktir. 

■ Saldin Amerika'yi askeri yonetimle idareye sevk et- 
mi§tir. Birle§mi§ Milletler, tarihinde ilk defa General 
yonetiminde ig emniyetten sorumlu askeri bir te§kilat 
kurulmu§tur. Yine Birle§mi§ Milletlerin ani bir askeri 
saldin kar§ismda, iki ayn yerde gali§an gizli hiikiimet- 
ler kurulmasi da ilklerdendir. Ve bunlar, higbir tiiziik miiessesi tarafmdan denetime tabi tutulmaksizm en 
hayati vazifelerin idaresine getirilmi§tir. Bush yone- 
timi bu hiikiimetlerin mekanizmasi hakkmda bilgi 
vermemede israr etmekle beraber, bu senaryoyu kon- 
grenin tarn bir yoklugu esnasmda diizenlemi§tir. Bu 
adim, kapsamli bir askeri yonetime dogru gidildigini 
ve ilk garpi§mada Amerikan degerlerinin hezimete 
ugradigmi gosteriyor. Yine ba§kan Bush'un, yollani- 
lan bazi §eyleri yasaklamasi, parlamentoyu sorgu- 
lama ve §effafliktan uzak bir §ekilde ameli sahada 
harekete gegilmesi, kalm perdeler arkasmdaki gizli 
hareketlenmeyi beraberinde getirmi§tir. Bundan elde 
edilen ise; kimin sorumlu oldugunun belirlenmemesi 
veya 11 Eyliil'de olanlarm hangi sorumlunun hesabma 
oldugudur... 

■ Taliban, Amerika'nm Hazar Denizi petroliine el 
koymasi tamahkarhgi kar§ismda zor bir hucre oldu. 
Fakat Taliban hiikiimetinin kaldinlmasiyla (in§allah 
gegici olacaktir) ve yerine kukla bir hiikiimetin tesis 
edilmesiyle bolge Avrupa, Tiirkiye ve Kazvin Denizi 
arasmda dogalgaz ve petrol hatti olu§turmada elve- 
ri§li hale geldi. Bu ise, Kazvin Denizi petrolii piyasaya 
siiriildiikten sonra Arap petroliine talebin azalacagi 
anlamma geliyor. Bunun uzerine, Korfez iilkelerinin 
hagh saldinlarmi resmi olarak desteklemesi -netice- 
sinin, Korfez iilkelerine sonradan goziikecegi- gok fir- 
kin bir hata idi. 

■ Saldin, Amerika'nm demokrasi degerlerinin ornegi 
ve ozgiir diinyanm temsilcisi iken, kendisine kar§i 
halkm hiddetinin ve dii§manligmm gogaldigi bir ana 
rast gelmi§tir. Bu noktada Miisliiman halklarm kuv- 
veti ile Amerika Birle§ik Devletleri'ne kar§i duran 
yeryiiziindeki diger kuvvetler bir araya gelmi§tir. 
Global Amerika'ya kar§i ayaklanma dalgalan geni§le- 
meye ba§ladi. Bunu en agik bir bigimde Amerika'nm 
kendi iginde, Avrupa'da ve Giiney Afrika'da yapilan 
mitinglerde g6ziikmii§tur. Buralarda me§repleri 
farkh olmakla birlikte (Kiiltiirliiler, ^levreciler, Sava§ 
kar§itlan gibi) Amerika siyasetini reddeden gergek 
bir halk ayaklanmasi vardir. Yeryiizii toplantismda 
(02/09/04) Amerika di§i§leri bakanmm konu§masi- 
nin kar§ila§tigi tezahiirat ve haykin§lar, zalim Ame- 
rika siyaseti kar§ismda Diinya halklarmm bilincinin 
bir orneginden ba§ka bir §ey degildir. Gegen seneden 
bu yana biitiin yeryiiziinde islam'a verilen onem 
daha da artmi§tir. Ba§ta Kuran-i Kerim olmak iizere 
Islami kitaplara olan revag daha £Ogalmi§tir. Bu da 
din igin fedailik ve cihadm, -Miisliimanlarm hak 
iizere olduguna ba§kalarma iknada- binlerce soziin 
ve konferansm ta§idigi etkiden daha fazlasmi ta§idi- 
gmi gostermektedir. 

■ Tarti§masiz 11 Eyliil saldinsi Islam iimmeti tari- 
hinde eksen olu§turacak bir operasyon olmu§tur. 
Arap yonetimlerinin hainligi ve kuklahgi sebebiyle, 
yapilmasi olanakh bir §ey, (islam §eriatinin tatbik 
edilmesi, Filistin'in kurtanlmasi vs.) imkansiz hale 
geldikten ve iimmetin zilletin pengesinde ya§amaya 
ba§lamasmdan sonra, i§te boyle bir anda saldin ger- 
gekle§ti ve imkansizi miimkiine gevirdi. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 14 15-20 bir cagin baslangici_l_ayout 1 07.09.2012 20:21 Page 1 ISLAM DUNYASI 

DOSYA c 

Q 

S 

To 
Bir gagin ba§langici: 

11 Eyliil 2001 ABD'nin Islam diinvasivla da arasi lekivi deeildi. 11 Evliil'e kadar bircok Islam iilkesinde mevdana elen Islamci kazammlar ABD ve miittefiki devletler taraf indan daima baltalanmisti. Irak'a Korfez Savasi'nda saldiran ABD. binlerce sivili acimasizca bombalami: bircok zehirli bomba kullanarak nesiller bovunca sakat doeumlara llr.lMIHU ekonomik ambareo ve eida ve ila< kisitlamalanvla 500 bin cocusun oltimiine vol acmisti. Colombia Universitesi beslenme Drofesorii Richard Garfield sadece ambargolann basladigi 1991-2002 tarihleri arasinda ambareolardan dolavi olen 5 vas ve alti cocuklarm savisim 345,000-530,000 olarak hesaolamistir. 
11 Eyliil saldinlan diinya tarihinde bir milat ozelligi 
ta§imaktadir. Saldinlar sonrasmda diinya iki ana 
kampa aynlmi§tir. Donemin ABD Ba§kani George 
W. Bush saldinlarm hemen akabinde yaptigi agikla- 
mada tiim diinya liderlerine saflarmi segmeleri gagnsi 
yaparak u Ya bizdensiniz ya da onlardan" demi§tir. Bu- 
rada sorulmasi gereken soru §udur. Tarihin en biiyiik 
saldinsi olarak bilinen 11 Eyliil saldinlarmm arkasm- 
daki sebepler nelerdir? Zira sebepleri incelemeden 
olaylarm 11 Eyliil'de bir terorist grubun ABD'ye saldir- 
masiyla ba§ladigmi dii§iiniip biitiin geli§meleri bu on 
kabulle yorumlamak biiyiik bir yanilgi olur. Bu gali§ma 
saldinlarm sebeplerini, saldirganlarm amaglarmi, sal- 
dinlarm ekonomik sonuglarmi, siyasi ve sosyal etkile- 
rini ortaya koymayi hedeflemektedir. 

11 Eyliil Oncesi Diinya 

11 Eyliil oncesinde soguk sava§tan galip olarak aynlan 
ABD, biitiin diinyanm tek siiper giicii konumuna gel- 
mi§ti. Ekonomik anlamda diinya servetinin biiyiik bir 
kismmi elinde tutan ABD artik diinya siyasetini belirle- 
yen, ekonomik faaliyetleri yonlendiren tek ba§at gii^tii. 
George Soros gibi spekiilatorler sirtmi bu biiyiik giice 
dayayip diledigi iilkede devrimler gergekle§tirebili- 
yordu; yakm zamanda bile 2003 yilmda Orta Asya'da 
Giircistan, Kirgizistan ve Ukrayna'da meydana gelen 
renkli devrimleri finanse eden ve olu§turdugu devasa 
medya giicii ve ekonomik spekiilasyonlarla George 
Soros devrimlerin miman olarak adlandmliyordu.[l] O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 15 15-20 bir cagin baslangici_l_ayout 1 07.09.2012 20:21 Page 2 -$" Islam ulkelerinde birgok alim ve en- 
telektiiel, ortaya gikan problem- 
lerin temelindelslam'dan 
uzakla§mak oldugu sonucuna 
varmi§ ve halklan tekrar islami 
gizgiye davet etmek igin qe§itli ce~ 
maatler kurmu§lardir. Misir'da 
Ihvan-i Miislimin hareketi, Pak- 
istan'da Cemaati islami ve Teblig 
Cemaati, Filistin'deHizbut-Tahrir 
ve daha birgok orgiitlenmeler or- 
taya qikmi§tir. Bu cemaatler uzun 
bir sure diktator rejimlerle kar§i 
kar§iya gelmemi§ ve sadece egitim 
qali§malariyla halklan islami 
degerlereyeniden sarilmaya davet 
etmi§lerdir. ABD diinyada ilk defa atom bombasi kullanarak yak- 
la§ik 250 bin insanm oliimiine neden olan tek devletti. 
Kurulu§undan 11 Eyliil'e kadar ABD 120 iilkeye kiigiik 
ya da biiyiik askeri miidahale yapmi§ ve onlarca iilkeyi 
de i§gal etmi§ti. Bazi dii§iiniirler 20. yiizyila "Amerikan 
Sava§lan Yiizyili" ismini vermi§lerdir.[2] 

Diinyanm buyiik bir kismi agliktan kinlirken ABD'de 
yeti§kinlerin % 74'ii ya obez ya da a§m kiloludur. 
[3] Yeni Diinya Diizeni'nin tek super giicii olan ABD 
kontroliinde tuttugu IMF, Diinya Bankasi gibi kurum- 
lar araciligiyla yiiksek faizlerle borglar vererek birgok 
iilkeyi somiirmekteydi. NATO ve BM gibi Yeni Diinya 
Diizeni'nin en onemli kurumlan araciligiyla biitiin 
diinyaya gozdagi veriyor, istedigi iilkeye bu uluslar 
arasi giigleri de arkasma ahp saldirabiliyordu. ABD 
biitiin diinyaya demokrasiyi onerip, insan haklan ra- 
porlan hazirlayarak birgok iilkeyi ele§tirirken kiiresel 
sistemin tek hegemonik giicii olma avantajmi kullana- 
rak kendisini ele§tirilerden soyutlamaktaydi. 

ABD'nin islam diinyasiyla da arasi pekiyi degildi. 11 
Eyliil'e kadar birgok islam iilkesinde meydana gelen 
Islamci kazammlar ABD ve miittefiki devletler tara- 
fmdan daima baltalanmi§ti. Irak'a Korfez Sava§i'nda 
saldiran ABD, binlerce sivili acimasizca bombalami§ ? 
birgok zehirli bomba kullanarak nesiller boyunca 
sakat dogumlara neden olmu§ ? Irak'a uyguladigi 
ekonomik ambargo ve gida ve ilag kisitlamalanyla 
500 bin gocugun oliimiine yol agmi§ti. Colombia 
Universitesi beslenme profesorii Richard Garfield sa- 
dece ambargolarm ba§ladigi 1991-2002 tarihleri ara- smda ambargolardan dolayi olen 5 ya§ ve alti gocuk- 
larm sayismi 345,000-530,000 olarak hesaplami§- 
tir.[4] 1999'a kadar Unicef e gore 500 bin[5] gocuk 
ambargolar nedeniyle ya§ammi yitirmi§tir. Irak Sag- 
lik Bakanhgi'na gore ise uranyum bombalan, sava§m 
neden oldugu hastahklar ve ambargolarm tiimii 1,1 
milyon ki§inin oliimiine neden olmu§tur.[6] 

ABD Islam iilkelerindeki diktator rejimlere destek sag- 
layan en onemli devletti. Misir, Libya, Tunus ve Suudi 
Arabistan gibi birgok iilkenin polis ve istihbarat giigle- 
rinin elit kesimi ABD'de Fort Bragg askeri iissiinde egi- 
tiliyordu. Ekonomik olarak gokme tehlikesi ya§ayan 
islam iilkelerinin diktator liderlerine ABD comert yar- 
dimlar sunuyordu. ABD israil ile Enver Sedat done- 
minde yapilan Camp David anla§masma bagli kalmasi 
ve ABD gikarlarma uygun davranmasi kar§ihgmda 
Misir ordusu'na Miibarek'in devrilmesinden onceye 
kadar her yil 1.5 milyar dolar yardim ve biiyiik oranda 
askeri miihimmat destegi saglamaktaydi.[7] Amerika 
Suudi Arabistan'dan 9 dolara aldigi petrolii diinyanm 
degi§ik iilkelerinde 100 dolara satiyor, bu yolla, islam 
iilkelerinin birgok zenginligini degi§ik yontemlerle so- 
miiriiyordu. Uluslarasi Kamuoyu adi verilen, bilinme- 
yen bir olgu iilkeleri yola getiriyor, diinyanm 
Uluslararasi Ceza Mahkemesi, Uluslararasi Para Fonu, 
Uluslararasi Askeri Giigler, Uluslararasi Ekonomik i§- 
birligi Orgiitleri, Uluslararasi Yasalar, insan Haklan 
standartlan gibi birgok aragla ABD biitiin diinyaya 
kendi diinya gorii§iinii dayatmaktaydi. . 

Ancak bazi kesimler ABD'nin bu emperyal dayatmala- 
rmdan ho§nut degillerdi. Ozellikle Miisliimanlar ara- 
smda ciddi bir gogunluk bu dayatmalan hem dini, hem 
sosyal hem de ekonomik agidan kabul edilemez bul- 
maktaydi. (^iinkii bu kesim ABD'nin sundugu Yeni 
Diinya diizeninde Miisliimanlarm temsil edilmedigi- 
nin farkmdaydilar. 

El Kaide'nin Kurulu§u 

1924 yilmda islam hilafetinin kaldinlmasiyla diinya 
Miisliimanlan biitiinciil bir siyasi liderlikten yoksun 
kaldilar. Son hilafet merkezi olan Osmanli Devleti, turn 
islam cografyasmm ihtiyaglarma yeterince cevap ve- 
rememesine ragmen siyasal olarak Miisliimanlarm ha- 
misi konumundaydi. Hilafetin tekrar kurulmasi igin 
Misir ve Hindistan gibi iilkelerde bir dizi hilafet konfe- 
ransi yapildiysa da bir sonug almamadi. 

Osmanli hilafeti sonrasi siyasal himayeden yoksun 
kalan islam cografyasi donemin emperyal batili giigleri 
tarafmdan gelecekte bolgesel gati§malara neden olabi- 
lecek §ekilde etnik ve mezhep merkezli ve bolgelerin 
sosyolojik ve cografi gergeklerine aykin bir §ekilde gi- 
zilmi§tir. Bunun sonucunda islam cografyasi ozellikle 
de Ortadogu bolgesi bir gati§ma ve sava§ cografyasi ha- 
line gelmi§tir. Bolgeyi sadece cografi smirlarla bol- 
mekle yetinmeyen batili giigler islam cografyasmdaki 
sosyal ve kiiltiirel kodlan da degi§tirmek igin birgok 
projeyi hayata gegirmi§tir. Bunun sonucunda ba§ta 
Tiirkiye olmak iizere bolgede kurulan ulus devletler O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 16 15-20 bir cagin baslangici_l_ayout 1 07.09.2012 20:21 Page 3 
laik rejimler benimseyerek yiizlerini batiya donmii§- 
lerdir. Bu siireg islam iilkelerinde halkm giyim tarzma 
miidahaleden egitim miifredatlarmdaki islami kodlan 
degi§tirmeye varacak kadar ileri gitmi§tir. Nitekim 
Islam diinyasinin en eski ve biiyiik iiniversitesi olan El 
Ezher'in egitim miifredatlarmm ingiltere tarafmdan 
degi§tirildigi bilinmektedir. 

islam iilkelerinde birgok alim ve entelektiiel, ortaya 
gikan problemlerin temelinde islam'dan uzakla§mak 
oldugu sonucuna varmi§ ve halklan tekrar islami giz- 
giye davet etmek igin ge§itli cemaatler kurmu§lardir. 
Misir'da ihvan-i Miislimin hareketi, Pakistan'da Ce- 
maati islami ve Teblig Cemaati, Filistin'de Hizbut-Tah- 
rir ve daha birgok orgiitlenmeler ortaya £ikmi§tir. Bu 
cemaatler uzun bir sure diktator rejimlerle kar§i kar- 
§iya gelmemi§ ve sadece egitim gali§malanyla halklan 
islami degerlere yeniden sanlmaya davet etmi§lerdir. 
Oldukga ba§anli olan hareketler kimi zaman engellen- 
meye gali§ilmi§sa da mesajlarmm geni§ kitlelere ula§- 
masi engellenememi§tir. Bu cemaatlerin onlenemeyen 
yiikseli§i kar§ismda devletler giig kullanma yoluna git- 
mi§ ve bunun sonucunda ornegin Miisliiman Karde§- 
ler Cemaati'nin kurucusu Hasan El Benna ve birgok 
lideri ge§itli §ekillerde ortadan kaldinlmi§tir. 

Devletlerin cemaatlere kar§i §iddete ba§vurmasi kar§i- 
smda Seyyid Kutub gibi bazi onderler, zamani geldi- 
ginde "kiifiirle" kar§i kar§iya gelmenin kagmilmaz 
oldugunu, bu sebeple cemaatlerin "cihad" igin hazirlik 
yapmasi, uzun vadeli projeler hazirlamasi ve iiyelerini 
buna motive etmesi gerektigini ileri siirmii§lerdir. Zamanla davet hareketleri silahli miicadeleye giri§mi§, 
silahli miicadeleyi benimsemeyen hareketler ise men- 
suplan tarafmdan agir davranmakla suglanmi§, birgok 
grup bu hareketlerden aynlip silahli cemaatler olu§tur- 
mu§tur. Bu silahli hareketlerin ba§mda Misir'da Cihad 
Cemaati, Cezayir'de Davet ve Cihad Hareketi, Libya'da 
Cemaatu'l Mukatele, Suriye'de Said Havva'nm ba§mda 
bulundugu islami Cephe, Filistin'de Hamas ve daha bir 
gok hareket gelmektedir. Bu hareketler iilkelerindeki 
diktator rejimlerle hesapla§ma yoluna girmi§ ancak ge- 
nelde ba§ansiz olmu§lardir. 

1970'lerin sonuna dogru diinya yeni bir siirece girmi§, 
diinyanm ikinci super giicii olan Sovyetler Birligi Af- 
ganistan'a saldirmi§tir. Bu saldin islam diinyasmda ha- 
lifelik kaldinldigmdan beri hig gergekle§meyen bir 
olaym ortaya gikmasmi saglami§tir. Diinyanm dort bir 
yanmdan Miisliimanlar, dilini ve kiiltiiriinii hig bilme- 
dikleri Afganistan'a gelerek kendi tanimlamalanyla 
karde§leri olarak gordiikleri Afgan halkiyla aym safta 
sava§maya ba§lami§lardir. 

Evrensel Cihad Ordusu 

50 farkli iilkeden Afganistan'a gelen binlerce miislii- 
man gonulliinun ortak adi "mucahidler"dir. l. Diinya 
sava§mda, Osmanli ile itilaf Devleri arasmda cereyan 
eden (]anakkale Harbi'nden sonra ilk defa onlarca ayn 
iilkeden Miisliiman aym dava igin aym safta sava§i- 
yordu. Bu siiregte Afganistan'a gelen iig onemli §ahsi- 
yet sava§m seyri ve ll Eyliil'e gelen siireci anlamak 
agismdan gok onemlidir. Bunlardan biri Filistinli aka- 
demisyen Dr. Abdullah Azzam'dir. Azzam Afgan ciha- 
dinin diinyaya tamtilmasmda ve islami me§ruiyet 
kazanmasmda en etkin rol oynayan ki§idir. Afganis- 
tan'da Miicahidlere Hizmet Biirosu isimli bir kurum 
agarak diinyanm dort bir yanmdan ulusal smirlan a§a- 
rak gelen binlerce genci organize etmi§tir. 

Bu sirada Abdullah Azzam'm yanmda sava§a katilanlar- 
dan biri de Suudi bir milyarderin oglu Usame Bin La- 
din'dir. Suud'un en zengin ailelerinden birine mensup 
olan Bin Ladin o sirada iilkeler arasi yatinmlar yapan 
zengin bir i§adamidir. Diinyanm 7. zengini olan ve prens- 
lerle beraber biiyumii§ Usame bin Ladin'in bu goz ka- 
ma§tmci serveti birakip Afganistan magaralarmda Afgan 
halkmm ozgiirliigii igin sava§mayi tercih etmesi bolgede 
ve islam cografyasmm tamammda ciddi bir sempati top- 
lamasma sebep olmu§tur. Bu donemde Afganistan'a 
gelen geng bir doktor ilerde El Kaide'nin olu§umunda ve 
kiiresel bir orgiit haline gelmesinde kilit rol oynayacak- 
tir. Bu ki§i varlikli bir aileden gelen Eymen ez-Zevahi- 
ri'dir. Dr Eymen, Misir Cihad hareketi lideridir ve Rusya 
dagildiktan sonra lideri oldugu cemaat El Kaide ile bir- 
le§ir. Zevahiri'nin Usame Bin Ladin'in Amerikan giigle- 
riyle girdigi gati§mada hayatmi kaybetmesinden sonra 
orgiitiin yeni lideri olmasi beklenmektedir. 

Afgan cihadi biitiin diinyada biiyiik etkilere neden ol- 
mu§tur. Ruslarla sava§ siirecinde askeri deneyimler 
elde eden binlerce miicahid sava§tan sonra bu tecrii- 
belerini iilkelerine uyarlamaya gali§tilar. Bir kismi ol- O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 17 15-20 bir cagin baslangici_l_ayout 1 07.09.2012 20:21 Page 4 -$" Afganistan tecrubesi Bin Ladin'in 
turn dunyadan mucahidler 
yeti§tirip kuresel olgekli bir hareket 
kurmafikrini etkilemi§ti. 1988'de 
El Kaide isimli bir hareket kurdu. 
Misir Cihad cemaati lideri Dr. 
Eymen ez-Zevahiri, OmerAbdurah- 
man,ve daha bir 
qok tecrubeli lider 
bu harekete 
katildi. El Kaide Af- 
ganistan'da birgok 
kampagtiveii 
EyliiVe kadar bazi 
tahminleregore 20 
bin sava§gi egitti. 
dukga ba§anh olurken, diger birgok giri§im ba§ansiz 
oldu. 1989'a gelindiginde diinya biiyiik bir olaya tanik 
oldu. Oldukga kisitli imkanlarla ve askeri, ekonomik ve 
teknik e§itsizlige ragmen super giice meydan okuyan 
bir avug sava§gi goz alici bir zafer elde etmi§tir. 

Dogudan batiya birgok Musluman dini referanslarla ha- 
reket edildiginde ba§anli olabileceklerinin farkma var- 
dilar. Sovyet iktidan devrildiginde birgok miicahidin 
agzmda aym cumle dola§iyordu: "Evet ba§arabiliriz." 

Afgan sava§i sonrasi edinilen tecriibeler ve olu§an 
iyimser havanm bolgede olu§turacagi domino etkisi ve 
bunun batih degerler kar§ismda olu§turacagi tehdit 
kuresel sistemi harekete gegirmi§tir. Kuresel aktorlerin 
giri§imleri sonucunda iilkedeki ge§itli gruplar birbirine 
dii§urulmu§ ve sava§tan elde edilen kazammlarm bol- 
gesel aktorler, ozellikle de Miicahid gruplar tarafmdan 
kullamlmasi engellenmi§tir. Kisa vadeli gikarlarm pe- 
§inde ko§an yerel gruplar bolgesel gapta ve uzun va- 
dede etkili olabilecek projeler iiretememi§lerdir. 
Bunun sonucunda Sovyet i§gali sonrasi beklentiler, 
ozellikle de ig gati§malarm §iddetlenmesi ile yerini 
hayal kinkligma birakmi§tir. tslami yonetim hayali ye- 
rini kaosa suruklenmi§ ve ig gati§malarla zayiflayan bir 
yapiya birakmi§tir. Nihayetinde bu sava§ siirecinde 
elde edilen kazammlar batih giiglerin miidahalesi ile 
kullamlamami§tir. 

Avrupa cografyasmm tarn ortasmda yer alan Bosna'da 
sava§m patlak vermesi iizerine daha once Afgan Sava§i 
tecriibesine sahip olan miicahid gruplar yonlerini Bos- na'ya gevirmi§lerdir. Musluman Bo§naklarm safmda 
yer alan Miicahid gruplar biiyiik ba§anlara imza atmi§ 
ve Sirplan yenilgiye ugratmi§lardir. Ortadogu hakla- 
rma kiyasla daha az dindar olan Bosna halkimn ya- 
banci miicahidlerin etkisiyle §eriat istemeleri Avrupa 
iilkeleri ba§ta olmak iizere Amerika'yi harekete gegir- 
mi§ ve bu aktorlerin sava§a miidahalesini ortaya gikar- 
mi§tir. Fakat 60 bin ki§ilik orduyla Bosna'ya miidahale 
eden batih giiglerin sava§i durdurmaya kar§ihk 
Bosna'dan istedikleri ilk §art Bosna'da bulunan 600 ya- 
banci miicahidin Bosna'yi terk etmesi olmu§tur. Bosna 
sava§i neticesinde musliimanlarm kazammlan Bati ta- 
rafmdan bir kez daha engellenmi§ti. 

Misir'da rejime kar§i ayaklanan Musluman Karde§ler 
Hareketi Bati tarafmdan desteklenen laik rejim tarafm- 
dan giig kullamlarak §iddetli bir bigimde bastinlmi§tir. 
Avrupa ve Amerika Misir yonetimine islamci hareket- 
lere kar§i olan bu tavirlarmdan dolayi gok biiyiik mik- 
tarlarda parasal ve siyasi destekte bulunmu§tur. Yani 
Islami hareketler Misir'da da aslmda kar§ilarmda batih 
aktorleri bulmu§lardir. 

Cezayir'de farkli bir metot deneyen islami hareketler 
demokratik yontemlerle iktidara talip oldular. Ali Bi^ 
El Hac ve Abbas Medeni onderligindeki FIS segimlerd* 
yiizde 85 oy aldi. Fakat Fransa'nm destegini arkasin 
alan laik ordu hemen darbe yapti ve gikan ig gati§ma- 
larda 100 bin insan katledildi. Cezayir'de Miisliiman- 
larm siyasi ba§ansi Bati tarafmdan baltalanmi§ti. Aym 
tecriibeyi Tunus'ta da NAHDA partisi ya§adi. Soma- 
li'de ise Amerika yillarca i§galci giig olan Etiyopya'yi 
destekledi. Ogaden sava§mda ABD, Etiyopya ordusuna 
hava destegi sagladi ve birgok islamci, Ogaden sava- 
§mda ABD tarafmdan hava saldinlarmda oldiiriildii. 

islami Hareket'lerin her ba§ansi ABD onciiliigiindeki 
Yeni Diinya Diizeni iilkeleri tarafmdan engellenmek- 
teydi. Peki, goziim neydi? 

Gerek Afganistan, Bosna, Somali gibi iilkelerde ya§a- 
nan i§gal ve sava§lar gerekse de diger iilkelerde ya§a- 
nan siiregler sonucunda elde ettikleri kazammlan 
siirekli bir §ekilde Bati tarafmdan baltalanan islami Ha- 
reketler miicadele ettikleri bolgesel aktorlerin aksine 
asil dii§manm bu yerel giigleri destekleyen batih dev- 
letler oldugu sonucuna vardilar. El Kaide ve Uzak Dii§man Stratejisi 

Afganistan tecrubesi Bin Ladin'in turn dunyadan mii- 
cahidler yeti§tirip kuresel olgekli bir hareket kurma fik- 
rini etkilemi§ti. 1988'de El Kaide isimli bir hareket 
kurdu. Misir Cihad cemaati lideri Dr. Eymen ez-Zeva- 
hiri, Omer Abdurahman, ve daha bir gok tecrubeli lider 
bu harekete katildi. El Kaide Afganistan'da birgok 
kamp agti ve 11 Eyliil'e kadar bazi tahminlere gore 20 
bin sava§gi egitti. islam iilkelerindeki halk desteklerine 
ragmen ba§anli olamamalarmi ABD'nin diktator rejim- 
lere verdigi askeri destege baglayan islamcilar Zeva- 
hiri'nin tabiriyle u K6peklerle degil sahipleriyle O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 18 15-20 bir cagin baslangici_l_ayout 1 07.09.2012 20:21 Page 5 -$- 
Pentagon MARYLAND/ 

N / 
American Airlines Boeing 767, Sefer 11 
Boston'dan Los Angeles'a ucan ucak 

Dunya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesinin 
90-96. katlan arasina carpti. 

*^90 United Airlines Boeing 767, Sefer 175 
Boston 'dan Los Angeles'a ucan ucak 
Dunya Ticaret Merkezi Guney ^^ 
Kulesine carpti . ^^ 65 DUNYA TICARET MERKEZI 

1 Kuzey Kule, llOkat 

2 Guney Kule, 110kat 

3 Marriott Oteli, 22 kat 

4 Guneydogu Plaza Binasi 
9 kat 

5 Kuzeydogu Plaza Binasi 
9 kat 

6 ABD Gumruk Dairesi. 8 kat 

7 Salomon Brothers Binasi 
47 kat O Pentagon 

BeyazSaray 

O ABD Disisleri Bakanligi 

O ABD Kongre Binasi American Airlines, Boeing 757, Sefer 77 
Washington Dulles'dan Los Angeles'a ucan ucak 
Pentagon'un Savunma Karargahina carpti. 

^64 
^^ Kismen veya tamamen 
^^ yikilmis binalar 

t^ Buyuk hasarh binalar 
Bina cephesinin bir kismi sakJiri sonrasi alevler 
arasinda kalarak kul oldu. 

Kaynakiar FEMA, New York Tunes, New York Eyalet hukumeti. FhgtitExptorer.com, Sidney Qniversitesi - insaat MuhendtsliQi 
^ OiOsaytsi 'Tahmini rakam muhatap olmayi" tercih ettiler. Bu gorii§un diger adi 
"Uzak Du§man Stratejisi"'idi. Dunyanm birgok ulke- 
sinde islami hareket liderleri ABD yok olmadan ya da 
£ok zayiflamadan islam iilkelerinde ba§an elde edile- 
meyecegini, ABD'nin 20 yil boyunca Muslumanlarm 
her ba§ansim engelledigini du§unuyorlardi. Artik ABD 
ile Muslumanlar arasinda bir hesapla§ma kagmil- 
mazdi. 

El Kaide ABD ile ilk defa Somali'de kar§ila§ti. Halka 
yardim goturme gerekgesiyle "Umut Operasyonu" 
isimli bir operasyon duzenleyen ABD, Somali'yi i§gal 
etti. El Kaide lideri Bin Ladin en tecriibeli sava§gilarm- dan bir timi ulkede halki orgutlemesi igin Somali'ye 
gonderdi. Bu ki§iler 1993'de ABD Kara §ahin helikop- 
terlerinin du§mesine neden olan ve birgok ABD aske- 
rinin oldugu 17 saat suren gati§malarda etkin rol 
oynadilar. ABD daha fazla dayanamayip askerlerini So- 
mali'den gekti. El Kaide o donemde kamplarmda egi- 
tim goren birgok Somalilinin de destegiyle Somali'yi 
us edindi. Bu gun Somali'nin yuzde 85'ini kontrol eden 
§ebab hareketinin temelleri o donemde atildi. 

Afganistan'da 1996'da -ABD'den bir donem destek 
alan- bazi gruplarm ba§mi gektigi iq sava§a tepki gos- 
teren medrese mollalarmdan olu§an bir hareket hizla O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 19 15-20 bir cagin baslangici_l_ayout 1 07.09.2012 20:21 Page 6 -$" giig kazandi ve siireg iginde yonetimi ele gegirdi. Bu 
hareketin ismi "Taliban Hareketi"ydi. Ulke yonetimini 
ele gegiren Taliban, El Kaide'ye yeniden islam Hilafeti 
kurmak amaciyla biiyiik imkanlar tanidi. Hareketin li- 
deri Afganistan Devlet Ba§kam Molla Muhammed 
Omer turn diinyadaki Miisliimanlara bu geng islam 
devletini geli§tirmek igin miihendisler, uzmanlar, dok- 
torlar gondermeleri, aynca iilkelerindeki diktator yo- 
netimlerle arasi bozuk olan herkesi misafir edecekleri 
agiklamasmda bulundu. Binlerce islami hareket iiyesi 
Afganistan'a hareket etti. Sadece 5 bin Ozbek Afganis- 
tan'da kamplar kurdu, birgok Qeqen o donemde 2. 
Qeqen sava§ma katilmadan once Taliban tarafmdan 
onlara tahsis edilen ve El Kaide tarafmdan yonetilen 
kamplarda egitim aldi. 

ABD ve Batih giigler, 1979 iran devriminin mezhep 
merkezli anlayi§i sebebiyle Sunni diinyada olu§tura- 
madigi etkiyi Hanefi (Sunni) Taliban Hareketi'nin olu§- 
turabileceginden endi§e ediyorlardi. ABD ba§ta olmak 
iizere batih devletler bu iilkeye ambargo uyguladi.[8] 

Artik ABD ile biiyiik bir sava§a hazirlanan El Kaide ilk 
hamleyi gergekle§tiriyordu. Nairobi ve Darusse- 
lam'daki ABD elgiliklerini havaya U£urdular.[9] ABD 
buna kar§ihk Sudan'da Bin Ladin tarafmdan kurulan 
§ifa ilag fabrikasmi vurdu, Afganistan'i bombaladi ve 
250 sivili §ehid etti. [10] 

Diinya basmi ABD'nin teror kamplarmi vurdugunu 
iddia etti. Gergek ise gok sonralan ortaya gikti. El Kaide 
Sudan saldinsmm intikammi almak igin 2000 yilmda 
ABD'nin Aden korfezinde bulunan ve diinyanm en 
biiyiik ugak gemisi olan USS Cole sava§ gemisini 
vurdu. Onlarca ABD askeri oldii. 

23 §ubat 1998'de bir basm agiklamasi yapan El Kaide 
liderleri "Haghlara ve Siyonistlere Kar§i Cihad Cep- 
hesi'ni" kurdular. Tiim Miisliimanlari Filistin'in yeni- 
den 6zgiirle§mesi igin Afganistan'da kurulacak Hilafet 
Ordusu'na katilmaya davet ettiler. Molla Omer bu or- 
dunun lideriydi ve Emirii'l Mii'minin olarak isimlendi- 
riliyordu. Hem Usame bin Ladin hem de orgiitiin tiim 
list diizey yoneticileri Afganistan'm tek me§ru lideri 
olarak Molla Omer'i gordiiklerini ilan ettiler. Bu durum 
hala degi§memi§tir. 

2001 yilmda ABD Pakistan araciligiyla ve daha degi§ik 
yollarla defalarca Taliban rejimini tehdit etti. Taliban 
ve El Kaide gegmi§te islami hareketlerin her ba§ansmi 
baltalayan ABD'nin saldiri hazirligmda oldugunu bili- 
yordu. USS Cole gemisi Afganistan'a dogru muhtemel 
bir i§gal igin harekete gegtiginde uzun zaman boyunca 
ABD'ye kar§i kendi ifadeleriyle "kibrini, hegemonik 
giiciinii ve ekonomisini" hedef alacak bir saldirmm 
planmi yapmi§ olan El Kaide neredeyse 15 yilhk bu 
plani Molla Omer'den izin alip uygulamaya soktu. Bir 
El Kaide lideri daha sonra bu karan §6yle agiklayacakti: 

"Sorun §uydu: Ya arkamiza yaslamp onlarm bize sal- 
dirmasmi bekleyecektik, ya da onlan beklemedikleri 
bir saldinyla §a§irtacaktik. Biz ikincisini tercih ettik." El Kaide'nin sal din gerek^eleri: 

11 EyliiVde El Kaide Orgutii, 

1- Uzun yillar boyunca islam iilkelerinin zenginliklerini 
somiirdiigiinii 

2- Petroliinii galdigmi 

3-Kutsal olan Mekke ve Medine'ye iisler yapip mukad- 
des bolgeleri gignedigini 

4- Birgok iilkeye sava§ agip yiiz binlerce insani oldiir- 
diigiinu 

5- Irak'a saldinp binlerce Miisliiman'i oldiirdiigiinii 

6- Ambargolarla 500 bine yakm gocugun oliimiine 
neden oldugunu 

7- Her BM oylamasmda israil'e kar§i karar gikmasmi 
veto yetkisini kullanarak engelledigini 

8- israil'e askeri ve ekonomik destek verdigini 

9- Japonya'ya atom bombasi atarak binlerce ki§iyi aci- 
masizca oldiirdiigiinu 

10- islam iilkelerinin otoriter yoneticilerinin bir numa- 
rali destekgisi oldugunu iddia ettigi ABD'de bazi eko- 
nomik ve askeri hedeflere saldirdi. El Kaide'ye gore 
yukandaki sebeplerden herhangi biri ABD'nin vurul- 
masi igin yeterli me§ruiyeti ve islami dayanagi sagla- 
yacak kadar gegerli bir sebepti. 

§ayet Kapitalizm ABD'nin bel kemigiyse ve eger birgok 
adaletsizlik de bu sistemin iirimiiyse, kapitalizmin 
temel karargahi olan ikiz Kulelerin vurulmasi El 
Kaide'ye gore oldukga me§ru ve stratejik bir eylemdir. 
El Kaide kendi ifadesi ile ikiz Kuleler ve Diinya Ticaret 
Merkezinde masum sivilleri degil fakir iilkeleri ozel- 
likle de islam iilkelerini IMF, Diinya Bankasi gibi ku- 
rumlar araciligiyla ge§itli ekonomik oyunlar, 
spekiilasyonlar ve dayatmalar yaparak biiyiik faizlere 
mahkum edip somiiren ekonomik sava§m sava§gila- 
rmi vurdugunu kabul etmektedir. Bununla birlikte El 
Kaide sava§gilan bir ugakla Pentagon'a saldirmi§, sal- 
dirida 125 Pentagon gorevlisi 61diiriilmii§tur. 

Bin Ladin goniilliiler arasmdan 19 sava§gismi saldinlan 
diizenlemeleri igin segmi§tir. Bu ki§ilerin tiimii saldi- 
nlarm gerekgelerini ve me§ruiyetini anlattiklan goriin- 
tiilii vasiyetler birakmi§lardir. El Kaide orgiitii 11 Eyliil 
saldinlarmi ABD'nin on yillardir diinya halklarma kar§i 
yapmi§ oldugu i§galler ve El Kaide'nin tammiyla zor- 
balik ve zuliimler nedeniyle diizenlemi§tir. Dipnotlar: 

1]http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Revolution#Funding_from_Soros-related_organiza- 

tions 

[2] http://academic.evergreen.edU/g/grossmaz/interventions.html 

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Obesity_in_the_United_States 

[4] "Iraq criticizes US, UK at Baghdad Conference..." 10. May 2001 

[5] Iraq surveys show 'humanitarian emergency' UNICEF Newsline August 12, 1999 

[6]"lraq criticizes US, UK at Baghdad Conference..." 10. May 2001 

[7] http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/8290133/Most-US-aid-to-Egypt-goes- 

to-military.html http://www.sipri.orq/databases/embarqoes/un arms embarqoes/afqhanis- 

tan 

[8] http://en.wikipedia.Org/wiki/1998_U.S._embassy_bombings 

[9] http://articles.cnn.com/1998-08-20/us/9808_20_us.strikes.01_1_sudanese-televi- 

sion-bin-mullah-abdullah?_s=PM:US 

[10] http://www.pianoladynancy.com/recovery_usscole.htm O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 20 21-27 §upheler_Layout 1 09.09.2012 11:15 Page 1 ISLAM DUNYASI 

DOSYA c 

Q 

S 

To 
11 Eyliil Gazvesi Hakkinda 
Bazi §iipheler ve Cevaplari ABD Amerika ve AvniDa'da halki ve hukumetleri devam eden bu savasin eereklilieine inandirmak icin 11 Evlul'u El Kaide'nin vaDtieim kabul edivor. Islam ulkelerinde ise bu harekete halklann euven- mesini eneellemek icin Yahudi iBHiiBwuirifimroi nwaami iimmetine "Siz kendi basiniza hicbir sevbeceremezsiniz. Buna euciinuz. kanasiteniz vetmez mesaii verivor. Iste 11 Evliil Gazvesi hakkinda ortava atilan komnlo teorilerinin asil amaci budur. 
Tarihin bu en buyiik saldirisi hakkinda turn diin- 
yada oldukgafazla komplo teorisi vardir. Bu teo- 
rilerin bilyilk bir kismi ABD gikarlarina hizmet 
ettigi igin bizzat Pentagon tarafindan desteklen- 
mekte ve Hollywood tarafindan yapilanfilm ve 
belgeseller aracihgiyla yayginla§tirilmaktadir. 
Bu komplo teorilerinin en me§huru §iiphesiz ki 
Yahudilerle alakahdir. Hiq Yahudi Olmedi Mi? 

11 Eyliil saldinlarmda 4 bin Yahudi'nin i§e gitmedigi iddiasi 
ilk defa Liibnan Hizbullah'i tarafindan giindeme getirilmi§- 
tir. Iran yetkililerinin de hemen bu oldukga sagma iddiayi 
desteklemeleri gok du§undiirucudur.[l] 

Saldmlardan bir sure sonra yaym yapan El Menar televiz- 
yonu olayda higbir Yahudi'nin olmedigini iddia etmi§tir. 
Oysa 11 Eyliil saldinlarmda 400 ile 500 arasmda Yahudi 
61mii§tiir. New York'ta ya§ayan Yahudilerin orani hesaba 
katildigmda bu hig de az degildir. Aynca 4 bin Yahudi'ye 
saldin oncesi mesaj yazildigi iddia edilmektedir. 

Saldmlarda oldiiriilen Yahudilerden bir kisminin isimleri 
ve cenazelerinin nerede defnedildigi bilgisi a§agidadir: O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 21 21-27 §upheler_Layout 1 09.09.2012 11:15 Page 2 -$" OLEN YAHUDILERIN BIR KISMI isim/Soyisim Ya§ Memleketi Cenaze Merasiminin Yapildigi Yer 1. LeeAdler 

2. Josh Aron 

3. Michael Asher 

4. Debbie Bellows 

5.Alvin Bergsohn 

6. Kevin Cohen 

7. Beverly L.Curry 

8. Michael Davidson 

9. Steven M. Fogel 

lO.Arlene Fried 

11. Doug Gardner 

12. Steve Geller 

13.JeffGoldflam 

14.Marcia Hoffman 

15.Aaron Horwitz 

16. Brooke A. Jackman 

17.Aaron Jacobs 

18. Shah Kandell 

19.Andrew Keith Kates 

20. Peter Kellerman 

21. Mary Kimelman 

22. Glenn Kirwin 

23./Karen Klitzman 

24. Nicholas C. Lassman 

25. Steve Lillianthal 

26.Stuart T. Meltzer 

27. Joshua Reiss 

28.Sheryl Rosenbaum 

29. David Rosenbaum 

30. Lloyd Rosenberg 

31. Joshua Rosenblum 

32. Mike Rothberg 

33. Eric Sand 

34. Ian Schneider 

35. John Schwartz 

36. Jason Sekzer 

37.Allan Shwartzstein 

38. David Silver 

39. Robert Francis Silwak 

40. Ken Simon 

41. Will Spitz 

42.EricStahlman 

43.Alexander Steinman 

44. Kenneth W Van Auken 

45. David T. Weiss 

46.MarcZeplin 

47. Chuck Zion 

48. Deborah H. Kaplan 

49. Lee Alan Adler 

Springfield 


Temple Beth Ahm 
Oceanside, NY 


Oceanside Jewish Center 
Monroe, NY 


Monroe Temple of Liberal Judaism 
Scarsdale, NY 


Westchester Reform Temple 
Long Island, NY 


South Baldwin Jewish Center 
Metuchen, NJ 


Neve Shalom 
Staten Island, NY 


Kingdom Hall of Jehovahs Witnesses 
Scotch Plains, NJ 


Congregation Beth Israel 
Westfield, NY 


Temple Emanuel 
Roslyn, NY 


Temple Beth Shalom 
NYC, NY 


Stephen Weiss Free Synogogue 
New York, NY 


Congregation Rodeph Sholom 


52 


Melville, NY 


Temple Beth Tohar 
Brooklyn, NY 


Kane Street Synagogue 


24 


New York, NY 


Brotherhood Synagogue 
Oyster Bay, NY 


Brooke Oyster Bay Jewish Center 


27 


Newton Centre, MA 


Temple Emanuel 
Wyckoff, NJ 


Temple Beth Rishon 


37 


NYC, NY 


Congregation Rodeph Sholom 
New York, NY 


Park Avenue Synagogue 
NYC, NY 


Temple Emanuel 
Scarsdale, NY 


Westchester Reform Temple 
NYC, NY 


Stephen Weiss Free Synogogue 
Cloister, NJ 


Temple Beth-El 
Livingston, NJ 


Temple Bnai Abraham 


32 


Brookline, MA 


Temple Emeth 


23 


Lawrenceville, NJ 


Adath Israel Synagogue 
Warren, NJ 


Temple Har Shalom 


31 


Rego Park, NY 


Rego Park Jewish Centre 
Aberdeen, NJ 


Temple Shalom 
Cedarhurst, NY 


Temple Beth El 
Greenwich, C 


Temple Shalom 
Armonk, NY 


Congregation B'nai Yisroel 


45 


South Orange, NJ 


Temple Sharey Tefilo-lsrael 
New York, NY 


Temple Emanu-el 


31 


Brooklyn, NY 


East Midwood Jewish Center 
Chappaqua, NY 


Temple Beth El 
New Rochelle, NY 


George T. Davis Funeral Home 
New York, NY 


1 Jerusalem Ave 
Spring Valley, NY 


Temple Beth El 
Oceanside, NY 


Oceanside Jewish Center 
Papchoque, NY 


Temple Beth El/Cantor Fitzgerald 
NY 


Temple Israel 
East Brunswick, NJ 


Temple B'Nai Shalom 
New York, NY 


Brotherhood Synagogue 
Harrisson, NY 


Jewish Community Center 
Greenwich, CT 


Greenwich Reformed Synogogue 
Orthodox Jewish 


Cooper Union 


48 


New Jersey 


Temple Beth Ahm in Springfield O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 22 21-27 §upheler_Layout 1 09.09.2012 11:15 Page 3 "$- isim/Soyisim 


Ya§ 


Memleketi 


Cenaze Merasiminin Yapildigi Yer 
50. Joshua Aron 


29 


Oceanside, New York 


Oceanside Jewish Center 


51. Michael Ed. Asher 


53 


Monroe, New York 


Monroe Temple of Liberal Judaism 


52. Debbie S. Bellows 


30 


Scarsdale, New York 


Westchester Reform Temple 


53. Shimmy Biegeleisen 


42 


New York, NY 


Jiduciary 


54. J. David Birnbaum 


24 


New York 
55. Kevin Sanford Cohen 


28 


New Jersey 


Neve Shalom in Metuchen 


56. Michael A. Davidson 


27 


New Jersey 


Congregation Beth Israel in Scotch Plains 


57. Peter Feidelberg 


34 


Montreal, Canada 
58. Steven Mark Fogel 


40 


New York 


Temple Emanuel in Westfield 


59. Morton H. Frank 


31 


60.Arlene Eva Fried 


49 


New York 


Temple Beth Shalom in Roslyn 


61. Douglas B. Gardner 


39 


New York City 


Stephen Weiss Free Synagogue 


62. Steven Paul Geller 


52 


New York City 


Congregation Rodeph Sholom 


63. Marina R. Gertsberg 


25 


Odessa, Ukraine 


Manhattan Beach Jewish Center in Brooklyn 


64.Jeffrey Grant Goldflam 


48 


New York 


Temple Beth Tohar in Melville 


65. M. Herman Goldstein 


31 


Florida 


Tamarac Jewish Center in Florida 


66. Monica Goldstein 


25 


New York 


Congregation B'nai Israel in Bay Terrace 


67. Steven Goldstein 


35 


Alpha Epsilon Pi 


Cantor Fitzgerald 


68. Daniel llkanayev 


36 


Baku Azerbaycan 


World Congress of Russian Jewry'ye Uye 


69. Brooke A. Jackman 


23 


New York 


Jewish Center in Oyster Bay 


70. Steven A. Jacobson 


53 
Town and Village synagogue Kurucusu 


71.Shari Ann Kandell 


27 


New Jersey 


Temple Beth Rishon in Wyckofff 


72. Peter R. Kellerman 


35 


New York City 


Park Avenue Synagogue 


73. Howard Kestenbaum 


56 


New Jersey 


Congregation Beth Ann in Verona 


74. Mary Jo Kimelman 


34 


New York City 


Temple Emanu-EI 


75. Glenn Davis Kirwin 


40 


New York 


Westchester Reform Temple in Scarsdale 


76.Alan Kleinberg 


39 


New Jersey 


Jewish Center in East Brunswick 


77. Karen Joyce Klitzman 


38 


New York City 


Stephen Weiss Free Synagogue 


78. Nicholas Cr. Lassman 


28 


New Jersey 


Temple Beth-El in Cloister 


79.Alan Lederman 


43 


New Jersey 


Temple Neve Shalom in Metuchen 


80. Neil D. Levin 


46 


New York City 


Temple Emanu-EI 


81. S. Barry Lillianthal 


38 


New Jersey 


Temple B'nai Abraham in Livingston 


82. Nancy Morgenstern 


32 


83. Laurence M. Polatsch 


32 


New York 


Guttermann Funeral Home in Woodbury 


84.Faina Rapaport 


45 


Moscow, Russia 
85.Sheryl L. Rosenbaum 


33 


New Jersey 


Temple Har Shalom in Warren 


86. Lloyd D. Rosenberg 


31 


New Jersey 


Temple Shalom in Aberdeen 


87. Mark Louis Rosenberg 


26 


New York 


Marsha Stern Talmudical 


88.Andrew Ira Rosenblum 45 


New Jersey 


Temple Hillel in North Woodmere 


89. Joshua M. Rosenblum 


28 


New York 


Temple Beth El in Cedarhurst 


90. Joshua Rosenthal 


44 


Michigan 


Birmingham Temple in Farmington Hills 


91. Richard D. Rosenthal 


50 


New Jersey 
92. Michael C. Rothberg 


39 


Connecticut 


Temple Sholom in Greenwich 


93. Ronald J. Ruben 


36 


New Jersey 


Temple Israel in Ridgewood 


94. Jason Elazar Sabbag 


26 
Connecticut 


95. Eric Sand 


36 


New York 


Congregation B'nai Yisrael in Armonk 


96. Scott Schertzer 


28 


New Jersey 


Congregation B'nai Ahavath Shalom O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 23 21-27 §upheler_Layout 1 09.09.2012 11:15 Page 4 "$- isim/Soyisim 


Ya§ 


Memleketi 


Cenaze Merasiminin Yapildigi Yer 
97.J. Burkhart Schwartz 


40 


New York 


Temple Emanu-EI 


98.HagayShefi 


34 


Israel 
99. Mark Shulman 


47 


New Jersey 


Temple Shaari Emeth in Manalapan 


lOO.Abraham Shwarstein 


37 


New York 


Temple Beth El in Chappaqua 


101. Arthur Simon 


57 


New Jersey 


Temple Beth El in Spring Valley 


102. Kenneth Alan Simon 


34 


New Jersey 


Temple Beth El in Spring Valley 


103.WilliamE. Spitz 


49 


New Jersey 


Oceanside Jewish Center in Oceanside 


104. Eric A. Stahlman 


43 


New York 


Temple Beth El in Papchoque 


105.Alexander R. Steman 


32 


New York 


Temple Israel in Staten Island 


106. Kenneth W.Auken 


47 


New Jersey 


Temple B'nai Shalom in East Brunswick 


107. Steven Jay Weinberg 


41 
Nanuet Hebrew Center 


1 08. Simon Weiser 


65 


Kiev, Ukraine 
109. David Thomas Weiss 


50 


New York City 


Brotherhood Synagogue 


11 O.Michael Wittenstein 


34 


111. Marc Scott Zeplin 


33 


New York 


Jewish Community Center in Harrisson 


11 2. Charles A. Zion 


54 


Greenwich 


Greenwich Reformed Synagogue 


113.AndrewS. Zucker 


27 
Jewish fraternity Alpha Epsilon Pi 


114. Igor Zukelman 


29 


Ukraine 
11 5. Monica Goldstein 


25 


11 6. Andrew Kates 


37 


11 7. Michael Rothberg 


39 


118.Steven Goldstein 


11 9. Elaine M. Greenberg 


120. Eileen M. Greenstein 


121. Douglas B. Gurian 


122.Aram iskenderian 


45 
Cantor Fitzgerald 


123.Alona Avraham 


30 


israil 
124.Dani Lewin 


32 


israil 
125.Shai Levinhar 


29 


israil 
126. Leon Lebor 


34 


israil 
127.HagaiShefi 


51 


israil 
128. David Martin Weiss 
NYC 


Central Synagogue 


129.Thierry Saada 


27 


Tunus Asilh Yahudi 


Sephardic Jewish community 


130. Brock J. Safronoff 
Detroit Lions 
131 .Wayne Saloman 


132. Mark Schurmeier 


133.Gina Sztejnberg 


55 


Polonya yahudisi 
134.William R. Steiner 


57 


1 35. Mark H. Rosen 


45 


136. David Martin Weiss 
NYC 


Central Synagogue 


137. Naomi Leah Solomon 52 
Simon Wiesenthal Center 


138.Adam K. Ruhalter 


41 
Cantor Fitzgerald 


1 39. Mark H. Rosen 


45 O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 24 21-27 §upheler_Layout 1 09.09.2012 11:15 Page 5 -$" Tarn tersi El Kaide'ye gore u Eyltil 
sebep degilsonugtur. SaldinlarEl 
Kaide'yegore "islam Dtinyasi'nda 
birgok katliamlaryapan, icislerine 
kan§an, diktatorrejimleri 
destekleyen ve islam iilkelerine am- 
bargo uygulayan" ABD'nin bu 
tavirlanna bir tepkidir. ABD u Eyltil 
saldinlari oncesi Irak'a, Lubnan'a, 
Somali'ye, Ogaden'easkercikarmi§ 
ve savas agmis, Sudan'i ve 
Afganistan'i daha u Eyltil 
saldinlari olmadan bombalamistir. Saldiriyi Ger^ekle§tirenler Olaydan 
YillarOnceOldiiMu? 

11 Eyliille alakali komplo teorilerinden biri de saldiriyi 
gergekle§tiren 19 ki§iden bazilarmm saldinlardan yil- 
lar once 61mii§ oldugu, bazismm da hala ya§adigi id- 
diasidir. Bu iddialar da zamanla unutulmu§ ancak o 
siirece kadar da ABD'nin istedigi etkileri yapmayi ba- 
§armi§tir. Oysa 11 Eyliil'ii diizenleyen 19 ki§inin her 
birinin saldin oncesi hazirhklarmi ve vasiyetlerini 
gosteren video kayitlan mevcuttur. 

Kayitlarda saldinlari yapanlarm egitim durumunun 
oldukga yiiksek olmasi, gogunun Avrupa'da egitim 
gormii§ olmasi ve 19 ki§iden ll'inin Kur'an hafizi ol- 
masi ve Buhari ve Miislim'i ezbere bilmesi dikkat ge- 
kicidir. Fedailer arasmda Kiitiibii Sitte isimli hadis 
kitaplarmm hafizlan da bulunmaktadir. Biitiin fedai- 
ler zengin ailelere mensup ve oldukga yuksek dini 
egitime sahip ki§ilerdir. Fedailer kayda aldiklan vasi- 
yetnamelerinde boyle bir saldiriyi neden yaptiklarmi, 
bunun me§ruiyetini, gerekgelerini, arkasmdaki moti- 
vasyonu uzunca anlatmaktadirlar. 

§eyh Usame'ye Amerikan Ajam Iftii asi 

11 Eyliil komplo teorilerinden biri de Usame Bin La- 
din'in ABD ajam oldugu iddiasidir. 

Bir insanm ajan olma gayeleri incelendiginde ilk ola- 
rak goze garpan §ey maddi kazang elde etme amaci- 
dir. Oysa Usame Bin Ladin diinyanm 7. zenginidir. 

Boyle birinin CIA'den gelen iicrete bel baglamasi el- 
bette dii§iiniilemez. Bin Ladin'in Prens oldugu, pro- tokollerle kar§ilandigi ve Sudan gibi birgok iilkede ya- 
tinmlar yapan bir i§ adamiyken gekilen goriintiileri 
internette mevcuttur. 11 Eyliil Saldinsi Yiizunden ABD Islam 
Diinyasina Dii§man Oldu Iddiasi 

11 Eyliil saldirilanyla alakali en onemli iddialardan biri 
de saldmlar nedeniyle ABD'nin Islam iilkelerine saldir- 
digi gorii§iidiir. Bu iddialan ortaya atanlar ABD tarihin- 
den habersiz kesimlerdir. ABD, 300 yih gegmeyen 
tarihi boyunca diinyada en fazla sava§a katilan iilkedir. 
Aynca Bati'nm islam alemini kendine tehdit olarak 
gordiigii bilinen tarihi bir gergektir. 11 Eyliil oncesi 
Islam Diinyasi'na birgok kez saldin diizenlenmi§tir. 

Tarn tersi El Kaide'ye gore 11 Eyliil sebep degil sonug- 
tur. Saldmlar El Kaide'ye gore "islam Dtinyasi'nda bir- 
gok katliamlar yapan, igi§lerine kan§an, diktator 
rejimleri destekleyen ve islam iilkelerine ambargo uy- 
gulayan" ABD'nin bu tavirlanna bir tepkidir. ABD 11 
Eyliil saldinlari oncesi Irak'a, Lubnan'a, Somali'ye, 
Ogaden'e asker gikarmi§ ve sava§ agmi§, Sudan'i ve 
Afganistan'i daha 11 Eyliil saldinlari olmadan bomba- 
lamistir. ABD, Sovyetler Birligi yikihr yikilmaz islam 
Diinyasi'm kendine tek tehdit ve alternatif olarak gor- 
mii§ ve NATO konseptini islam'a kar§i yapilandirmi§- 
tir. Sadece Irak'a uygulanan ambargolar sebebiyle l 
milyon gocuk 61mii§, israil aleyhine BM'de gikan her 
karar ABD ve ingiltere tarafmdan veto edilmi§tir. 
Bunlarm her biri El Kaide'ye gore ABD'ye saldirmak 
igin yeterli gerekgelerdir. Pentagons U^ak (]ai pmadigi Iddiasi 

Pentagona hig ugak garpmadigi iddiasi da sik sik giin- 
deme getirilen iddialardan biridir. Buna kanit olarak 
da alanda hig ugak pargalan bulunmadigi ve ugagm 
gok az yere zarar vermesi iddialan giindeme getiril- 
mektedir. Oysa Pentagon saldinsi sonrasi gekilmi§ ve 
imha olan ugaga ait makina pargalarmi gosteren go- 
riintiiler mevcuttur. Aynca ugagm neden tahmin edi- 
lenden az zarar verdigi de bir simulasyon ile 
agiklanmaktadir. Pentagon'un hig vurulmadigi iddia- 
lan da mevcuttur. Bu iddia ise oldukga basit oldugu 
igin gogu zaman dikkate bile almmamaktadir. ABD Saldinlari Kendisi Diizenledi Iddiasi 

Aynca ABD'nin bir iilkeye sava§ agmak igin me§ruiyet 
arama zorunlulugu da yoktur. Hele hele iilkenin sem- 
bolleri olan ikiz Kuleler ve ABD'nin goz bebegi olan 
Pentagon'u kendisinin vurmasi akil di§idir. Bir iilke- 
nin savunma bakanhgi o iilkenin en onemli ve en 
stratejik kurumudur. Savunma bakanhgma saldin iil- 
kenin onuruna ve itibarma yapilmi§ bir saldin demek- 
tir. ABD sadece bir askerinin oldiiriilmesini bile sava§ 
sebebi sayarken boyle bir masrafa ve imaj kaybma ug- 
ramayi neden tercih etsin? ABD New York'ta sadece 
100 ki§inin oldugu bir bombali saldiriyi bile Afganis- O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 25 21-27 §upheler_Layout 1 09.09.2012 11:15 Page 6 -^h~ 
tan'i i§gal etmek igin gerekge gosterebilirdi. Rusya Qe- 
genistan'a saldirmak igin sadece 33 ki§inin oldugu 
Moskova'daki askeri apartman bombalamalarmi 
sebep gosterirken ABD'nin kendisini trilyonlarca do- 
larlik zarara sokacak ve imajmi zedeleyecek 4 bin in- 
sanmi oldiirecek bir saldiri neden yapsm ki? israil'in 
bile l askerinin kaginlmasmi sava§ sebebi saydigi bir 
konjonktiirde ABD'nin ilerde ekonomik krize neden 
olacak, devasa psikolojik, ekonomik, sosyal, askeri ve 
politik sorunlara yol agacak boyle bir saldinyi kendi 
iilkesinde birgok hedefe saldirarak gergekle§tirmesi 
miimkiin degildir. Komplo Teorilerinin Amaci Ne? 

ABD Amerika ve Avrupa'da halki ve hukiimetleri 
devam eden bu sava§m gerekliligine inandirmak igin 
11 Eyliil'ii El Kaide'nin yaptigmi kabul ediyor, islam 
iilkelerinde ise bu harekete halklarm giivenmesini 
engellemek igin Yahudi parmagi oldugu dii§imcesini 
yaygmla§tinyor. Aynca islam iimmetine "Siz kendi 
ba§miza higbir §ey beceremezsiniz. Buna giiciiniiz, 
kapasiteniz yetmez mesaji veriyor. i§te 11 Eyliil Gaz- vesi hakkmda ortaya atilan komplo teorilerinin asil 
amaci budur. Taliban Silahlai 1 Nereden Ahyor? 

£e§itli medya kaynaklarmda zaman zaman Taliban ve 
El Kaide'nin ABD ve 44 miittefik iilke ile sava§larmda 
kullandiklan kimi oldukga sofistike silahlan nereden 
bulduklan sorusu giindeme getirilmektedir. Bu ko- 
nuda yazilan komplo teorilerinden biri de ABD ile ge- 
leneksel gati§ma ya§ayan Rusya ve £in'in Taliban ve 
El Kaide'ye silah sagladigi gorii§udur. Oysa El Kaide 
£egenistan'da Rusya'ya kar§i sava§an £egen direni§- 
gilerine destek vermektedir. Taliban ise iktidar done- 
minde Qeqen direni§ine devlet bazmda destek 
vermi§tir. (]in Dogu Tiirkistan'da direnen Uygurlan el 
Kaide ve Taliban'm destekledigini sik sik giindeme 
getirmektedir. Aynca El Kaide'nin Dogu Tiirkistan'da 
£in'e kar§i sava§an birimlerinin var oldugu bilinmek- 
tedir. Asil ilging olan ABD ve higbir NATO iiyesinin 
(]in ve Rusya'ya bu konuda uyan ya da suglama yap- 
mamasma ragmen bu iddianm ozellikle Miisliiman 
iilkelerde dile getirilmesidir Afganistan-Pakistan si- 
nirmda geleneksel atolyelerde birgok silah ge§idinin 
iiretildigi de goz ardi edilmemelidir. Taliban Eroin Ticaretinden Kar Elde 
Ediyor mu? 

Afganistan sava§inm en onemli sebeplerinden birinin 
iilkedeki oldukga kiymetli eroin pazan oldugu bilin- 
mektedir. Afganistan on yillar boyu diinya eroin iire- 
timinin biiyiik bir gogunlugunu kar§ilayan iilke 
olmu§tur. Afgan tarihinde eroini ilk defa yasaklayan 
yonetim Taliban yonetimidir. Taliban uluslar arasi ka- 
muoyunun iilkeye ciddi bir ambargo uyguladigi ve 
ciddi ekonomik sikmtilar ya§adigi bir donemde bile 
eroin ticaretini serbest birakmamasi o donemde bir- 
gok uluslar arasi kurum tarafmdan takdirle kar§ilan- 
mi§tir. 

Ancak medyada sikga soylenen iddialardan birisi de 
Taliban'm bolgede uyu§turucu trafigini kontrol etti- 
gidir. Oysa Taliban 2000 yilmda eroini yasaklami§ 
Molla Muhammed Omer yaymladigi bir fetvada eroin 
iiretiminin ve ticaretinin islam'a ve insanhga kar§i bir 
sug oldugunu ve artik yasak oldugunu belirtmi§, fet- 
vanm yaymlanmasmdan bir sene sonra eroin iiretimi 
%3'e du§mii§tur. Zaten Afganistan saldinlarmm eroin 
ihtiyacmi kar§ilayamayan ve bu ticaretten faydalan- 
mak isteyen ABD ve miittefikleri tarafmdan bu tica- 
reti kontrol etmek amaciyla da yapilmi§tir. Eroin 
ticareti Afganistan'm i§galinden sonra %400 ora- 
nmda artmi§tir. Dipnot: 

[1 ] Unraveling Anti-Semitic 9/1 1 Conspiracy Theories Anti-Defamation 
League Glen A. Tobias, National Chair Abraham H. Foxman, National 
Director O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 26 21-27 §upheler_Layout 1 09.09.2012 11:16 Page 7 -$" 11 EYLUL GAZVESI'NIN AMERIKA'YA VERDIGI EN DU$UK ZARAR TABLOSU Zarann Nedeni 


Miktan 


Saldinlann ilk haftasinda ABD Boralannm 
toplam zaran 


1.400 milyar dolar 


Turizm kaybi ortalama(27 milyon turist) 


Dtinya Ticaret merkezi 


4 milyar dolar 


Pentagon'daki zarar 


l milyar dolar 


Zarar goren alt yapi 


13 milyar dolar 


Acil fondan yardim 


40 milyar dolar 


Havacihk sektorune yardim 


15 milyar dolar 


Ilk iki ayda i§ini kaybeden 83 bin ki§iden 
kaynaklanan zarar 


17 milyar dolar 


Sigorta §irketlerinin zaran 


40 milyar dolar 


New York kentinde alt yapi, kaybedilen i§ler, 
vergi zararlan 


95 milyar dolar 


Havayollannin zarar nedeniyle kaybedilen 
vergi miktan 


10 milyar dolar 


11 Eylul sonrasi iq giivenlige harcanan para 


200 milyar dolar 


Yarahlarm tedavisi 


3.920 milyar dolar 


Olen 3 bin ki§iye odenen tazminat 


8.7 milyar dolar 


Olen 3 bin ki§inin gelecekte iiretecegi deger 


7.8 milyar dolar 


Saldin ve tehditler nedeniyle artan kargo 
masraflarmin orani 


234 milyar dolar 


Kaybedilen yatinm sadece ilk 4 ayda 
GSMH'nin %3'ii 


350 milyar dolar 


Saldinlarda kullamlan 4 ugak 


385 milyon dolar 


Toplam 


2. trilyon 525 milyar dolar ABD'nin Kiiresel Cihad Hareketi'yle Miicadelesinde Harcadigi Toplam Para Harcamamn Nedeni 


Miktan 


Amerikan kongresinin 2001- Eylul 2010 
tarihleri arasinda onay verdigi harcama 


l trilyon 121 milyar dolar 


Irak'ta bu tarihten sonra harcanan 


48 milyar dolar 


Afganistan'da bu tarihten sonra harcanan 


32 milyar dolar 


Yarali 200 bin askerin gelecekteki saglik 
masraflan 


350-700 milyar dolar ortalama 500 
milyar dolar 


Zarar goren askeri ekipmamn tamiri 


Yilda 18 milyar dolar 10 yilda 180 milyar Toplam Tahmini dolar 

l trilyon 880 milyar dolar O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 27 28-32 teori politika_Layout 1 07.09.2012 20:23 Page 1 -$" ISLAM DUNYASI 

DOSYA N 

rd 

9-1 

o 

On 0) 
Devrimciler ve Mucahidler 11 Evliil hadiselerinin hemen akabinde Tiirkive'deki Sol eruDlar kendi tarihlerini unutarak Pentagon ve Ikiz kulelerin vurulmasim teror saldinlan ve sivil katliami. vahut da Amerika'nin kendi kendine vantieini ifade eden cok savida vavinlar cikardilar. Sol'dan alternatif bir ses olarak hadise hakkinda vamlmis bir tahlili (her dedieine katilmasak da) sol bir vavin olan Teori ve Poli- tika (savi: 24-25, Guz 1001- Kis 2002) dereisinden sizlere sunuvoruz. 
11 Eyliil saldinsi, du§man olarak degerlendirilen ki§i, kurum 
ve devletlere kar§i politik §iddet kullammma verilebilecek 
gelmi§ gegmi§ en miikemmel tarihsel orneklerden biridir. 
Zira politik §iddet kullammmdan sonra gergekle§mesi arzu edi- 
len birtakim temel beklentiler, ritmik bir uyumla birer birer or- 
taya gikmi§tir. Soz konusu beklentiler be§ ana ba§hk altmda 
toplanabilir: Du§manm politik, askeri ve ideolojik giiciine atfe- 
dilen "yikilmazlik miti"ni dagitmak ya da en azmdan sarsmak; 
politik §iddeti uygulayan orgtite ve orgutim genel gevresine 
moral ve co§ku vermek, serpilmi§ olti topragmi temizlemek; 
sozii dinlenir, dikkate almir bir politik giig merkezi olarak mii- 
cadele yiiriitiilen alanda tanmmak; mumktin olan en geni§ mu- 
halefet potansiyellerini mobilize ederek -ve becerilebilirse aktif 
hale gelmi§ muhalefet iizerinde hegemonik bir yetkiye sahip 
olunarak- dii§mam yahtmak ve saydam hale getirmek, "ara ko- 
numlar"m kendi arkalarmda yedeklenmesini saglamak ya da 
daha iyisi "ara konumlar"i sorgulanir hale getirmek ve son ola- 
rak du§manm bilingli ya da bilingsizce fakat "nesnel olarak" tak- 
makta oldugu "maske"yi indirmek. 

11 Eyliil saldinsmm sonrasmda yukandaki be§ beklentinin tiimii 
layikiyla gergekle§mi§ bulunmaktadir. Artik "ABD'nin 
goku§u/sonu" iizerine yorumlar eskisiyle kiyaslanmayacak §e- 
kilde §evkle ve inangla yapilmakta, onun farkli referanslarla "tek 
di§i kalmi§ canavar" ya da "kagittan kaplan" olu§una dair imge- 
ler sarsilmaz bir kanita sahip olmanm getirdigi ozgiivenle co§- 
kuyla ifade edilmektedir. 11 Eylul'den itibaren El Kaide, ABD'nin 
dogrudan muhatap aldigi, tiim diinyaya "resmen" du§man ilan 
ettigi ve buyiik bir miicadeleye giri§tigi ve bu bakimlardan "sim- 
gesel degeri", "maddi degeri"ne nazaran kat be kat fazla bir po- 
litik orgtit statiisiindedir. 

Du§manm maskesini du§urme/indirme fikri, du§mana kar§i po- 
litik §iddet uygulayarak onu sava§ makinesini harekete gegir- O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 28 28-32 teori politika_Layout 1 07.09.2012 20:23 Page 2 -$" meye tahrik etmek ve boylelikle du§manm topluma 
yansiyan yamltici goriintusunun ardmdaki asli ozunu 
ortaya sermek olarak tanimlanabilir. Maske indirmek, 
devrimciler igin aleni olani toplum ya da halk igin de 
aleni kilmaktir. Bu agidan Almanya'da RAF'm sosyal 
demokrat hukumetin altmda yatan tek-boyutlula§ti- 
nci devlet hakikatini, Turkiye'de THKP-Cnin ise sag- 
lanmi§ olan "suni denge"nin ardmda mevzilenmi§ 
devletin "gizli fa§ist" karakterini gorunur kilmak igin 
uyguladiklan §iddet, ilgili taraflar agismdan birer 
maske indirme ugra§isi olarak degerlendirilmi§lerdir. 

11 Eylul'un ardmdan ABD'nin muazzam sava§ aygitmi 
kullamma sokmasi ve pervasizca saldirganla§masi, 
diinyanm dort bir yanmda ABD'nin emperyal barbar- 
hginin bir kez daha izlenebilmesine olanak sagladi. 
Mizmiz liberallerin, kederle, esenlikli ve refah dolu 
yeni dunya duzeninin sonunu duyurmalan ve "de- 
mokrasi hamisi" ABD'nin artik eski bir hatira haline 
geldigini du§immeleri, maske indirme i§leminin ba- 
§arisina ili§kin yeterli bir kriterdir. 

Bati'da ABD kar§ithgi, sava§ kar§ithgi §ekline bii- 
rundu. ABD, ingiltere, Fransa, Italy a ve Almanya gibi 
belli ba§li merkezlerde yogun katihmh eylemler ger- 
gekle§tirildi. Kureselle§me kar§iti olarak adlandmlan 
muhalefet odaklan, sava§ kar§iti kampanyanm motor 
gucu durumundaydi. Higbir bigimde Bin Laden/El 
Kaide ya da Taliban ile politik bir 6zde§le§me ya da 
gonul yakmligi ifade edilmedi. Fakat buna ragmen bu 
iki gug arasmda asih kalma durumu, bir butun olarak 
ezilen yigmlarm yararma i§ledi. 

11 Eylul'den sonra Dogu'da ve Guney'de iki ge§it tepki 
ortaya gikti. Bunlardan ilki, tarn bir ornek olarak Iran 
devletinin gosterdigi bin Laden ve Taliban'a kar§i 
("Usame, ABD ajanidir"), fakat Musliiman Afgan hal- 
kimn yanmda olmak. ikincisi ise Pakistan, Endo- 
nezya, Malezya ve Nijerya gibi iilkelerde yiikselen bin 
Laden ve Taliban sempatisi. 

Tiirkiye'deki bazi Islamci gevreler 

Akit (§imdiki adiyla Vakit), duzendi§i bir mecraya 
akma dinamikleri zayif bir politik islami anlayi§in 
hakim oldugu bir yayin orgamdir. Politik islami proje, 
kiilturel simge ve kodlarm di§sal zorlamalardan arin- 
dmlmi§ bir ortamda "ozgiirce" ifade edilebilecegi bir 
kamusal alanin yaratilmasiyla sinirlandinlmi§tir. 
"Laik rejim" ile kendi arasmda kurdugu ele§tirel me- 
safe, geri donulmez kinlma noktalarmm ortaya £ik- 
masina mani olur. "Oligar§ik gugler"in politik islami 
gevre ve hareketlere ve bunun yanmda islami du- 
§unce ve degerlerin ses buldugu toplumsal katman- 
lara uygulami§ oldugu toplumsal baskiya, soz konusu 
gevre ve katmanlarm "Kemalist sistem"e dahil edil- 
mesinin saglayacagi yararliliklara i§aret edilerek kar§i 
gikilir. iginden gegmekte oldugumuz konjonkturde 
ya§anmakta olan krizin, "28 §ubat sureci" ile beraber 
"millet"in "devlet"e kusturulmesinin neticesinde 
patlak verdigi ve millet ile devletin ban§tinlmadigi 
surece krizin a§ilamayacagi iddia edilir. Fakat tepki- 
selligin duzendi§i bir kanala yonelmemesi konu- ABD mezalimininABD'yeyonele- 
cek her ttirden saldirimn nedeni 
oldugunu one stiren qevre ve 
yapilar, heterojen vegontilstizbir 
birlik olu§turmaktadirlar. Bu 
qevre ve yapilar, ilk olarak u Eyltil 
saldirisina dontikgeli§tirmi§ 
olduklari tavirlari olqtit ahnarak 
iki btiytik obege ayrilabilirler. u 
Eyltil saldinsim, ozgtin politik 
konumlani§lanmn getirdigi qe§itli 
farkh gerekqeler dogrultusunda 
"kinayan"lardan olu§an ilk obek, 
"kinamayan"larin meydana 
getirdigi ikinci obege nazaran qok 
daha kalabahktir. "Kinayanlar"- 
"kinamayanlar kategorilerinin 
reformist-devrimci 
simflandirmasina hire bir tekabtil 
etmemesi ise durumun tahlilini ve 
ilgilifaillerin tasniflenmesini 
zorla§tirici bir unsurdur. sunda oldukga duyarhdir. Devrimcilere yonelik abar- 
tili bir husumet besler, "kizil tehdit" algisi a§m geli§- 
mi§ ve saldirgandir. Devrimcileri, "laik sistem"in 
uzantisi ve "laik sistem"den bile beter "ateistler" ola- 
rak smiflandinr. iktidarla gati§maya meyilli bazi is- 
lami gruplarm devrimcilere kontrollu bir sempatiyle 
yakla§tiklan du§uniilurse, Akit'in agresif tavn ikti- 
darla nihai ban§ik ve dost olmanm sonucu olarak de- 
gerlendirilebilir. 

Akit'in ABD'deki saldinya getirdigi yorum da ikircimli 
ve geli§kili olmu§tur. Bir rahatlamanm, sevincin ve 
intikam almi§ olmanm getirdigi co§kunun izleri ilk 
giinden itibaren gazetenin man§etlerinde (tabii bu 
man§etlerin arasmda en garpici olan "Yakan da 
Yanar"di) okunabilir. Pek gok giinahm sahibi Bati'nm 
islam'a doniik nefretinin cisimle§mi§ hali "Buyuk 
§eytan" ABD'nin hak ettigi cezayi almasi, takdir-i 
ilahi mertebesinde bir vakadir. Fakat bu muazzam 
vaka, Akit igin, yine de bir terordiir. "Masum 
siviller"in oliimii kabul edilebilir degildir. ABD ile 
yaptiklan stratejik i§birliginden otiirii devasa bir kin 
besledikleri TC devletinin buyuklerinin, saldin sonu- 
cunda intikam ibresinin kisa bir donem agikga "islam O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 29 28-32 teori politika_Layout 1 07.09.2012 20:23 Page 3 -$" medeniyeti"nin tiimiine dogru donmesi kar§ismda Klliayaillar 

yaptiklan "islam teror dini degildir" babmdaki agik- 
lamalara §evkle sanlir Akit. Bu konuda benzer dii§iin- 
cedeki Batih politikacilarm fikirlerine de yer verir. 
Diizen ile diizen-di§i arasmdaki miiphem smiri atla- 
maktan imtina eder ve geri gekilir. Giderek "solcu" 
Ecevit'in 1990'larda yaptigi ABD ele§tirilerini man- 
§ete ta§ir ve bu §ahistan kendi kendisiyle tutarh ol- 
masmi talep ederek, politikasmi devlet guglerinin 
ilkeli davranma hassasiyetine indirger. Afganistan'a yapilacak olan askeri operasyona kar§i 
giki§ gerekgesine bakihrsa, Akit'in her zaman igin 
babasmm iyiligini ve galip gelmesini isteyen fakat 
bu istegini hirgm bir bigimde dile getirdigi igin de- 
geri bilinmeyen ve di§lanan bir ogul halet-i ruhiye- 
siyle davrandigi du§unulebilir. "Operasyon"a 
Tiirkiye'nin lojistik destek sunacagi agikhga kavu§- 
tuktan sonra Akit §u soruyu sorar: "Korfez yetmedi 
mi?" 17 Agustos depremi sonrasmda "islamci kizla- 
nmiz"m diizenledikleri faaliyetlerde ta§idiklan "7.4 
yetmedi mi?" dovizlerinden a§irma bu man§etin al- 
tmda §6yle bir mantik serilidir: "Bir koyup ug alaca- 
gimiz" soylenen Korfez sava§mda ABD bizi arkadan 
hangerledi ve biiyiik zarara ugradik. ABD dost ve 
miittefik degil, "kancik ve hain" bir iilkedir. Tiir- 
kiye'de ya§anan "§ubat krizi"nin asil sebebi de 
budur: Korfez sava§mda ABD'nin ihanetiyle katmer- 
lenen ekonomik iflas. 

Akit, ta§idigi paraya tamah etmez, imam kuvvetli 
imajma ters bir bigimde TC devletinin ekonomik ras- 
yonalitesine seslenir. Akilci hesaplar yapmasmi ve 
kar-zarar denklemini dogru kurmasmi salik verir. Af- 
ganli Miisliimanlarla dayam§mayi, verimlilik analizi- 
nin sonucuna indirger. §ayet TC, Akit'e bu i§ten karh 
gikilacagma dair giivence verirse, Akit daha fazla ko- 
nu§mayacaktir. 

Ibda Hareketi'nin "goniilda§i" olan Yeni Nizam der- 
gisi eylemi biiyiik bir §evkle sahiplenmi§tir. Eylemi 
ABD'nin yoz ve bireyci kiiltiirimim g6ku§iiniin mi- 
ladi olarak selamlar. Mirzabeyoglu ile Bin Laden ara- 
smdaki yakla§im ve karakter benzerliklerine i§aret 
edilir. Sol hareket 

ABD mezaliminin ABD'ye yonelecek her tiirden sal- 
dmnin nedeni oldugunu one siiren gevre ve yapilar, 
heterojen ve goniilsiiz bir birlik olu§turmaktadirlar. 
Bu gevre ve yapilar, ilk olarak 11 Eyliil saldinsma 
doniik geli§tirmi§ olduklan tavirlan olgiit almarak iki 
biiyiik obege aynlabilirler. 11 Eyliil saldinsmi, ozgiin 
politik konumlani§larmm getirdigi ge§itli farkli gerek- 
geler dogrultusunda "kmayan"lardan olu§an ilk obek, 
"kmamayan"larm meydana getirdigi ikinci obege na- 
zaran gok daha kalabahktir. "Kmayanlar" - "kinama- 
yanlar kategorilerinin reformist - devrimci 
smiflandirmasma bire bir tekabiil etmemesi ise duru- 
mun tahlilini ve ilgili faillerin tasniflenmesini zorla§- 
tinci bir unsurdur. 11 Eyliil saldinsi genel olarak iki ayn tiir gerekge one 
siiriilerek kmanmi§tir. Bunlardan ilki ahlaki gerekge 
olarak isimlendirilebilir. Dile getirilen ahlaki ret, 
"masum siviller"in oldiiriilmesinin uygunsuzlugu ve 
ilkesel bir §iddet-kar§itligi gibi onsel kabullere dayan- 
maktadir. Saldirmm ertesinde belleklere kisa siirede 
yerle§iveren Gandhi'nin "goze goz ikimizi de korle§- 
tirir" diisturu, kizi§mi§ taraflan Habermasvari bir 
ideal ileti§ime davet eder ve siikunet dolu e§itlikgi 
tarti§ma mekanlarmm varhgmi varsayar. Kisaca 61- 
durmek kotiidiir ve kotiiliiklerden sakmmak igin ta- 
raflar arasmda uzla§imsal kesi§meler saglanabilir. 
Bunun yanmda eylemin kmanmasmda bir de politik 
gerekge kullamlmi§tir. Saldinya doniik politik itiraz, 
masum sivil retorigine ya da §iddetin gikmaz yol ol- 
dugu iddiasma yaslanmaz. Politik red, §iddet kullani- 
minin zamansiz ya da erken oldugunu dii§imiir 
sadece. "Goze goz hepimizi korle§tirir" safligma ka- 
pilmaktansa, ideolojik birikimin faziletlerini ogiitle- 
meyi yegler. Siyasi ve askeri erk sahibi burjuvazinin 
tepkiselligini onunla e§itsiz bir konumda iken uyar- 
mak hayirli neticeler dogurmayacaktir. Saldirmm ezi- 
lenlerin u i§ine yaramayan", egemenlerin 
saldirganla§ma potansiyellerinin serbest kalmasma se- 
bebiyet verecek ve ezilenlerin iizerine gullamverecek 
bir kar§i-teror dalgasmi tutu§turacak bir eylem ge§idi 
oldugunu ilan eder. 

11 Eyliil saldinsma Tiirkiye'den ahlaki tonlarda kar§i 
gikan ozneler arasmda ODP, HADEP ve kimi dernek 
ve demokratik kitle orgiitleri (Halkevleri, IHD, 
TMMOB vs.) sayilabilir. 

ODP, saldindan kelimenin tarn anla- 
miyla iirpermi§tir. En agir kelimelerle 
saldin derhal kmanir. Saldirmm bir- 
kag giin ertesinde diizenlenen basm 
agiklamasmda saldin u akildi§i" ve 
u insanlikdi§i" ilan edilir. §iddetin ola- 
bilirligine dair en ufak bir ima dahi 
goze garpmaz. Daha gok kaotik bir 
§iddet sarmalmm diinya ban§mi tehlikeye sokacagm- 
dan ve "Avrupa'da yerle§ikle§mi§ gok kiiltiirlii, gok- 
kimlikli, gokinangh toplumsal ya§amlarm" ciddi 
tehditler ve baskilanmalara maruz kalacagmdan du- 
yulan endi§e dile getirilir. Boylesi bir vurgu, Tiirkiye 
solunda ODP'den ba§ka higbir siyasal oznenin yap- 
madigi cinstendir. ODP, Avrupa demokrasisinin gok- 
kiiltiirlii dekorunun ikircimli ve aldatici dogasmi if§a 
etmektense, liberal sol iinvanmi bir an olsun terk et- 
meme inatgiligiyla o dekorun kesinlikle bozulmama- 
smi ve hatta tahkim edilmesini hedeflemektedir. 
Avrupa demokrasilerinin sundugu uygun ve somut 
toplumsal projelerin gorecegi zararlar dolayisiyla §id- 
dete kar§i giki§, "kiiresel sistem"in normal gidi§atm- 
dan duyulan memnuniyeti sergilemeye yonelik 
tersten politik bir argiiman olarak da degerlendirile- 
bilir. 

Bunun yanmda ODP, HADEP, SIP ve EMEP'in sava§ 
gigirtkanhgma kar§i ortak hareket edeceklerine dair 
ODP O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 30 28-32 teori politika_Layout 1 07.09.2012 20:23 Page 4 -$" 
kamuoyuna sunduklan deklarasyonda, sava§m Bati 
Avrupa'daki "gokkultiirlu ya§ama verecegi zararlar" 
hususundaki duyarhhgm iletilmesi, ODP'nin sol po- 
litik alanda kapladigi hacmin hesaplanmasmda bir 
ipucu rolu oynayabilir. 

11 Eyliil saldinsma politik gerekgelerle kar§i gikanlar 
arasmda ba§ta gelen siyasi yapilar PKK, EMEP, SIP ve 
TKP(ML) olmu§tur. 

SlP'in gergekle§tirilen saldirmm 
ertesinde konuya ne §ekilde yakla- 
§acagmi kestirmek igin elde isten- 
medigi kadar fazla veri vardi 
aslmda. SIP kimseyi §a§irtmaz. Ni- 
tekim beklenen oldu. SIP, emper- 
yalist ABD'nin ve "emperyalizmin 
gayri me§ru gocugu olan dinsel ge- 
riciligin" ikisine de aynm gozetmeksizin aym mesa- 
fede durmanm zorunlulugunu ozel bir bigimde 
vurgulamak konusunda dikkatli bir gabaya giri§ti. 
Tipki Saddam'm ABD emperyalizminin ve siyasal is- 
lamm ordunun eseri olmasi gibi... Oyleyse basit ve 
her zaman i§letilmeye hazir bir tiimdengelimsel gika- 
nm §emasi izleyebiliriz. l. adim: "Biitun gericilikler 
karde§tir." Elbette, kimsenin bu onsel onermeye bir 
itirazi olamaz! Oyleyse 2. adimi atip ku§kusuz Le- 
nin'in bahsettigi anlamda olmayan bir "somut duru- 
mun tahlili"ni yapabiliriz: "Bu anlamda 
§eriatgi-a§iretgi gericilerin her turden kapitalist tara- 
findan ve komiinizme kar§i beslenmi§ olmalarmda 
bir geli§ki yoktur." Ve SlP'in hayli sofistike durum tah- 
lilinden tiireyen politik dogrultu, 3. adim: "Bizim ise 
bu iki barbardan birini tercih etmemiz miimkiin de- 
gildir." 4. ve son adimda ise, sloganla§tmlmi§ sarih bir 
sonuca vanlir: "Slogammiz 'kahrolsun emperyalizm, 
kahrolsun §eriat' olmak durumunda. Bu iki uca aym 
anda vurma yetenegi ta§imayan bir solun gelecegi 
yok. Daha dogrusu bu bogucu tabloyu yirtabilmenin 
yolu iki tarafa da birden vurmayi gerektiriyor." Kapah 
devre i§lem tamamlanmi§tir. 

EMEP ise emperyalizm ve radikal 
Islami muhalefet kar§ismdaki ih- 
tirazi vurguyu bariz bir bigimde il- 
kine yapar. Evrensel gazetesinde 
EMEP Genel Ba§kam Levent Tu- 
zePin yazdigi gibi, "Ne kadar 
biiyiik olursa olsun, higbir teror 
eylemi, en biiyiik teroristin em- 
peryalizm oldugu gergegini gizleyemez." (Evrensel, 14 
Eyliil 2001) Bir gun once ihsan (]aralan'm yazisi da 
aym minvaldedir: "Bir grubun ya da geri bir iilkenin 
teroru sadece gelip gegicidir ve uzun vadede bir kiy- 
meti harbiyesi olmaz." (Evrensel, 13 Eyliil 2001) Oysa 
ki "(ABD'nin) 'mantikh sava§'i manyak terorden mil- 
yon kez daha tehlikeli, daha insan du§manidir"(Aydm 
(Jubuk^u, Evrensel, 15 Eyliil 2001) 

Bunun yanmda £aralan'm 11 Eyliil saldinlarma doniik 
itirazi, politik ret olarak smiflandirdigimiz tavir agi- 
smdan tipiktir. "Kimin i§ine gelir?" ba§likli yazida £a- 
ralan §unlan soyler: "...bu saldmlar sadece ABD'nin, IsraiPin ve oteki emperyalistlerin i§ine gelir. Halklar 
agismdan asil olan da bu!' (Evrensel, 12 Eyliil 2001) 

Devrimci Demokrasi gazetesi, 11 Eyliil saldinlarmi 
ahlaki ve politik reddin her ikisini de barmdiran ifa- 
delerle kmami§tir. "Devrimci Baki§" ko§esinde §unlar 
yazilmaktadir: "Bu saldinda insanlarm ya§ammi kur- 
tarmak igin kendilerini feda eden Amerikan proletar- 
yasinin ozverili evlatlan itfaiyeciler ba§ta olmak 
uzere, Tiirkiye'nin ge§itli milliyetlerinden emekgileri, 
emegini satmaktan ba§ka sistemin giinahlan kar§i- 
smda sorumlu olmayan insanlarm oliimii kar§ismda 
biiyiik bir iiziintu ve taziye duygusu ta§imaktadirlar. 
Bu duygulan igtenlikle payla§iyoruz ve sivil kitleleri 
hedef alan bu tiir saldinlan esefle kmiyoruz." (Dev- 
rimci Demokrasi, 1-16 Ekim 2001) 

Boylelikle Marksizm ve §iddet arasmdaki uzun ve 
koklii gegmi§e sahip §upheli ili§kinin kapismdan igeri 
adim atmi§ oluyoruz. 

Anar§ist Emile Henry'nin 1894'te Paris'te bir kafeye 
bomba koyduktan sonra "kimse masum degil!" diye 
haykirdigi anlatilir. Sartre da en az Henry kadar acima- 
sizdir. Fanon'un "Yeryiiziiniin Lanetlileri" adli eserine 
yazdigi onsozde Sartre §unlan soyler: "Bir Avrupaliyi 
oldiirmek bir ta§la iki ku§ vurmaktir. Geriye kalan olii 
bir adamla ozgiir bir adamdir." Siradan ya da geli§kin 
bir Marksist, yukandaki yakla§imlarla aym ba§lik al- 
tmda degerlendirilmek istemeyecektir. Politik Mark- 
sizmin tarihsel karakteristikleri agismdan Blanqui ve 
Narodnikler birer "devrim simyacisi" olarak, Henry ve 
Sartre ise "ofkelerini dizginlemeyi beceremeyen ama- 
tor kiigiik burjuva devrimciler" olarak adlandinlacak- 
lardir. Bu tip amator ozgeci tepkiler, ya higbir fayda 
saglamadigi ya da daha kotiisii egemenlere e§i bulun- 
maz firsatlar sundugu igin ele§tirilecektir. 

Giiniimiizde "intihar saldinsi" gergekle§tirmi§ olan 11 
orgiit arasmda higbir pratik-politik Marksist orgiitiin 
bulunmamasi, politik Marksizmin §iddetin ge§itli bi- 
gimleriyle kendi arasma koymu§ oldugu barajm daha 
net bir §ekilde anla§ilmasi bakimmdan garpici bir am- 
pirik olgudur. Bu orgiitler §u §ekilde siralanabilir: 
Tamil Kaplanlan (Sri Lanka ve Hindistan), Hamas (Fi- 
listin), islami Cihad (Filistin), Hizbullah (Liibnan), is- 
lami Cihad (Misir), Gamaya islamiya (Misir), Silahh 
islami Grup/GIA (Cezayir), Hindistan Uluslararasi 
Barbar Khalsa (Hindistan), PKK (Tiirkiye), DHKP-C 
(Tiirkiye), El Kaide (Afganistan). Goruldiigii iizere yu- 
kandaki orgiitlerin biiyiik bir kismi Ortadogu adi ve- 
rilen bolgede yogunla§makta ve radikal islamci bir 
duru§ arz etmektedir. intihar saldinsmm yoneldigi 
hedefler agismdan islami orgiitlerin pek bir aynm 
yapmadigi, islami giig ve duyarlilikla ancak politik bir 
ili§ki kuran orgiitlerin ise oncelikle kolluk kuvvetle- 
rine yoneldigi soylenebilir. 

11 EyliiPden sonra bu 11 orgiite bir orgiit daha eklendi: 
Filistin Halk Kurtulu§ Cephesi (FHKC). FHKC, Mark- O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 31 28-32 teori politika_Layout 1 07.09.2012 20:23 Page 5 -$" sizm'den etkilenmi§ sosyalist bir orgiit. Onderleri Ebu 
Ali Mustafa'nm israil Ordusu tarafmdan katledilme- 
sine misilleme olarak israil Turizm Bakani, azili bir si- 
yonist olan Zeevi'ye FHKC tarafmdan suikast 
yapildigi gun, bir FHKC militam Gazze'de bir intihar 
saldinsi gergekle§tirdi. FHKC'nin intihar saldmsm- 
daki hedef, Hamas ve islami Cihad'm aksine oldukga 
segiciydi: israil askerleri. Oysa ki FHKC, daha once- 
den Hamas ve islami Cihad'm duzenledigi intihar sal- 
dinlarmm her turliisimii ele§tirmekteydi. Hedefteki 
segicilige kar§m bu eylem tarzmi nasil yorumlamak 
gerekir? 

Hamas ve islami Cihad, gergekle§tirdikleri intihar sal- 
dinlarmi devamh "halkin yiizde 8o'inin destek ver- 
digi" gerekgesiyle savunuyorlardi. Aslmda bu gok da 
hatah bir saptama degil. Gergekten de Hamas ve is- 
lami Cihad, son yillarda Filistin Halkimn geni§ olgiide 
sempatisini kazandi ve adlarmi kimi gevreleri iirkii- 
tecek kadar duyurdular. FHKC, FKO iginde 1992 Oslo 
Ban§ Antla§masi'ndan guniimiize uzla§maci tavra 
muhalif bir odak olarak, halkin "bireysel teror"e ve 
"intikam eylemleri"ne olan sicak yakmla§ma egili- 
mini gormezden gelemezdi. Bu baglamda 11 Eyliil sal- 
dinsmm, FHKCnin onceden sahip oldugu politik ve 
etik zincirlerden kopu§masi yoniinde giiglii bir kata- 
lizor gorevi iistlendigi anla§ihyor. 

FHKCnin agtigi kanaldan ba§ka pratik-politik Mark- 
sist orgiitlerin de akma ihtimali var mi? Evet. Bu 
Marksizmden vazgegme anlamma mi gelecektir? 
Hayir. Marx, Lenin ve hatta Mao'nun hayal etmekte 
dahi zorlanacaklan bir eylem tarzi olarak intihar sal- 
dinsi ya da genel olarak "bireysel teror", oyle anla§i- 
hyor ki zamammizm politik atmosferine hayli 
uygundur. Oyleyse ultra-oncii politikalarm kitlelerce 
kabul gordugu, kitlelerle temasa gegmenin tersten 
gergekle§tigi bir donemi mi teneffiis etmekteyiz? Ku- 
resel stratejiler gikarmak elbette olanaksiz fakat bir- 
takim etkileyici ornekler goz online almdigmda ge§itli 
bakimlardan bu soruya evet yaniti verilebilir. 

Kinamayanlar 

11 Eyliil saldinsi devrimci yapilarm biiyiik gogunlugu 
tarafmdan kmanmami§tir. Bunlar arasmda yer alan 
Vatan dergisi ile Atihm gazetesi ve aynca ba§ka bir 
terim bulamadigimiz igin mecburen solda saydigimiz 
iP iizerinde birtakim gozlemlerde bulunacagiz. 

I§gi Partisi, ll Eyliil eyleminde "dogu'nun yiikseli§i" 
tezlerinin ampirik dogrulam§mi gorerek umutlandi. 
iP, diinyasal jeo-stratejide keskin ve giderek yirtici 
hale ula§an devletler arasmda gati§ma/safla§ma tab- 
losu gizdi. iP'in meziyeti, kendi tezlerine aykm olgu- 
lan (ornegin Rusya ve £in'in ABD kar§ithginin hig de 
iP'in bekledigi oranda goniillii olmadigi agikga go- 
riildii) yok sayma anlammda ideolojist tutumunun 
politik uzantilarmi gogiislemeye ciiret edebilmesin- 
dedir. iP, eylemi birakahm kmamayi, gekincesiz sa- 
hiplendi. 

Bu eylem vesilesiyle goriildii ki, iP'in "doguculugu" 
kendisinin militan haller alan laisizminin en azmdan kimi kritik evrelerde oniine gegebilmektedir. Okiiz 
dergisinde kendisine sorulan bir soruyu "Taliban'la 
§u an aym cephedeyiz" §eklinde yamtlayan Peringek, 
doktrinarizminin nasil da esneyebilecegini gostermi§ 
oluyordu. Fakat asil ilging olan §udur ki, bu esneme- 
ler o biiyiik rasyonalist mantigm goziilmesi §eklinde 
degil, yeniden iiretilmesiyle sonuglanmaktadir. 

Vatan dergisi, ll Eyliil eylemini, oliim orucu siire- 
cinde sergilemi§ oldugu kendini geni§ sol cepheden 
yahtici taktiginden geri adim atma konusunda bir 
imkan olarak gordii. "Solu sol olmaktan gikaranlar" 
ba§ligi altmda neredeyse her sayismda ele§tiri yonelt- 
tigi reformist sola §imdi "birlikte hareket etme" gag- 
nsi yapmakta idi. Bu agidan ll Eyliil eyleminin 
Tiirkiye solunun gittikge artan mesafelerle birbirin- 
den aynlan iki ayn obeginin yakmla§masi igin az da 
olsa bir firsat sundugu dii§imulebilir. Vatan dergisinin 
ll Eyliil eylemi dolayisiyla olsa da, uzla§maz bir dog- 
rusalhkla yiiriittiigii politik siiredurumcu tavrimn 
sorgulanmaya agik bir hal almasi olumlu bir geli§me 
sayilabilirdi. 

Vatan dergisi, eylemi ve ardmdan Taliban'i en agik §e- 
kilde savunan bir konumlam§a sahipti. Bin Ladin ve 
Taliban'i "§eriatgi kimlikleri"nden otiirii ele§tirenleri 
politikayi ideolojiye kurban etmekle suglamaktan da 
geri durmadi. Fakat bunun yamsira ll Eyliil eylemi- 
nin hedef ayirt etmez niteliginin devrimcilige uzakh- 
gmi ve Taliban/Bin Ladin'in ABD tarafmdan 
"kullanilanlar cephesi"nde yer aldigmi vurgulayarak, 
soylemini dengede tutmaya ozel bir onem verdi. 
Atihm gazetesi ise Taliban ve Ladin'i bu tip bir if§a 
etme yoluna gitmedi. Net bir bigimde Taliban'm bu- 
giinkii politik anlami iizerinde durdu. Atihm gazete- 
sinde her ne kadar "ABD tarafmdan yaratilmi§ olsa da 
ya da Afganistan halkma orta gagdan kalma gerici- 
feodal baski uygulamakta olsa da" Taliban'm Afganis- 
tan'da yiiriitiilen savunma sava§inm emperyalist 
canavarliga verilecek bir yanit oldugu ifade edildi. Bu 
bakimdan Vatan dergisine nazaran daha belirgin bir 
tavra sahip oldu. 

Aynca Atihm gazetesi, ll EyliiPden dersler gikarma 
konusunda en gayretli devrimci yaym organi goriin- 
tiisii verdi. Devrimci kitlenin oliim orucu siirecinde 
yiiziinu daha fazla 'igeriye' dondiigii saptamasmm 
yapildigi bir yazida, "yon kaybi"nm a§ilmasi igin ll 
Eyliil eyleminin yol gostericiligi iizerinde durulmak- 
tadir: "Belirli bir hedefe kilitlenmi§, giiglii bir moti- 
vasyonla donanmi§ insanm, Pentagon'u bile 
yikabilecegini gormii§ bulunuyoruz. Yonii-hedefi 
belli, guglu bir iradi giki§la gati§manm seyrini degi§- 
tirebiliriz. Antifa§ist devrimci guglerdeki moral kirik- 
hgmi yenebilir, yeni bir miicadele enerjisi agiga 
gikartabiliriz." ("Analiz", Atihm, 20 Ekim 2001) O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 32 33 mevlevi 6zel_Layout 1 07.09.2012 20:24 Page 1 -$- ISLAM DUNYASI 

OZEL 00 

e 

0) 
•I— I 

> 
■> 

0) 
Taliban Liderlerinden Mevlevi Sengiiu 

"Cumhuriyetin Kiirt halkina 

80 yilda yapamadigi ifsadi 

Abdullah Ocalan 20 yilda yapti" 
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 
Salat ve selam Nebimiz Muhammed'in, ehli 
beytinin ve ashabmm iizerine olsun. Ve bun- 
dan sonra; 

Allah'm selami, rahmeti ve bereketi Turk halkimn 
iizerine olsun. 

Ey §anli ecdadm torunlan! 

§iiphesiz ki sizler islam'm bayragmi asirlarca yiicelt- 
tiniz ve islam'i kitalara ta§idmiz. Yakm tarihi bilen 
her miisliiman Hagli birliklerinin ve i§birlikgi miirted- 
lerin son asirda Hilafet-i Osmaniye iizerinde neler yaptiklarmi bilir. Onlar hilafeti dii§iirdiikten sonra 
cumhuriyeti kurdular ve 80 yil iginde Turk halkma 
yaptiklan gozlerimizin oniindedir. islami ahlaki mah- 
vettiler ve kendilerinde din ve ahlak olmayan bir top- 
lum yeti§tirmek istediler. Cumhuriyet bu ifsadi Turk 
halki iizerinde ba§ardigi gibi Kiirt halki iizerinde ba- 
§aramami§ti. Ancak Hagh birlikleri ve i§birlikgi miir- 
tedler Kiirt halki iizerine de Abdullah Ocalan'i 
musallat ettiler ve o da cumhuiriyetin Kiirt halkma 
80 yilda yapamadigi ifsadi 20 yil iginde yapmayi ba- 
§ardi. Bizler Afgan Talibam olarak ABD, NATO ve i§- 
birlikgi miirtedler kar§ismda onlarm oyunlarmm ve 
ne istediklerinin bilincinde olarak cihadimiza devam 
ediyoruz. Eger cihadimiz olmasaydi §iiphesiz ki onlar 
Afgan halkmi da ifsad edeceklerdi. Lakin Elhamdii- 
lillah bizler devam eden bu cihad sayesinde dinimizi, 
ahlakimizi ve mukaddesatimizi muhafaza ediyoruz. 
Aramizdaki binlerce kilometre, me§akkatler ve kiil- 
fetlere ragmen bize destek veren Turk ve Kiirt kar- 
de§lerimiz islam'm bayragmi ve mukaddesatmi 
yiiceltmek igin iilkemize geldiler. Ve onlar ailelerini, 
i§lerini ? rahat ya§amlarmi bu yola feda ettiler. Biz siz- 
leri de Allah yolunda mallarmizla ve canlarmizla ci- 
hada gagmyoruz. Ve bizler Allah'tan bu yolda 
oldiiriilen Tiirk, Kiirt ve diger karde§lerimizin §eha- 
detlerini kabul etmesini diliyoruz. Allah'm selami, 
rahmeti ve bereketi iizerinize olsun. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 33 34-36 tartusi_l_ayout 1 07.09.2012 20:26 Page 1 -$" ISLAM DUNYASI 

OZEL CO 

ft 

c 

Q en Suriyeli 
islam diinvasinin taninmis ilim adamlanndan Ebu Basir et-Tartusi Islam Diinvasi Dereisi'nin konueu olarak Istan- bul'a seldi. Fatih. Sultan Ahmed ve Sulevmanive camilerini eezen et-Tar- tusi. Tiirkive halkina vonelikkisabir 
Suriyeli ilim adami Ebu Basir et-Tartusi istanbul'daydi. islam 
Dunyasi Dergisi'nin davetlisi olarak istanbul'a gelen Ebu Basir et- 
Tartusi, oncelikle dergi genel yaym yonetmeni Osman Akyildiz, 
dergi yazan ve Ankara temsilcisi Omer Belul ve dergi okuyucularma 
Suriye'deki direni§in boyutlarmi anlatti. Muhtelif sualleri de cevap- 
layan et-Tartusi, derginin buyiik bir bo§lugu doldurdugunu ifade ed- 
erek, dergide yaymlanmak uzere bir roportaj verdi. Suriye'deki 
direni§e her vesileyle yardimci olmak gerektigini hatirlatan et-Tartusi, 
Suriye cihadmm Tiirkiye halki igin bir "nimet" oldugunu ifade etti. 

Islam diinyasinin ge§itli bolgelerinde Miisliimanlarm kurulu diizenlere 
yonelik isyanlarmi oven et-Tartusi, akabinde Garibler Yardimla§ma ve 
Dayam§ma Dernegi (Garip-Der)'ni ziyaret etti. Dernek yetkililerine 
Suriye hakkmda bilgi veren et-Tartusi, gida, ilag ve diger ihtiyaglarm 
Suriye halkma ula§tinlmasmi istedi. 

Daha sonra selatin camileri olarak bilinen Fatih, Sultan Ahmed ve Sii- 
leymaniye camilerini gezdi. Siileymaniye camiinde kisa bir konu§ma 
yapan et-Tartusi, Tiirkiye halkinin tarihi misyonunu yerine getirmesi 
gerektigini ifade etti. 

i§te ilim adami Ebu Basir et-Tartusi'nin istanbul ziyareti: 

O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 

34 34-36 tartusi_Layout 1 07.09.2012 20:26 Page 2 "$- 
Ebu BasTr et-Tartusi Cezaevlerine yonelik salismalanyla taninan Garibler 
Yardimlasma ve Dayamsma Dernegi (GARIP-DER)'ni ziyaret ederek dernek baskam 
Abdurrahman Ko?'a Suriye'deki ihtiya^lar hakkinda bilgi verdi. TartusT, ila$ ve gida 
gibi temel ihtiyaclara yonelik dernekten daha 90k galismasim isteyerek, dernek 
faaliyetleri hakkinda bilgi aldi. Dernegin Suriye halkina yonelik cahsmalarindan 
oturii 50k tes ekkiir etti ve Suriyeli Muslumanlan unutmamalanni ifade etti. Ebu Basir et-Tartusi, Dergimiz Genel Yayin Yonetmeni Osman Akyildiz ile Ankara Tem- 
silcisi ve yazanmiz Omer BeluTe basin faaliyetlerinin onemini anlatti. Derginin 
Turkiye'de miihim bir boslugu doldurduguna inandigim ifade eden et-Tartusi derginin 
Suriye hakkindaki sayilanm ozellikle inceleyerek Suriye hakkinda yayinlann 
artmasim istedi. Dergiye bir de roportaj veren et-Tartusi, ayhk yayinlanmasi mii- 
nasebetiyle Turkiyeli Muslumanlardan dergiyi okumalanm ve okutmalanm istedi. 
Suriye'deki cihaddan 90k sik bahsetmek gerektigini ve oradaki durumu sicagi 
sicagina takip etmek gerektigini ifade etti. Ebu Basir et-Tartusi kimdir? 

3 Ekim 1959'da Suriye'nin Tartus §ehrinde dindar bir 
ailede dogan Ebu Basir et-Tartusi gocukluk ve genglik 
donemini 1963'te iilke yonetimini ele gegiren Baas Par- 
tisi'nin idaresi altmda gegirdi. Baasgilarm dine, din egi- 
timine ve dindarlara yonelik baskici tutumlarma 
ragmen gengliginde dini ilimleri tahsil etti. 

1980'de Baas rejiminin baskilan nedeniyle Suriye'den 
Urdun'e gog edecek olan me§hur hadisgi Muhammed 
Nasiruddin el-Elbani (1914-1999) ile §am'da temaslan 
oldu. 

Ba§langici 1964'de halkla Baas rejimi ordusunun gati§- 
masma kadar gidip 1970'lerin sonunda ivme kazanan 
Baas rejimi ile islami gruplarm silahli miicadelesinin sur- 
dugti bir ortamda iizerindeki baskilar nedeniyle 1980'de 
21 ya§mda Suriye'den aynlan et-Tartusi Sovyetler Birligi 
ve Afganistan'daki yerel Komiinist rejime kar§i verilen 
cihada katilmak igin Afganistan'a gitti. Afganistan'da Ab- 
dullah Azzam(l94l-1989) , Usame bin Ladin(l957-201l) 
ve Giilbeddin Hikmetyar'm(l947-) da aralarmda oldugu 
tanmmi§ kimselerle temaslarda bulundu. 

et-Tartusi 2012'ye kadar, 32 yil boyunca Suriye'ye geri 
donemedi. 1981'de Suriye'deki karde§lerinden Abdul- 
kadir Halime tutuklandi ve kendisinden bir daha haber 
almamadi. Rejim tarafmdan bazi akrabalarma da ben- 
zer uygulamalar yapildi. 

1987'de Urdun'e gelen et-Tartusi burada islami grup- 
larla ili§kilerde bulundu. Faaliyetlerinden rahatsiz olan 
Urdiin yonetimi onu smirdi§i etti. Daha sonra Yemen'e 
yerle§en et-Tartusi faaliyetleri nedeniyle bu iilkede de 
tutuklandi. 

Serbest birakildiktan sonra oturum izni almaksizm 
Malezya'ya yerle§en et-Tartusi Malezya devleti tarafm- 
dan Suriye rejimine teslim edilmek veya Malezya'nm 
kom§usu Tayland'a yerle§mek §iklan arasmda bira- 
kildi. O da Baas rejimine iade edilmemek igin hig iste- 
memesine ragmen bir miiddet Tayland'da ya§amak 
zorunda kaldi. Buradan Ingiltere'ye gegen et-Tartusi 2012'ye kadar iil- 
kede kaldi. ingiltere'de mescidlerle davet gali§malan 
ve derslerle faaliyetlerini siirdiiren et-Tartusi'nin geq- 
tigimiz aylarda Esed rejimine kar§i sava§mak iizere Su- 
riye'ye gidip miicahidlere katildigi bildirildi. Ebu Basir 
et-Tartusi Suriye'de gogunlugu ilim talebelerinden olu- 
§an islami Fecr Hareketi isminde bir hareket kurdu. 
Ancak Suriye'de farkli farkli gruplara moral olarak des- 
O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 35 34-36 tartusi_l_ayout 1 07.09.2012 20:26 Page 3 -$" 
tek olmak ve Islami sorunlarmi dinleyerek cevap- 
lamak igin bir miiddet Suriye'de kaldi. £ok sayida 
kitap yazan et-Tartusi cihadi cemaatlerin onem- 
sedigi, hayatmi ilim ve cihad yolunda surdurmu§ 
bir ilim adami olarak tanmdi. 

Halen ingiltere'de siyasi miilteci olarak ya§ayan 
et-Tartusi evli olup 4 gocuk babasidir. 
Siileymaniye Camii'ni gezen et-Tartusi camiin mimarisine hayran kalarak mimari 
Mimar Sinan'a dua etti. jdjSTm 


1 ittftTi 


L.^^ 1 m T*\ 


iM 1 1 r*i i i ^ a 


U?!iii 


i ^fcj 1 1 pj, ^>>j i i'nin Oncelikle bu mescidler Miisliiman Turk halkmm asa- 
letine, bu dinin bu halka nufus ettigine, aym za- 
manda bu halkm tarihinde islam'm onemli bir yer 
tuttuguna delalet eder. Gayretlerinin islam'a baghlik 
oldugunu gosterir. Diger yandan bu muhte§em mes- 
cidler Tiirkiye halkma yeniden islam'a donmelerini 
ve gayretli olmalarmi hatirlatiyor. Bu mescidler in§al- 
lah yeniden davetin merkezleri olacak ve yeniden 
sultanma kavu§acak. Bu semboller Miisliiman Tiirk- 
lerin tarih boyunca islam alemindeki rolunu hatirla- 
tiyor. Bu mescidler nasil olmu§? Kim yaptirmi§ 
bunlan? Bu sembol mekanlarda agikgasi tarih var. 

Biz Turkiye'deki Miisliiman halkimiza ve Tiirkiyeli 
karde§lerimizle diyoruz ki: Gugleri nisbetinde islam'a 
gonulden baglanmalan ve bu mescidlere yeniden 
donmeleriyle tarihleriyle iftihar etmeyi hak ederler. 
Eger kendilerini bu dinden ve bu mescidlerden uzak- 
la§tinrlarsa nasil gegmi§ islami tarihleriyle iftihar 
edebilirler? 

Aym zamanda bu mescidler bir hiizne delalet ediyor. 
Ehlinden ve cemaatinden ayn kalmaktan, uzak kal- 
maktan §ikayet ediyor bu mescidler. Bir zamanlar bu 
mescidlerin diinya tarihindeki rolii gok biiyiiktii. Tiir- 
kiye onceden bu mescidlerden diinyayi 
idare ediyordu. Bakiyoruz orda 
birkag namaz kilan ki§i, §urda 
duran birkag insan. £ok 
hiiziin verici bir manzara. f 
Allah'tan dilegimiz bu mes- 
cidlerin yine tarihi rolunu 
ustlenmesi, iimmetin ve 
miisliimanlarm liderligi- 
nin yapildigi yerlere do- 
nu§mesidir. Ve bu 
in§allah tekrar ^— 

olacak. 
# g JL O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 

36 SAYI: '0 37-39 burma soykirim_l_ayout 1 09.09.2012 11:21 Page 1 -$- Burma , Burma , Burma , Burma , Burma , Burma , Burm Burma'da 

Miisliimanlara Kar$i 

Soykirim 
Kuresel Islami Medva Cephesi tarafindan vavinlanan bu tahlil Burma'da son 
giinlerde olan olavlan tiim ^lplakheivla ortava kovuvor. Islam Diinvasi i^in Bilal 

Guz'iin gevirdigi bu makalevi ilginize sunuvoruz. Bu soykirim neden basladi? 

Budist Rakhineler, ug Musluman gencin 26 ya§mdaki bir 
kadma tecaviiz ederek oldiirdugu §eklinde Rohingya 
Musluman azmligma kar§i sahte iddialarda bulundu. 
Musluman azmlik Budist Rakhinelere kar§i boyle bir §ey 
yapmadiklarmdan bu iddia tamamen asilsizdir. Kadm, 
iglerinden biri erkek arkada§i olmak uzere Budist Rakhi- 
nelerin bir getesi tarafindan tecaviize ugradi ve oldii- 
riildii. Kadm ve erkek arkada§i arasmda bir anla§mazlik 
vardi. Erkek arkada§i kadmi yeniden sevgilisi olmaya 
ikna etmek igin elinden geleni yapti ancak kadm onu 
reddetti ve yeni bir erkek arkada§i edindi. Daha sonra ka- 
dinin eski erkek arkada§i iki yakm arkada§mm refaka- 
tinde kadma tecaviiz edip, oldiirerek ondan intikam aldi. 

Budist Rakhine katilleri kadinin olu cesedini cinayet 
konusunda hig bilgileri olmayan bir Musluman koyii- 
niin yakinma biraktilar. Budist Rakhineler ve Quaffer 
Burma (Birmanya ya da Myanmar) yetkilileri kadinin 
olumiinden Miislumanlan sugladi. Sonug olarak iig 
masum Musluman geng tutuklandi. Onlardan biri 
olene dek doviildu, diger ikisi mahkeme tarafindan 
oliim cezasina gaptmldi. Hiikiimet, Miisliimanlara 
kar§i gergek bir olayin fitilini ate§lemek igin ortaya 
koydugu sahte bir bahaneyi diinyaya gosterdi. 

Soykinmin baslamasi oncesinde Rohingya Miislii- 
manlarinin durumu 

Gegtigimiz aylar iginde, Rakhineli ekstremistler ve 
yabanci dii§manlan "Rohingya, Burma'h (Birmanya- Myanmar) bir ulus degildir" eski sloganmi i§leterek 
Burma'nm iginde ve di§inda Rohingya-kar§iti propa- 
gandalar ba§latti. Rohingyalilan tamamen yok etmek 
niyetiyle onlarm Bangladesh illegal gogmenler olduk- 
larim belirttiler. 

lb Rervctvc featw, Rohingya Kar§iti Propaganda §a§irtici bir §ekilde, bu organize gabalar iktidardaki 
bazi hiikiimet yetkilileri ve sorumlu bakanlarm yap- 
tigi son agiklamalar paralelinde gergekle§tirildi. 

Soykirim nasil ba§ladi ve sonra ne oldu? 
3 Temmuz 2012 tarihinde 8 Musluman haci, bir tur 
refakat^isi, bir muavin ve bir kadinla birlikte giiney 
Arakan Devleti'nin Taungrup kazasmda bir Rakhine 
halk getesi tarafindan oldiiriildii. Diger 5 Musluman O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 37 37-39 burma soykirim_l_ayout 1 09.09.2012 11:21 Page 2 -$- 1 

i katliamdan kurtuldu. Kurbanlar guney Arakan Dev- 
leti'ndeki Thandwe'nin Thetsa Mescidinde manevi 
hizmetlerini tamamladiktan sonra bir otobusle Ran- 
goon'a geri donen Musluman hacilardi. 

Rakhine terorist getesi 7 (Ga) 7868 resmi plakali oto- 
biisii bir gogmenlik kapismda durdurdu ve ellerinde 
olumciil silahlar oldugu halde "hepiniz a§agi inin, 
aramzda herhangi bir yabanci var mi?" diye seslendi- 
ler. Tur refakatgisi ve yardimcisi Rakhineli teroristler- 
den yolculara herhangi bir zarar vermemelerini 
istedi, ancak teroristler onlan zorla otobuse dogru itti 
ve onlarm yabanci olduklarmi haykirdi. Sonra Mus- 
luman hacilan dovmeye ba§ladilar ve onlan otobiis- 
ten alip 300'iin iizerinde Rakhineli organize terorist 
getesinin toplandigi yola dogru siiriiklediler. Rakhi- 
neli teroristler Miisliimanlari olene kadar dovdu. 
Haydutlar gogmen kapismda duruyorlardi ancak kat- 
liami durdurmak igin higbir yetkili gelmedi. 
Tachan Pai Cami'den Tahndwe'ye gittiklerinde dola- 
§an listeye gore 8 Musluman kurban Burma'nm mer- 
kezindendi ve kimlikleri a§agidaki gibi tespit edildi; 

1) Muhammed Sharief @ U Ne Pwe s/o U Ahmed 
Suban, 58 8/Ta Ka Ta (N)095548, Taung Twin 
Gyi'den. 

2) Muhammed Hanif @ U Maung Ni s/o U kay Pe Sufi, 
65 8/Ta Ka Ta (N)095530, Taung Twin Gyi'den. 

3) Shafield Bai @ U Aye Lwin s/o U A Hpoe Gyi, 52 
8/Ta ka Ta (N)093573, Taung Twin Gyi'den. 

4) Aslam Bai @ U Aung Myint s/o U Hla Maung, 
508/Ta ka Ta (N)094557, Taung Twin Gyi'den. 

5) Balai Bai @ Tayzar Myint s/o U Yakub, 288/Ta ka 
Ta (N)l898l5, Taung Twin Gyi'den. 

6) Shuaib @ Tin Maung Htwe s/o U Tin Oo 5 218/Ta ka 
Ta (N)23l084, Taung Twin Gyi'den. 

7) Salim Bai @ Aung Bo Bo Kyaw s/o U Tun Tun Zaw, 
2614/Ma La Na (N)231084, Myaung Mya'dan. 

8) Lukman Bai @ Zaw Nyi Nyi Htut s/o U Ibrahim, 
3314/Ma La Na (N)l48l33, Myaung Mya'dan. 

Ve diger iki kurban Thandwe kazasmdan otobiis §0- 

forii ile ili§kili bir kan-kocaydi. 
u 7 (Ga) 7868" plakali otobiiste aynca yakildi ve yok 
edildi. Diger be§ Musluman vah§i katliamdan kagarak 
kurtulabildi. Suglular zaferlerini yol iizerinde sere 
serpe yatan cesetlerin iizerinde §arap ve alkol kadeh- 
leri toku§turarak kutladilar. Ancak kimse tutuklan- madi ve katillere yonelik heniiz herhangi bir yasal ha- 
rekete gegilmedi. Cesetler 3 Temmuz 2012 ak§am vak- 
tinde Thandwe'de gomiildii. 

Rakhineli bir giivenlik kuvveti 144 numarah Kanun 
uyarmca Rohingya miilkiinii yagmahyor ve yakiyor 
144 Numarah Kanunun dayattigi §ekilde Burmali yet- 
kililer, Maungdaw Rohingya toplulugunun mesken- 
lerinin di§ma gikmasma miisaade etmezken, Rakhine 
toplulugu ise ozgiirce hareket eder. 

Rakhineler Rohingyahlarm evlerini ate§e verirken 
Rakhine toplumu giivenlik personelleri tarafmdan 
korunuyordu. 

Maungdaw'h bir ya§hya gore miilklerini korumaya 
gah§an Rohingya halkma giivenlik personeli ate§ agti. 

Giivenlik personelleri ve Rakhine toplulugu Razak, 
Lalu ve Syed Ahmed'deki evleri ate§e veriyor. Degeri 
150,000,000 kyattm iizerinde olan 5'in iizerinde gi- 
yecek magazasi yagmalandi ve Sawmawna koyiin- 
deki bir cami yikildi. 8 Temmuz 2012 ak§ami ge§itli 
koylerden 200'den fazla Rohingyah yaralandi. 
9 Temmuz 2012 tarihinde Rakhineli irkgilar ve giiven- 
lik personeli tarafmdan tahminen 100 kadar Rohing- 
yah olduriildii ve 500 kadan da yaralandi. 
Budist Rakhinler ve Burma giivenlik kuvvetleri 
sabah vaktinde bir Musluman koyunu ate§e veriyor Ordu kontrolii ele gegirdigini ilan ettikten sonra Ara- 
kan'da Miisliimanlara yonelik soykinm siiriiyor 
Polis, giivenlik personeli ve Rakhineliler tarafmdan 
gok sayida masum Rohingyalmm oldiiriildiigii ve Ro- 
hingya koylerinin yakilip yikildigi Arakan Devleti'nde 
ki §iddet yiiziinden Rohingyah Miisliimanlar Ak- 
yab'dan Banglade§'e kagiyor. Rohingyah Miisliiman- 
lar Banglade§'in Musluman bir iilke oldugunu ve bu 
durum siiresince kendilerine yardim edebilecegini 
dii§unuyor. 

Ne yazik ki ? Banglade§'in Tagut hiikiimet ve ordusu 
Rohingya Musliimanlarmm Banglade§'e girmesine izin 
vermiyor. Yerel Miisliimanlar iginde herhangi biri Ro- 
hingya Miislumanma barmma saglamasi durumunda 
olanlar Banglade§'in Tagut ordusu tarafmdan tutukla- 
myor ve Musluman Rohingya'ya smir di§i ediliyor. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 38 37-39 burma soykirim_l_ayout 1 09.09.2012 11:21 Page 3 -$" Burmah yetkililer gegenlerde Maungdaw polis kara- 
kolu iginde ozel bir mahkeme kurdu. Kasabanm bir 
ya§hsi §unu belirtti: "Ozel mahkeme polis, Nasaka 
(smir guvenlik kuvveti) ve ordu tarafmdan 8 Tem- 
muzdan beri Maungdaw iginde problem yarattiklan 
iddialanyla tutuklanan Rohingyahlar igin kullamh- 
yor. Ozel mahkemede herhangi bir yargilama yapil- 
miyor, hakimler sadece agiklamalan okuyor ve 
Rohingyalilan hapse gonderiyor." 

Maungdawh bir politikaci akrabalardan hig birinin 
yetkililer tarafmdan tutuklanan yakmlarmi bulama- 
digmi ve ozel mahkeme hakkmda bir bilgilerinin ol- 
madigmi soyledi. 
Maungdawh politikaci, Budist Burmahlarm Rohingya 
toplumunda yeni tecavuz taktiklerini kullamyor ol- 
masi yiiziinden Maungdaw'da Rohingyah kadmlar 
igin giivenilir bir yer kalmadigmi soyledi. "Maung- 
daw'da 8 Temmuzdan 19 Temmuza kadar 6o'm iize- 
rinde kadm Rakhine ve Natala (yeni yerle§imciler) ile 
birlikte guvenlik personeli, polis, Hluntin (guvenlik 
kuvvetleri), Nasaka ve ordunun tecaviiziine ugradi." 
Rohingyah kadmlarm gogu guvenlik personeli, Rak- 
hine ve Natala tarafmdan tecavuze ugradi. Erkeklerin 
tamami guvenlik kuvvetleri tarafmdan davet edildik- 
leri bir toplantida bulunurken, diger guvenlik grubu 
koye girdi ve her bir eve baskm diizenledi ve turn ev 
e§yalarmi kinp doktiiler ve altm-para gibi sadece de- 
gerli §eyleri yagmaladilar. Paungzarr'dan bir tecavuz 
kurbani, bu sirada evlerinde olan Rohingyah Miislii- 
man kadmlarm hepsinin guvenlik kuvvetleri, Natala 
ve Rakhinelilerin tecaviiziine ugradigmi soyledi. 

"Guvenlik kuvvetleri- ordu ve Nasaka gece geg saat- 
lerde ellerindeki aile listesini kontrol etmek igin gir- 
dikleri koyde tutuklanma korkusu yiiziinden hig bir 
erkegin bulunmadigi evlerde bulunan Rohingyah ka- 
dmlara tecavuz ettiler." 

Miisliimanlar guvenlik kuvvetleri- Nasaka, Hluntin 
ve polisin oliim kuvveti haline geldigi Arakan'da (Ma- 
ungdaw ve Akyab) koruma altmda degildir. £aresiz 
insanlan korumak, durumu kontrol altma almak ve 
kanun ve diizeni tekrar kurmak yerine Musliimanla- 
nn koylerine saldinp yaktilar ve yanan evlerinden 
kagan insanlara ate§ ettiler. Akyab §ehri ve Maung- 
daw kasabasmda Miisliimanlarm sistematik olarak 
katledilmesini gergekle§tirmek igin bir sokaga gikma 
yasagi uygulandi. Sokaga gikma yasagmm ardmdan, 
Arakan'm holigan Rakhineleri sozde guvenlik kuvvet- 
leri ve polis ile birlikte sokaklara gikti ve zorla Miislii- 
man koylerine girdi ve Musliimanlan oldiirmeye, ev 
ve miilklerini yakmaya ve yagmalamaya ba§ladi. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 39 
40-42 fethul islam burma_l_ayout 1 09.09.2012 11:22 Page 1 -$- Burma , Burma , Burma , Burma , Burma , Burma , Burm Burma Niisliimanlarina Yonelik 

Soykinm'a ili§kin 

Islam limmetine £agri Ebu Hiisam e$-§ami / Fethu'l Islam Lideri Islam limmeti, Burma'da Budistlerin ve Hindularm bir deniz arasinda vagavan 

Musliimanlarin oldiiriilmesinin, ozellikle cani Budist hukumetinin destegivle 

oldiiriilmesinin, iizerinde sessiz kalamavacagimiz bir mesele olmasi gerektigini 

bilir. Budistler muvahhidlere kargi sadece onlar Miisliiman olduklan icin savag 

ilan etmigtir. Yiice Allah'in buvurdugu gibi "Onlardan sadece giiglii ve ovgiive 

lavik plan Allah'a iman ettikleri igin intikam ahvorlardi." fBuruc. 8) Hamd her §eye mutlak galip, higbir §eye ihtiyag 
duymayan, salih miiminlere izzeti veren, §ey- 
tan'i ve dostlarmi zelil ve peri§an eden Allah'a 
aittir. Salat ve selam Yiice Allah'in salih kullarmm 
Imami ve onderi olsun diye segtigi, yeryiiziinde yii- 
riiyenlerin en segkini Muhammed (s.a.v)'e, ehl-i bey- 
tine, ashabma, gece namaz kilan, giindiiz Allah 
yolunda garpi§anlar iizerine olsun. 

Yiice Allah Kur'an'da Nisa Suresi'nde §6yle buyurdu: 
"Arhk Allah yolunda Cihad etl Sen ancak kendinden 
sorumlusun. Miiminleri de cihada te§vik et; Umulur ki 
Allah kafirlerin baskilarini defeder. Allah en giiglii ve 
cezalandirmasi da en §iddetli olandir" (Nisa Suresi, 
84) 

Yine Yiice Allah §6yle buyurdu: "Size ne oluyor da 
Allah yolunda ve garesizlik iginde birakilan ve "Ey 
Rabbimiz! Bizleri halki zalim olan bu memleketten 
gikar, tarafindan bize bir sahipgonder veyine tarafin- 
dan bize bir yardimci gonder" diye yalvarip duran o 
ezilmi§ erkekler, kadinlar ve gocuklar ugruna sava§mi- 
yorsunuz. Iman edenler Allah yolunda sava§irlar, kd- 
firler ise §eytan yolunda sava§irlar. Oyle ise ey 
Miiminler haydi §eytanin taraftarlariyla sava§in. §ey- 
tanin hilesi gergekten zayiftir" (Nisa Suresi, 75/76) 

Ve Numan ibn Be§ir'in (r.a) aktardigi iki sahih hadiste 
Allah Resulii (s.a.v) §6yle buyurdu: "Miiminler birbir- lerini sevmekte, birbirlerine acimakta ve birbirlerini 
korumakta bir viicuda benzerler. Viicudun bir uzvu- 
organi hasta oldugu zaman, diger uzuvlar da bu se- 
beple uykusuzluga ve ate§li hastahga tutulurlar" 

Ba§larken Ummetimizin zaferler ayi olan Ramazan 
aymi kutlanz. Yiice Allah'a duamiz bu ayi Musliiman- 
larin her tiir endi§e ve sikmtidan kurtuldugu ve felah 
buldugu ay yapmasi, her baskici ve zorbaya kar§i 
zafer vermesidir. Allah her §eye kadirdir, Allah her 
§eye yeter. 

Islam Ummeti, Burma'da Budistlerin ve Hindularm 
bir deniz arasinda ya§ayan Miisliimanlarm oldiiriil- 
mesinin, ozellikle cani Budist hiikiimetinin deste- 
giyle oldiiriilmesinin, iizerinde sessiz 
kalamayacagimiz bir mesele olmasi gerektigini bilir. 
Budistler muvahhidlere kar§i sadece onlar Miislii- 
man olduklan igin sava§ ilan etmi§tir. Yiice Allah'm 
buyurdugu gibi "Onlardan sadece giiglii ve ovgiiye 
layik olan Allah'a iman ettikleri igin intikam ahyor- 
lardx." (Buruc, 8) 

Evlatlan oldiiriiliirken Tevhid Ummetinin sessizligi 
bir rezilliktir, utangtir. Bu rezillik ve utang Miiminle- 
rin kalplerini yati§tiracak olan kihglarm garpi§masi, 
mizraklarm saplanmasi di§mda giderilemez. O cani 
putperest paganlar katil ve cani din adamlarmm 
"Myo Pyauk Hmar Soe Kyauk Sa Yar" yani "Ki§inin O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 40 40-42 fethul islam burma_l_ayout 1 09.09.2012 11:22 Page 2 -$- a Burma , Burma , Burma , Burma , Burma , Burma , Burm §iir 

Zaman maskesini ortaya gikanrsa, zorluklanniz artar 

Olumden korkma ancak onunla bulu§ ve elinden geldigi kadar diren 

Ipekli biryatagi segme ve mal ve mulk igin aglama 

Etrafinda kadmlaryas tutuyor ve ba§6rtulerini yirtiyorken 

Doktornabzim kontrol etlikten sonra tedavi yontemini sunacagim soyluyor 

Ancak eger doktor olum hastaligmi savacak bir tedavi bilseydi 

o olum acisimn azabim gekmezdi 

Al Masanee sava§mda biz eylemlehmizi yayilan bir haber olarak biraktik 

El Zewabil'de bir sava§ pazan duzenledik, 

canlanmizi o pazann mallan yaptik Irkmi Kaybetme Korkusu" anlamma gelen risalele- 
rinde belirttikleri gibi irklarini korumak igin Miislii- 
manlara kar§i bir soykinm sava§i yurutmektedirler. 
Bu suglu din adamlarmm dini tavsiyelerine gore en 
vah§i yollardan Muslumanlar oldiiriilmektedir. Bu 
sapik din adamlan 1930'da ya§adiklarmi ve istedikleri 
gibi Muslumanlan oldiirebileceklerini, kimsenin ken- 
dilerini engelleyemeyecegini saniyor. Onlar, Burma'h 
Muslumanlara kar§i belirli araliklarla 300 yildir zuliim 
uygulamaktadirlar. Ancak islam Halifeliginin g6kii§ii 
siirecinde oldiirmede ve zuliim i§lemede gok ileri git- 
tiler. Ozellikle 1930'da zuliimleri doruk noktasma 
ula§ti. Onlarm suglarla, zuliimlerle dolu turn tarihle- 
rini sayip dokmek istemiyoruz, ancak onlan zamanm 
degi§tigi konusunda uyannz. O zamanlar Hilafet 
goku§ igindeydi ve §imdi ise zaman Hilafet'in bir kez 
daha geri geldigi zamandir. Bu yiizden Ey ta§lara ta- 
panlar, eger siz topraklarmizda Miisliiman kani dok- 
tiiyseniz, Allah'a yemin olsun ki bizde topraklanmizda 
sizlerin kanmi dokecegiz. Ve Cakarta'dan Tangier 'e 
kadar sizi turn Miisliiman topraklarmdan siiriip at- 
maya kararh olacagiz. Ey diinyanm her tarafmdaki 
Tevhid halki, ayaga kalkm ve Burma'daki Miisliiman 
karde§lerinizi destekleyin. Onlarm kani bizim kani- 
mizdir, onlarm yikimi bizim yikimimizdir, Budistlere 
ve Hindulara kar§i Cihad yapmak farzdir, Onlarm bize 
kar§i sava§ ilan ettigi gibi bizim de onlara kar§i sava§ 
ilan etmemiz farzdir. Burma Miisliimanlarma kar§i 
yapilan zuliimlere kar§i bugiinkii sessizliginiz putpe- 
rest mii§rik Budist ve Hindularm Burma'daki i§lerini 
bittirdikten sonra Tayland, Filipinler, Hindistan ve 
£in'de ya§ayan Miisliiman karde§lerimizi oldiirecek- 
ler demektir. Bu nedenle Miisliimanlan o topraklarda 
ya§ayan Tevhid halkmi savunma arayi§i iginde ol- 
maya ve onlan silahlandirmaya gaginyoruz. Ve 
Burma Musliimanlarmi da silahlarmi ele ahp putpe- 
rest mii§riklerle sava§maya, islam'i ve o topraklarm 
§anh tahini savunmaya gaginyoruz. Cihad ederken 
olmek deh§ete seyirci kalmaktan daha iyidir. Bu- 
giinkii olaylar diinyanm maskesini bir kez daha dii- 
§iirmii§ ve onlarm insan haklan iddialarmm bir hig 
oldugunu gostermi§tir. Evlatlan oldiiriiliirken 
Tevhid Ummetinin 
sessizligi bir rezilliktir, 
utangtir. Bu rezillik ve 
utang Miiminlerin kalp- 
lerini yati§tiracak olan 
kiliglarm garpi§masi, 
mizraklarm saplanmasi 
di§mda giderilemez. Stop the Killing of Muslims in 
Allah'a yemin oTsun E,l>iTrvesize yapiIanTan unut- 
madik ve unutmayacagiz. Sizin kanlarmiz dokiiliir- 
ken sessiz kalmayacagiz. Bu prensibe dayanarak biz 
Fethu'l Islam Orgiitii, Tevhid halkmi her yerde ve her 
ne §ekilde olursa olsun her Budist ve Hindu askerini 
oldiirmeye gaginyoruz. Onlan en §iddetli §ekilde 61- 
diirebileceginizin caiz olduguna dair fetva veriyoruz. 
£iinkii ne ekerseniz onu bigersiniz. Size yapilan sal- 
din aym §ekilde geri piiskiirtiiliir. Ey Pakistan, Hora- 
san ve Banglade§'deki halkimiz! Sizler Burma'daki 
karde§lerinize en yakm olan Tevhid halkismiz! Onlara 
yardim elinizi uzatm. Onlarm dii§mam sizin dii§ma- 
nizdir. Destek ve yardimlarmizla Burma'li Miisliiman- O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 41 40-42 fethul islam burma_l_ayout 1 09.09.2012 11:22 Page 3 -$- 
Allah'a yemin olsun ki, sizi ve size 
yapilanlan unutmadik ve 
unutmayacagiz. Sizin kanlanniz 
dbkulurken sessiz kalmayacagiz. Bu 
prensibe day anorak biz Fethu'l islam 
Orgtitu, Tevhid halkini heryerde ve her 
ne sekilde olursa olsun her Budist ve 
Hindu askerini oldurmeye gaginyoruz. 
Onlari en siddetli sekilde 
oldurebileceginizin caiz olduguna dair 
fetva veriyoruz. (^unkii ne ekerseniz 
onu bicersiniz. Sizeyapilan saldin ayni 
sekilde geri puskiirtuliXr. jJ lar o topraklarda Tevhid halkimn tamammm oldurul- 
mesini engelleyebilirler. Eger Burma'daki karde§leri- 
nizi desteklemeyecek olursaniz oliim ve katliamlar 
size ula§tiginda sizi destekleyecek kimse bulamaya- 
cagmizi da bilin. Bu konuda Ahmed ve Ebu Davud'un 
Ebu Talha bin Siiheyl El Ensari'den, onun Cabir bin 
Abdullah, onun Ismail bin Be§ir, onun Yahya bin 
Salim silsilesi ile aktardigi Peygamberimiz (s.a.v)'in 
bir hadisi vardir: "Eger herhangi bir yerde bir Muslii- 
mana hakaret ediliyor, a§agilaniyor ve onuru kirletili- 
yorken diger Miisliiman onuyardimsiz birakirsa, ki§i 
yardima ihtiyaci oldugunda Allah onu yardimsiz bira- 
kir. A§agilanan ve hakaret edilen bir Musliimana yar- 
dim eden her Musliimana ihtiyaci oldugunda Allah 
yardim eder" 

Bu nedenle Musliimanlan serbestge katledenleri geri 
puskurtmek igin ayaga kalkin, onlar Buda ugruna sa- 
va§iyorlar. Ve siz ise Allah ugrunda sava§iyorsunuz. 
Ve Allah mumin kullannin koruyucusudur. 

Buda'ya tapanlara bir mesajla gagnmizi sonuglandi- 
nyoruz. Sizden usandik, yaptiklarmizdan gina geldi 
ve artik sabirh olmayacagiz. Allah'a yemin ederiz ki sizin kar§i koyup direnemeyeceginiz, size en §iddetli 
bir oliim tattiracak olan oliimlerle donanmi§ Tevhid 
halkimn askerleriyle birlikte size kar§i koymanm ara- 
yi§i igindeyiz. Bu nedenle sizi pargalanniza ayiracak 
ve Cehenneme gonderecek olan in§allah §ehadet ara- 
yi§i iginde olan tugaylanmiza kar§i hazirhkh olun! 
Bize sizi oldiirmekten ve Burma'daki karde§lerimizi 
desteklemekten oliim di§inda higbir §ey engel ola- 
maz. Allah'a yemin ederiz ki sizi oldiirmeyi de ihmal 
etmeden Hilafetimizi kuracagiz. 

§iir 

Mizraklar mizraklara garpiyor oldugunda yuce olan kuruldu 

ve olum onun etrafmda girpintili dalgalardi 

Digerlerinin olmadigi gibi sabirh olmu§tum ve 

§imdi digerlerinin olmadigi gibi onlari kiracagim 

Ve sozlerimiz duyduklanniz degil gorecekleriniz ola- 
caktir. Ta§lara tapan sizlere kar§i ne bir huzur olacak 
ne de merhamet. 

Sonuncu ama son derece onemli olarak biz Fethu'l 
Islam Orgiitii'niin askeri kanadi Hilafet Tugaylan sev- 
gili Ummetimize mujdeler veriyoruz; islam'm §am di- 
yarmda Nusayri Baasgilar oliime iki yay uzunlugu 
mesafededirler ya da gokmek iizeredirler ve tarihin 
goplugune atilacaklardir. Tevhid'in askerleri olan kar- 
de§lerimizle birlikte Suriye'de sava§iyoruz ve yiirek- 
lerimiz Burma'daki Miisliimanlan destekleme ozlemi 
igindedir, in§allah. Ey Allah'im, her yerdeki kullarma 
zafer ihsan eyle. Ey Allah'im, onlari destekle onlari 
yardimsiz birakma. Ey Allah'im, zulme ugrayan Miis- 
liimanlann yardimcisi, destekgisi, koruyucusu ve 
miittefiki ol. Her §eyi yapmaya muktedir olan Ey Al- 
lah'im, Putperest ve Ateist neslini hezimete ugrat, 
Senin giiciin her §eye yeter. Son duamiz Alemlerin 
Rabbi olan Allah'a hamdir. 

Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuh 
O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 42 43 malij-ayout 1 09.09.2012 11:23 Page 1 "$- Mali , I Mali , I Mali , I Mali , I Mali , I Mali , Mali , Mali •• Mali'de §eriat £oziim Uretiyor 

Mali'de Azavad Islam Devleti'ni kuran miicahidler gun ge^tikte halka vone- 
lik hizmetlerini artmvor. Azavad Haber Aiansi'nin vavinladigi bir videoda 

miicahidlerin hizmetlerine ver verildi. 
Hayvan pazannda tefecilik yapan birisinin pazardan gi- 
karildigi goruntulerde, otomobili ve motor sikleti galman 
iki vatanda§m araglan da sahiplerine iade ediliyor. 

Ensar ed-Din Hareketi'nin Lideri §eyh iyad kisa bir siire 
once Burkina Faso di§ i§leri bakanmi da misafir etmi§, 
hareketin basm sorumlusu da Ensar el-Miicahidin site- 
sine hareketi tanitan 64 sayfalik bir roportaj vermi§ti. 
Azavad Islam Devleti'ne 
IlkResmiZiyaret 

Mali'de Ensar ed-Din Hareketi'nin kontroliinde olan Aza- 
vad bolgesine ilk resmi ziyaret Burkina Faso'nun Di§i§leri 
Bakam'ndan geldi. Ensar ed-Din Hareketi'nin Lideri §eyh 
Iyad ile birlikte Azavad'daki §ehirleri gezdi. 
O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 43 44-49 taliban ramazan agiklamasi_Layout 1 07.09.2012 20:32 Page 1 -$- Afganistan | Afganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan Ramazan Bayrami 
mjinasebetiyle aqklama Holla Muhammed Omer / Taliban Lideri Allah Azze ve Celle, diigmanin elinde esir plan kardeglerimizin 

kurtulmalarma vesile olacak sebepler varatsin. Allah Azze ve Celle, Hak vol- 

unda gehid olan miibarek gehidlere, Firdevs cennetinde viiksek mevkiler 

versin, varahlara acil sihhat nasip etsin ve aile fertlerini kavbeden vigitlere 

gii^lii bir sabir, bol ecir, sevinc ve mutluluk versin. Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla 

Kim Allah'i, O'nun Resulunu ve muminleri dost edi- 
nirse, (iyi bilsin ki) Allah'in taraftarlari galip gele- 
ceklerdir. (Maide, 56) 

Ku§kusuz ki hamd, Allah'a mahsustur. O'na hamd 
eder, O'ndanyardim ve magfiret dileriz. Nefislerimizin 
§erriden, amellerimizin kotiilugunden O'na siginiriz. 
Allah kimi hidayete erdirirse onu saptiracak yoktur, 
kimi de saptirirsa onu hidayete erdirecek yoktur. 
Allah'tan ba§ka ilah olmadigina §ehadet ederim. 
tektir ve ortagi yoktur. Veyine §ehadet ederim ki, Mu- 
hammed O'nun kulu ve rasuliidur. 

Bunu dedikten sonra, 

Kovulmus §eytan'm §errinden Allah'a sigminm. 

Ramazan bayrami munasebeti ile Mucahid Afgan 
halkmi ve butun islam Ummetini orug ibadetleri ve 
Cihad alanmdaki ba§anlarmdan dolayi tebrik ediyo- 
rum. Allah Azze ve Celle tutmu§ oldugunuz oruglan, 
vermi§ oldugunuz sadakalan ve Hak ugrunda yapmi§ 
oldugunuz emsalsiz hizmetlerinizi ve fedakarliklan- 
nizi katmda kabul buyursun. Allah Azze ve Celle'nin 
bu rahmet ve ibadet aymda size ibadetlerinizi hak- 
kiyla if a etme imkani verdigini umuyorum. Allah 
Azze ve Celle canlarmi feda eden ve Ramazan aymda 
ag ve susuz olduklan halde mevkilerinden aynlma- yan biitiin Miicahidlere bu diinyada ve ahiret haya- 
tmda saadet versin. 

Allah Azze ve Celle, du§manm elinde esir olan kar- 
de§lerimizin kurtulmalarma vesile olacak sebepler 
yaratsm. Allah Azze ve Celle, Hak yolunda §ehid olan 
miibarek §ehidlere, Firdevs cennetinde yiiksek mev- 
kiler versin, yarahlara acil sihhat nasip etsin ve aile 
fertlerini kaybeden yigitlere guglu bir sabir, bol ecir, 
seving ve mutluluk versin. Miibarek Ramazan bay- 
rami vesilesi ile sizlerle bazi onemli meseleler hak- 
kmdaki goru§lerimi payla§mak istiyorum. 

Cihadin Genel Durumu: 

Cihadi faaliyetler diizenli bir §ekilde ve modern tak- 
tikleri kullanarak saglam adimlarla ilerliyor. Bu 
biiyiik ba§an sadece Allah'm yardimiyla, Musliiman- 
larm destegiyle ve mucahid Afgan halkmm birligi ve 
dayam§masi ile elde edildi. 

Bu yilki 'El Faruk' operasyonlan en yakm yerlerden 
en uzak yerlere kadar biitiin bolgelere ula§arak diger 
operasyonlardan daha ayn bir ozellige sahip olmu§ 
oldu. Miicahidlerin kayiplan azahrken buna paralel 
olarak du§manm kayiplan ve hiisram daha da artti. 
Dii§man artik biiyiik §ehirlerde, kirsal bolgelerde ve 
hatta kendi iislerinde nefes alamaz hale geldi. Miica- 
hidler sava§m insiyatifini kendi ellerine aldilar. Dii§- 
man, biitiin mevkilerle savunma konumuna O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 44 44-49 taliban ramazan agiklamasi_Layout 1 07.09.2012 20:32 Page 2 -$- Afganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan gegmeye zorlandi ve birgok askerini §ehir merkezle- 
rinden gekmek zorunda kaldi. Bu, du§man tarafmdan 
da zaman zaman itiraf ediliyor. 

Gegen sene kendilerine verilen talimat uyarmca Mii- 
cahidler, du§manm saflarma cok zekice sizdilar. Dii§- 
man safmdayken gergegi anlayan bir gok §uurlu 
Afganh, Miicahidlere yardim etmeye yonelik istekle- 
rini gok akilli ve kurnaz bir §ekilde gosterdiler. Bunun 
sonucu olarak kahraman askerler, yabanci i§galcilere 
ve i§birlikgilere kendi askeri iislerinde yikici darbeler 
indirdiler. Tarihe admi yazdiran bu cesur kahraman- 
lan takdirle kar§ihyoruz ve biitiin Afgan halki onlan 
ovgiiyle aniyor. Dii§man safmda yer alan diger asker- 
lerden de aym cesareti ve §uuru gostermelerini bek- 
liyoruz. Miicahidlerin dii§man saflarma sizmasi 
neticesinde Miicahidler, dii§manm iislerine, ofisle- 
rine ve istihbarat merkezlerine giivenli bir §ekilde 
giri§ yapabiliyor. Dii§man saflarma sizan miicahidler 
daha sonra kolayca koordineli saldinlar diizenliyor ve 
dii§mana agir can ve mal kaybi ya§atiyorlar. Aynca 
dii§man saflarmdan aynlan gok sayida asker, silahlan 
ve miihimmatlan ile birlikte Miicahidlerin safma ge- 
giyorlar. Miicahidler onlan hiirmetle kabul ediyor ve 
koruma altma ahyor. Son giinlerde hepimiz bu olay- 
lara sikga §ahit olduk. Somiirgeciler, Afganistan 
sava§i sebebiyle geni§ bir 
ekonomik kriz ve halk 
muhalefeti ile kar§i 
kar§iyalar. Hatta kendi 
askerleri bile yiiriitiilen 
yanh§ politikalara kar§i 
ofkelerini ifade ediyorlar. Somiirgeciler, Afganistan sava§i sebebiyle geni§ bir eko- 
nomik kriz ve halk muhalefeti ile kar§i kar§iyalar. Hatta 
kendi askerleri bile yiiriitiilen yanli§ politikalara kar§i of- kelerini ifade ediyorlar. Buna ornek olarak Afganistan'da 
gorev yapmi§ askerlerin Chicago konferans binasmm 
oniinde diizenledigi gosterileri verebiliriz. Aym §ekilde 
sava§ kar§iti gosteriler biitiin diinya genelinde artti ve 
halen artmaya devam ediyor. Bunun sonucu olarak so- 
miirgeciler birbiri ardma, Afganistan'daki giiglerini geri 
gekmek zorunda kaldilar. Bu, miibarek Cihadimizm ba- 
§ansmdan ve zaferinden ba§ka bir §ey degildir. 
O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 45 44-49 taliban ramazan agiklamasi_Layout 1 07.09.2012 20:33 Page 3 -$- Afganistan | Afganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan I§galciler sadece siyasi, ekonomik ve askeri alanda 
degil, aym zamanda ahlak yoniinden de maglup ol- 
dular. Biitiin diinya, i§galcilerin hig bir insani deger 
tanimadiklarma §ahit oldu. Onlar hig bir sava§ etigine 
sahip degiller. insan haklarmi ve insan onurunu gig- 
niyorlar, kutsal degerlere kiifrediyorlar, §ehidlerin ce- 
setlerine saygisizlik ediyorlar, gocuklara ve genglere 
ahlaki agidan saldmyorlar, Zangavat ve Sajavand'da 
oldugu gibi geceleri evleri basarak kadinlan, ya§hlan 
ve gocuklan katlediyorlar. Koyleri, evleri, §ehirleri, i Allah Azze ve Celle'nin dinine hizmet 
igin bizleri segmi§ olmasi ve bize Cihada 
ibadetini nasip etmesi gok sevindirici 
bir durumdur. Dirdnizi, halkinizi ve 
iilkenizi koruma adinagostermi§ ol- 
gimuz kararhhk ve her tiirlii 
fedakdrhga herzaman istekli olmaniz 
sizingiiglii imamnizi, yiiksek §evkinizi, 
sabit kararlihgimzi ve onurlu olmaya 
olan arzunuzun bir gostergesidir. 
Gergekte siz, biitiin diinya igin ve ozel- 
likle Islam Ummeti igin ve onurlu 
olmayi seven halkiniz igin birgurur 
timsalisiniz. JJ camileri, dini torenleri, okullan, cenaze merasimle- 
rini ve bayram torenlerini bombahyorlar. Biitiin bun- 
lan utanmadan insan haklan ve insanlik hakkinda 
konu§urken yapiyorlar. 

Miicahidlerin Bedeh§an'dan Helmend'e ve Nangar- 
har'dan Herat' a kadar biitiin bolgelerde tek bir saf, tek 
bir sancak ve tek bir emir altmda karde§ge Cihad et- 
meleri biitiin Miisliimanlan ve ozellikle biitiin Miica- 
hidleri gok memnun etmektedir. Zaferin sirn bunun 
altmda yatiyor. Bu, dii§man igin bunalim ve korku- 
nun bir sebebidir. 

Du§mamn Kurdugu Komplolar: 

Geride biraktigimiz son 11 sene boyunca dii§man, 
biitiin giiciiyle medya giiciinii kullanarak Afgan hal- 
kmi kendi tarafina gekmeye gah§ti. Allah'a hamd 
olsun bu amaglarma ula§amadilar. Bunun sebebi in- 
sanlarm ve biitiin diinyanm gorebildigi mevcut ger- 
geklerdir. Onlarm §eytani komplolan onlendi ve 
casusluk yapan ajanlar adma gali§an sozde bagimsiz 
medyanm gergek yiizii ortaya gikartildi. Onlarm abar- 
tili reklamlan ve propagandalan sonugta kendi itibar- larma zarar verdi. §imdi onlarm insanlar goziinde hig- 
bir inandinciliklan kalmadi. insanlar onlarm yaymla- 
diklan her bir rapora artik sadece bir soylenti, 
propaganda veya Miicahidlere kar§i bir komplo go- 
ziiyle bakiyor. insanlar artik satilmi§ medyanm ken- 
dilerini finanse edenlerin kayiplarmi gizledigini ve 
Mucahidlerin kayiplarmi oldugundan daha yiiksek 
gosterdigini ve Mucahidlerin zaferlerini goz ardi etti- 
gini biliyorlar. 

Dii§man, §eytani istihbarat aglan sayesinde bir kag 
gencin sapikhgmi ve cehaletini kullanarak insanlar 
arasmda kaos gikarmaya gali§ti. Onlar iilkeyi 90'li yil- 
larda komiinist hiikiimetin dii§mesinden sonra olu- 
§an kan§ik konuma dondiirmek istediler. Allah'a 
hamd olsun, bu §eytani komplo heniiz ilk devrele- 
rinde iken ba§ansiz oldu. Onlarm tiksindirici faaliyet- 
lerini goren insanlar, Miicahidlere daha da yakla§ti ve 
dii§manm gizli komplolanna kar§i daha da uyanik ol- 
dular. 

Devlet yonetiminin giigsiiz Kabil hiikiimetine devre- 
dildigi sozde gegi§ siireci, i§galcilerin ba§lattigi diger 
bir aldatma oyunu oldu. Boyle yaparak kendi yenilgi- 
lerini gizlemek istediler. Aym zamanda Afganhlara 
giivendiklerini ve sivil ve askeri yonden iilkelerinin 
gelecegini onlara birakmak istediklerini iddia ederek 
Afgan halkmi ve diinyayi aldatmaya gali§tilar. Bu §ey- 
tani siireg hakkindaki g6rii§iimiiz, bunun i§galcilerin 
halki aldatmak ve §a§irtmak amaciyla yaptiklan diger 
saptinci giri§imler gibi ba§ansiz bir giri§im oldugu- 
dur. Bu giri§imin yapildigi biitiin bolgeler giivenlik 
agisindan, askeri ve idari agidan dii§manm elinde 
olan yerlerdir. Verdikleri sozlere ragmen yonetimleri 
altmda olan bolgeleri gece baskmlan ve acimasiz sal- 
dirilar diizenlemek igin kullamyorlar. 

Stratejik Anla§ma, Askeri Usler ve Faydasiz 
Konferanslar: 

Afganistan'i satmak amaciyla stratejik anla§malar adi 
altmda ba§lattiklan ve halen devam etmekte olan 
oyun, kahraman Afgan halki agismdan kesinlikle 
kabul edilemez. Kendileri tarafindan kurulan zayif bir 
rejim ile yaptiklan anla§malarm hig bir yasal gegerli- 
ligi yoktur. 

Afganistan'in bagimsizhgi ve §eriat'in tesis edilmesi, 
Islam Emirligi'nin uzerinde muzakere etmeyecegi 
degerlerdir. i§gal, ban§ giicii veya stratejik i§birligi 
gibi isimlerle adlandinlsa da, Afgan halki iilke tama- 
men bagimsiz oluncaya kadar yabanci i§galcilere 
kar§i Cihad etmeyi siirdiirecektir. 

Yardim kisvesi altmda diizenlenen konferansta, yoz- 
la§mi§ Kabil yonetimine milyarlarca dolar yardim ta- 
ahhiidiinde bulunuldu. Yabanci i§galcilerin yaptigi 
biitiin bu taahhiitler, gokmekte olan ve can geki§en 
zayif Kabil rejimini ayakta tutabilmek igin yapildi. 
Para yardimi yapan iilkeler ve milletler bu yardimla- 
nn Afgan halkma ula§madigmi, aksine Kabil yoneti- O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 46 44-49 taliban ramazan agiklamasi_Layout 1 07.09.2012 20:33 Page 4 -$- Afganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan 
minde bulunan belli §ahislarm ceplerine ve banka he- 
saplarma girdigini bilmelidirler. Bu batmakta olan 
yolsuz ve hasta rejim ve bu rejimin yoneticileri sadece 
yabancilarm gikarlarmi korumaktadirlar. 

G6ru§meler ve Miizakereler: 

Biz bagimsiz, islami ve milli bir gug olarak her zaman 
Afganistan hakkmda ve diger kiiresel meseleler hak- 
kmda kararlar verdik ve §unu agikga gosterdik ki biz- 
ler islami bir sistemin kurulmasi igin, toprak 
butunlugunu korumak igin ve iilkenin bagimsizhgi 
igin cihad ediyoruz. Afganistan islam Emirligi, Afga- 
nistan'm biitiin Afganhlar igin ortak bir mesken yeri 
olmasi ve bu topraklar iizerinde birlik ve beraberlik 
iginde ya§am siirmelerini saglamak igin, i§galcilerin 
geri gekilmesinden hemen sonra biitiin Afganhlan 
igine alacak olan, halkin benimsedigi ve butun Mii- 
cahidlerin, §ehidlerin, yetimlerin ve dul kadinlarin 
cikai lanna hizmet edecek islami bir sistemin kurul- 
masi hususunda farkh Afganh gruplar ile mutabakat 
saglamak igin elinden gelen butun gabayi gostere- 
cektir. 

Bazi konular hakkmda Amerika ile muzakerelerin 
ba§lamasi ve daha sonra askiya almmasi sebebiyle 
§una da deginmek istiyorum. Bizim Amerika ile yap- 
tigimiz g6rii§meler ve miizakereler kesinlikle boyun 
egme veya hedeflerimizden vazgegme anlammda de- 
gildir. Bundan ziyade biz, esirlerin takasmi ba§lat- 
mak, siyasi bir ofis agmak ve hedeflerimize ula§mak 
igin boyle bir adim attik. Afganistan'in Gelecegi: 

islam Emirligi, iktidar giiciinii tekelle§tirmeyi dii- 
§iinmemektedir. Afganistan biitiin Afganhlarin va- 
tanidir. Ulkede ya§ayan butun vatanda§lar iilkenin 
korunmasi ile yukumlu oldugu igin, yetenek sahibi 
ki§ilerin hiikiimete katilma haklari vardir. islam 
Emirligi, hiikiimetteki pozisyonlan goreve layik olan 
ve yolsuzluklan ortadan kaldirma giiciine sahip ki§i- 
lere dagitmak igin elinden geleni yapacaktir. 

islam Emirligi, insanlarin egitimini, bu diinya haya- 
tinda geli§imleri ve ilerlemeleri igin ve ahiret haya- 
tinda da saadetleri igin onemli bir faktor olarak 
gormektedir. islam Emirligi, hatn lanacagi iizere ge<:- 
mi§teki iktidan zamanmda butgenin biiyiik bir bolii- 
munii egitime ayirmi§ti. Bugiin islam Emirligi'nin 
biinyesinde, halka egitim hizmetleri gotiirmek igin 
caiman egitim komisyonu bulunmaktadir. Bii cok kez 
Miicahidlerin bazi okullari yakmakla veya ogrenci- 
leri zehirlemekle suclandigina §ahit olduk. Biitiin 
bunlar yenilmekte olan dii§mamn Mucahidlere 
gamur atmak igin diizenledikleri gizli komplolarin 
bir pargasidir. 

Biz, islami prensipler, milli cikai lar ve kulturumiiz 
i§iginda, kadinlara biitiin yasal haklarim vermeye 
azmettik. legale ilei in iilkeye girmesinden bu yana 
kadinlar ba§ta olmak uzere, insanlarin ge§itli zorluk- 
larla bogu§mak zorunda kalmasi 90k iizuntu verici- 
dir. Hatta birgok kadm kendisini kurban vermi§, 
§ehid edilmi§ veya namusu gignenmi§tir. Bu acimasiz O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 47 44-49 taliban ramazan agiklamasi_Layout 1 07.09.2012 20:33 Page 5 -$- Afganistan | Afganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan 
gidi§at halen devam etmektedir. Islam Emirligi'nin 
gegmi§teki iktidan doneminde kadmlar boylesi vah- 
§etlere kar§i korunma altmdaydi. 

Islam Emirligi, yurt iginde veya yurt di§mda ya§ayan 
biitiin vatanda§larmm profesyonel ve akademik tec- 
riibelerini iilkelerinin ve Afgan halkmm refahi yo- 
niinde kullanmalan igin gereken biitiin imkanlan 
hazirlayacaktir. 

Islam Emirligi, iilkenin yeniden yapilandinlmasi, ta- Sevgili Karde§lerim: 

rirnin geli§tirilmesi, yollarm, kopriilerin ve hastane- 
lerin yapimi iizerine odaklanacaktir. Kisaca, 
altyapmm in§a edilmesi, maymlarm toplanmasi, 
kurak bolgelerin rehabilitasyonu, iilkenin sanayile§- 
tirilmesi ve teknolojik bilginin elde edilmesi iizerine 
yogunla§acaktir. Ulkenin pargalanmasi igin plan yapanlar §unu bilsin- 
ler ki islam Emirligi, halkm yardimiyla bu §eytani 
planlarm ba§anya ula§masma ve ulkenin etnik koken 
veya cografi bolge adma boliinmesine izin vermeye- 
cektir. 

Di§ Politika: 

islam Emirligi, diinya iilkeleri ve ozellikle Islam diin- 
yasi ve kom§u iilkeler ile islami yasalar, milli gikar- 
lar, karsihkli saygi ve ortak isbirligi lsiginda iyi 
ili§kiler ve kai sihkh etkilesim istemektedir. Islam 
Emirligi, baska ulkelerin igi§lerine kan§mayi amag- 
lamadigi gibi baska ulkelerin de kendi igi§lerine ka- 
nsmalarina izin vermez. Islam Emirligi, Afganistan 
topraklarimn herhangi bir iilke aleyhine kullamlma- 
sina izin vermez ve islami kanunlar ve milli cikai lar 
lsiginda uluslararasi hukuka ve prensiplere de saygi 
gosterir. 

Son Arap devrimleri sonucu olu§an yeni hiikiimetleri 
ve uluslan tebrik ediyoruz. Allah Azze ve Celle'den di- 
legim onlara biitiin cephelerde ilerleme imkani ver- 
mesi ve islam'm hiikiimlerinin gozetildigi giizel bir 
gelecek nasip etmesidir. Ailelerinden ve topraklarm- 
dan aynlarak go? etmek zorunda kalan mazlum Miis- 
liimanlarm yeniden ailelerine ve topraklarma 
kavu§malan memnuniyet verici bir geli§medir. 

Burma'da devletin vesayeti altinda Musliimanlara 
yonelik gergekle§tirilen vah§et, bir Miisluman olarak 
ve insani duygular geregi biitiin Afgan halkina 
biiytik bir endive ve iizuntii vermektedir. islam Kon- 
feransi Orgiitune ve diinyadaki insan Haklari savu- 
nucularma cagnda bulunarak, insani sorumluluklari 
geregi, bu vah§eti durdurmak igin acil adimlar at- 
maya gagmyoruz. 

Miicahid Karde§lerim: 

Kiymetli ve sevgili Miicahid Karde§lerim! 

Allah Azze ve Celle'nin dinine hizmet igin bizleri seg- 
mi§ olmasi ve bize Cihad ibadetini nasip etmesi gok 
sevindirici bir durumdur. Dininizi, halkmizi ve iilke- 
nizi koruma adma gostermi§ olgunuz kararlihk ve her 
tiirlii fedakarhga her zaman istekli olmaniz sizin 
giiglii imanmizi, yiiksek §evkinizi, sabit kararliligmizi 
ve onurlu olmaya olan arzunuzim bir gostergesidir. 
Gergekte siz, biitiin diinya igin ve ozellikle islam Um- 
meti igin ve onurlu olmayi seven halkmiz igin bir 
gurur timsalisiniz. Sizler 21. yiizyilm ozgiirliik ve kur- 
tulu§ onciilerisiniz, yigitligin ve mertligin segkin kah- 
ramanlansmiz. Eger Peygamberimiz (s.a.v) ve onun sahabeleri (r.a) 
gibi Cihad edersek bizim Cihadimiz ve fedakarligimiz 
verimli sonuglar verecektir. 

Mazlum insanlanmizm canmi, malmi ve onurunu ko- 
rumaya gok biiyiik ozen gosterin. Peygamberimizin O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 48 44-49 taliban ramazan agiklamasi_Layout 1 07.09.2012 20:33 Page 6 -$- Afganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan | Af ganistan (s.a.v) giizel huyunu ve ahlakmi takip ederek siz de in- 
sanlara karsi merhametle, sevgiyle, saygiyla ve §efkatle 
yakla§m. Giizel ahlak ile insanlarm kalplerini kazan- 
maya gali§m. insanlara sikmti vermekten kesinlikle 
uzak durun ve insanlara sikmti verenleri emirlerinize 
bildirin. 

Cihadi faaliyetlerinizi yuruturken siradan vatanda§- 
lann canina ve mahna zarar vermeyen taktikler kul- 
lanin. Sivil kayiplan onlemek igin size verilen 
talimatlara uymamz sizin uzerinize dini bir gorevdir. 
Sivil kayiplara neden olan herhangi bir saldm, bu 
dunyada ve ahirette bizim igin bir kayip demektir. O 
yiizden sizi sivil kayiplar hususunda kesinlikle 90k 
dikkatli olmaya ve bunu bir sorumluluk olarak kendi 
uzerinize almaya gaginyorum. 

Cihadi faaliyetlerinizi islam Emirligi'nin genel yonet- 
meligine uygun olarak organize edin. Etkili bir §ekilde 
ilerleyebilmek, diizenli bir hareket olu§turabilmek ve 
yava§ adimlarla hedefe ula§abilmek igin birbirinizin 
i§lerine miidahale etmekten kesinlikle sakmm. Her- 
kes kendi sorumluluklarma odaklanmak ve verilen 
gorevi yerine getirmek zorundadir. 

Emirlerinize itaat edin ve Kur'an okumayi giinliik 
programimzin bir pargasi yapin. Allah'i (jokca zikre- 
din, Peygamberimizin (s.a.v) hayatim ve onun ogret- 
tigi dualari okuyun. Ilminizi artirmak igin kitaplar 
okuyun. 

Kabil Hiikiimeti Qah§anlarina: 

Kabil yonetiminin biitiin gah§anlarmi ve ozellikle pol- 
isleri, askerleri, subaylan ve istihbarat biriminde gali- 
§anlan, dininize ve iilkenize karsi sava§an i§galcilerin 
saflarmi terk etmeye ve dii§mana yikici darbeler indi- 
ren diger kahraman meslekta§larmiz gibi Miicahidlerin 
saflarma katilmaya gagmyorum. Ulkenizi 6zgiirle§tir- 
mek ve yabanci i§galcileri kovmak igin yiiriitiilen ve 
Allah'm izniyle zaferin e§iginde olan bu miicadeleye 
katilm. Bu size hem dunyada hem de ahirette mutlu 
ve onurlu bir hayat ya§atacak, Yaradan'm sevdigi bir 
kul ve yaratilmi§larm en hayirlisi yapacaktir. 

Bu firsati degerlendirmek sizin igin simdi daha da 
uygun, gunku i§galci du§manm Afganistan'i terk ede- 
cegi gun uzak degil. islam Emirligi biinyesinde 'Davet 
ve Hidayet, Kalplerin lsmdinlmasi ve Entegrasyon' 
adi altmda yeni bir boliim kurulmu§tur. Bu boliimim 
dallan biitiin iilkede faaliyet gostermektedir ve diger 
hizmetler ile birlikte dii§manm safmdan aynhp Mii- 
cahidlerin safina gegmenizde size yardimci olacaktir. 

Diinya Insanlanna ve Afganistan'i I§gal 
eden Ulkelere: 

Amerika uzun vadeli siyasi ve ekonomik hedeflerine 
ulasabilmek igin ve hem kuresel hem de bolgesel 
du§manlarim ve rakiplerini ezebilmek igin Afganis- 
tan'i i§gal etti. Ne yazik ki bazi iilkeler Amerika'nin 
cikai lai 1 ugruna, Amerika'nin giinah kegisi oldular ve Amerikan giigleri ile beraber in§ahk suclai 1 i§li- 
yorlar. Sizin ordularmiz iilkemizdeki kadmlan ve go- 
cuklan acimasizca §ehit ediyor, koyleri ve evleri 
yikiyor, kutsal dini degerlerimize hakaret ediyor, 
Onurunuzu ve kultiiriimuzu yeriyor, evlerimizi, ye§il 
bahgelerimizi ate§e veriyor, yikiyor ve yerle bir edi- 
yor. Tipki Fransa halkmm yaptigi gibi, hukiimetleri- 
nizin bunlan yapmasmi engellemek sizin 
gorevinizdir. £ocuklarmizi ve gikarlarmizi Ameri- 
ka'nin gikarlan ve hevesi ugruna kurban vermeyin. 

£ok sayida askerinizin bizim iilkemizde oldugunu, 
sakat kaldigmi veya sava§m stresinden dolayi ge§itli 
psikolojik hastahklara maruz kaldigmi bilmelisiniz. 
Fakat hiikiimetleriniz bunlan sizden ve medyadan 
gizliyor. 

islam Emirligi, islam Konferansi Orgutiinii, islam 
diinyasmi, islami uluslan ve hiikumetleri her yonden 
bu kurtulu§ miicadelelerinde mazlum Afgan halkmm 
yardimma ko§maya gaginyor. Aym §ekilde uluslar- 
arasi toplumu, insan haklan kurulu§larmi, tarafsiz ve 
adil devlet adamlarmi, yazarlan, haber ajanslarmi ve 
genelde biitiin diinya insanlarmi, insani sorumluluk- 
lan geregi, Afgan halkmm ozgiirliigii igin gaba goster- 
meye davet ediyoruz. 

Insan Haklan Kurulu§larma: 

insan haklarmi koruma adma gah§an biitiin evrensel 
kurulu§lan, sadece yabanci giiglerin raporlarma ve 
Bati medyasmm haberlerine itibar etmemeye gagin- 
yoruz. Bolgedeki olaylar hakkmda kendiniz tarafsiz 
ve yerinde incelemeler yapm. Amerika'nin rastgele 
bombardimanlan, evlere izinsiz yapilan baskmlar, ko- 
peklerin gocuklarm ve kadmlarm iizerine salmmasi, 
cesetlerin iizerine bevledilmesi, hapishanelerdeki 
esirlere i§kence yapilmasi, askerlerin, polislerin ve 
yerel milislerin kadmlara tecaviiz etmesi, insanlarm 
onuruna ve mahna yapilan saldinlar sonucu mey- 
dana gelen sivil zayiatlar artik insanlardan gizli kalan 
§eyler degil. 

Son olarak dindar biitiin vatanda§larm ve diinya Miis- 
liimanlarmm Ramazan Bayramlarmi bir kez daha teb- 
rik ediyorum ve Allah Azze ve Celle'den onlara her iki 
dunyada da saadet vermesini ve dii§mana kar§i zafer 
bah§etmesini diliyorum. Bu sevingli bayram giinle- 
rinde zengin Muslumanlara, kendi gocuklarma ve ai- 
lelerine gosterdikleri ilgiyi §ehidlerin ve esirlerin 
gocuklarma ve ailelerine de gostermeye davet ediyo- 
rum. Onlar anne ve babalarmm §efkat kanatlarmdan 
mahrumlar. Maddi ve manevi yardimlarmizla onlan 
bagrmiza basm. Molla Muhammed Omer Miicahid 
islam'in Hizmetcisi 

2012/8/16 
1433/9/28 O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 49 50-51 kafkasya_Layout 1 09.09.2012 11:27 Page 1 "$- kafkasya kafkasya kafkasya kafkasya kaflosya /KAZCENTER©KAVKAZCENTEROKAVKAZCENTER©KAVKAZCENTEP Kafkasya'da Direnif §iddetleniyor 

Kafkasya islam Emirligi'ne bagli mucahidler yaz aylannda savasi kizistirdi. Kafkasya'nin 
her bolgesinde catismalar artti, isgalci ve isbirlikgileri paniklemeye devam ediyorlar. 
rnmum Dagistan'da 3 Kukla Oldii ve Yaralandi 

Dagistan'in Tsunta ilgesi'nde 6 Agustos'ta diizen- 
lenen pusu saldirisi sonucu 2 i§birlikgi oldii, biri de 
yaralandi. 

Kafkasya Emirligi kaynaklarmdan edinilen bil- 
gilere gore; Kidero-Mokok yolundan gegen arag 
konvoyuna ormanhk alandan ate§ agildi. Saldiri 
sonucu araglardan biri agir hasar gordii ve igin- 
deki kuklalardan ikisi oliirken biri de yaralandi. 
Olayla ilgili diger ayrmtilar bilinmiyor. If galciler £e$ enya'mn Kalbinde Vuruldu 

Rus i§galci kaynaklan, Qegenya'mn Caharkale (eski 
Grozni) kentinde bugiin (6 Agustos Pazartesi) 
ogleden soma 2 §iddetlipatlama meydana geldigini 
bildirdiler. 

Verilen bilgilere gore patlamalar, §ehrin Yandar- 
biyevski (eski Oktayabrki) semtinde meydana 
geldi. Saldiri sonucu meydana gelen zayiatla ilgili 
£eli§kili bilgiler veriliyor. Farkli kaynaklardan der- 
lenen bilgilere gore, en az 8 i§galci askerinin 
oldugu, 6 askerin de yaralandigi tahmin ediliyor. 
Olen ve yaralanan i§galcilerin "Rusya Federasy- 
onu Igi§leri Bakanligi-ig Ordu"ya bagli 46.Takim'a 
mensup olduklan bildirildi. 
Saldinlarm §ehadet saldirisi §eklinde oldugu iddia 
edildi. Kafkasya Emirligi kaynaklarmdan Ca- 
harkale'de meydana gelen saldmlarla ilgili her- 
hangi bir agiklama yapilmadi. 
Dagistan Vilayeti'nde If birlikf ilere Agir Darbe! 

Rus i§galcilerin kaynaklan, Dagistan'in Qeqen smirmda bu- 
lunan Botlikh bolgesinde 9 Agustos gunu §iddetli bir 
gati§ma ya§andigmi bildirdiler. Buna gore mucahid grubu, 
£anko Koyii yakmmda i§birlikgilere saldiri duzenledi. 
I§galci kaynaklarmda olayla ilgili geli§kili bilgiler verildi. 
Kafkasya Emirligi haber kaynaklan, gati§mada en az 5 
i§birlikginin olduruldugimu, birkagimn da yaralandigmi 
duyurdu. 

Bu baglamda, 1999 yilmda Dagistan'daki ilk gati§malarm 
Botlikh Bolgesi'nde patlak verdigini hatirlatmak isteriz. 
Yine Dagistan'in Rabbanikale (eski Kizilyurt) kentinde 5 
Agustos gunu bir ceset bulundu. Halilov Caddesi'ndeki terk 
edilmi§ bir benzin istasyonu yakmmda bulunan cesedin bir 
yerel igi§leri (MVD) getesi mensubuna ait oldugu ogrenildi. Rus ve If birlikf ilerine £e$enya ve 
inguf etya'da Rahat Yok 

Rus i§galci haber kaynaklarmdan edinilen bilgilere 
gore; Nohgigo (£e<;enya) Vilayeti'nin Aghoy-Martan 
ilgesi'nde diin (10 Agustos) OMON getesine ait bir 
BTR(Zirhli Personel Ta§iyici) havaya uguruldu. Pat- 
lama sonucu 4 OMON mensubu yaralamrken BTR 
tamamen kullamlamaz hale getirildi. 
Haber kaynaklan, BTR'nin Voronej MVD'ye bagli kafir- 
lere ait oldugunu iddia etti. 

Ote yandan aym gun Galgaygo (ingu§etya) Vilayeti'nin 
Nazran §ehrinde yerel "Savcilik" getesine ait bir binaya 
saldiri duzenlendi. Saldiri sonucu binada agir hasar 
meydana geldigi bildirildi. 
Olayla ilgili ba§ka bir ayrmti bildirilmedi. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 50 50-51 kafkasya_Layout 1 09.09.2012 11:27 Page 2 "$- I kafkasya kafkasya kafkasya kafrasya Kaf kasya Cihadi Ramazan Ayi (20 Temmuz-18 Agustos) Raporu 
Noh^i^o (£e$enya) Vilayeti: 

Operasyon Sayisi: 7 

Oldiiriilen Rus Asker Sayisi: 9 

Oldiiriilen i§birlikgi Asker Sayisi: 3 

Yaralanan Rus Asker Sayisi: 12 

Yaralanan t§birlikgi Asker Sayisi: 5 

§ehidler: - 

Rus i§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 

Oldiiriilenler: l 

Rus I§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 

Kaginlanlar: 3 
Galgay^o (Ingu§etya) Vilayeti: 

Operasyon Sayisi: 7 
Oldiiriilen Rus Asker Sayisi: - 
Oldiiriilen i§birlikgi Asker Sayisi: 3 
Yaralanan Rus Asker Sayisi: l 
Yaralanan i§birlikgi Asker Sayisi: 4 
§ehidler: - 

Rus i§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 
Oldiiriilenler: 4 erkek ve l bebek (yarali) 
Rus I§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 
Kaginlanlar: 13 erkek Dagistan Vilayeti: 

Operasyon Sayisi: 44 

Oldiiriilen Rus Asker Sayisi: 3 

Oldiiriilen i§birlikgi Asker Sayisi: 33 

Yaralanan Rus Asker Sayisi: 4 

Yaralanan i§birlikgi Asker Sayisi: 24 

§ehidler: 12 

Rus I§galciler ve Yerel Hainler Tarafmdan 

Oldiiriilenler: 11 (3'ii kadm) 

Rus I§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 

Kagmlanlar: 18 erkek 

Kabardey-Balkar ve Kara^ay Vilayeti: 

Operasyon Sayisi: 7 

Oldiiriilen Rus Asker Sayisi: - 

Oldiiriilen i§birlikgi Asker Sayisi: 2 

Yaralanan Rus Asker Sayisi: - 

Yaralanan i§birlikgi Asker Sayisi: 4 

§ehidler: 4 

Rus I§galciler ve Yerel Hainler Tarafmdan 

Oldiiriilenler: 2 ki§i (l'i kadm) 

Rus I§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 

Kaginlanlar: 4 ki§i Kafkasya Emirligi Toplam Istatistikleri: 

Miicahidler tarafmdan diizenlenen tiim 
operasyonlarm sayisi: 78 
Yok edilen Dii§man Sayisi: 60 
Yaralanan Dii§man Sayisi: 65 
§ehidler: 18 

Rus I§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 
Oldiiriilenler: 19 ki§i (3'ii kadm) ve yarali 
Rus I§galciler Ve Yerel Hainler Tarafmdan 
Kagmlanlar: 25 O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 51 52-57 somali_Layout 1 08.09.2012 13:16 Page 1 "$- H i somali i IsomaH I somaH i somaU n • - 

<W !-M 


ctf 
u 

oj 
Somali Miisliimanlarma 
Kafirlerin amacinin Ummeti olurn ve vasam arasinda kilmak oldueunu biliv- oruz. Onlara ihtivacimizin olmamasi onlarin Dismanheidir. hatta onlar Allah'in rizkini kontrol etmeve cahsivorlar. Allah'in liitfiivle zenein olan Ummetimize vaDtiklan fakirlik. kithk ve vetersiz beslen- menin bir sembolii olan ekonomik modele bakmak bizim icin kafidir. Onlar Ummeti her tiir ekonomik kavnaktan mahrum birakti. hawan ticaretini ve tanm uriin- lerinin ihracatim vasakladilar. Ummetin hale etkin oldueunu eorduklerinde Ummet arasindaki isbirliein bir sembolii olan tasivici sirketleri kaoattilar. Ve bir kez daha Islami vardim kuruluslanni def et- tiler ve verlerini Islam'la savasan ve insan- lar arasinda volsuzlueu vavan. tanmsal iiretimle savasmak icin son kullanma tar- ihi eecmis olan iiriinleri ihrac eden ve halkin saehemi bozan Hiristivan kuruluslar aldi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a ait- 
tir. Giizel netice Allah'tan gerektigi 
gibi korkanlarmdir. Zalimler haricin- 
dekilere dii§malik yoktur. Salat ve selam Pey- 
gamberimiz Muhammed'e (s.a.v) ailesine ve 
ashabma olsun. 

Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Be- 
rakatuhu 

Her yerdeki turn Musluman Ummete ozel- 
likle hagh seferi ile kar§i kar§iya bulunan So- 
mali halkimn islami vilayetlerine selam 
olsun. Yiice Allah §6yle buyurdu: "insanlar 
tek bir iimmet idi. Ayrilmalari iizerine Allah 
rahmetinin mujdecileri ve azabinin habercileri 
olmak ilzere peygamberler gonderdi. Beraber- 
lerinde hak ile kitap indirdi ki, insanlar ara- 
sinda ihtilaf ettikleri noktada hakem olsun../' 
(Bakara, 213) 

Yiice Allah bu kainati yalniz kendisine ibadet 
edilsin diye yaratti. Bu sebeple elgilerini gon- 
derdi, kitaplar verdi ve insanlar Allah'a ve elgi- 
lerine inanan mu'minler ve Allah'i ve elgilerini 
reddeden kafirler olarak aynldilar. Bu iki grup 
daima bir sava§ ve anla§mazlik igindedir ve bu 
Allah'in evrensel Sunneti'dir. Kur'an'da bah- 
sedilen bu sunnet, Peygamberin (s.a.v) haya- 
tmda, ra§id halifeler tarihinde pek gok 
orneklerle bu konuya i§aret eder. Bu olaylar ve 
ornekler Miisliimanlarm yolunu aydmlatir. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 52 52-57 somali_Layout 1 08.09.2012 13:16 Page 2 "$- H i somali i IsomaH I somaH i somaU Iki biiyiik sava§ hakkmda konu§acagiz, ilki Ahzab 
(Hendek) Gazvesi ki bu sava§ta kafirler birle§ti ve o 
zaman Peygamberin (s.a.v) liderligi altmda bulunan 
geng Islam devletinin ba§kenti Medine'ye saldirdi. 
Onlarm amaci islam'la kar§i kar§iya gelip, islam'i or- 
tadan kaldirmakti. Ve Allah bize o zamanki durumun 
nasil oldugunu anlatti: 

Yiice Allah §6yle buyurdu: "0 zaman onlar size, hem 
iist tarafinizdan, hem de a§agi tarafinizdan gelmi§- 
lerdi. zaman gozler kaymi§, yiirekler girtlaklara da- 
yanmi§ti. Allah hakkmda tilrlu tiirlii zanlarda 
bulunuyordunuz." (Ahzab, 10) 

Yiice Allah du§manm doit bir taraftan geldigini, gozle- 
rin kaydigini, kalplerin bir korku ve §iiphe iginde bu- 
lundugunu belirtti. Yiice Allah bize sava§m miiminler 
igin bir imtihan oldugunu ve onlar igin bir irdeleme ol- 
dugunu anlatti. Ve aynca Miisliimanlarm safinda olan- 
larm iki gruba aynldigmi belirtti: samimi olarak iman 
eden miiminler ve miinafiklar. Yiice Allah bu durumda 
miiminlerin duru§unu §6yle agikladi: 

"Miiminler dii§man birliklerinigordukleri zaman, "Bu, 
Allah ve resuliiniin bize vaat ettigi §eydir. Allah ve re- 
sulii, dogru gikh" dediler. Bu, onlarin ancak iman ve 
teslimiyetlerini arthrdi" (Ahzab, 22) 

Allah, miiminlerin bu durumu Allah ve elgisinin 
dogru gikan bir vaatleri olarak gordugiinii, sikmti ve 
zorluklarm onlarin Allah'a olan iman ve teslimiyetini 
arttirdigmi, sonug olarak Allah'a olan teslimiyetleri ve 
elgisine olan baghliklarmi arttirdigmi bildirdi. Diger 
yandan Yiice Allah miinafiklarm durumunu da bize 
anlatti: 

"0 vakit, miinafiklar ve kalplerinde hastahk bulunan- 
lar, "Allah ve resulii bize aldanmadan ba§ka bir §ey 
vaat etmedil diyorlardi. vakit onlardan birgrup, "Ey 
Medineliler! Sizin iqin duracak yer yok! Hemen doniin! 
diyordu. Onlardan diger birgruptapeygamberden izin 
istiyor, "cidden evlerimiz aqxk, korumasizl" diyorlardi. 
Oysa onlar agik ve korumasiz degildi. Onlar sadece 
kagmak istiyorlardi" (Ahzab, 12/13) 

Allah miinafiklan Allah ve elgisinin vaadini redde- 
denler olarak tammladi ve onlar insanlan Cihada ka- 
tilmaktan ahkoyuyorlardi. Aynca miinafiklar Cihadi 
terk edip evlerinde kalmak igin Allah'm Resulii'ne 
(s.a.v) oziirlerini beyan ediyorlardi. 

Ve Yiice Allah bize Hendek Gazvesi'nin nasil sonug- 
landigmi ve neticesinin ne oldugunu bildirdi: 

"Allah, kdfirleri, kinleriyle geri dondiirdii. Bir hayra 
ula§amadilar. Allah, sava§ta miiminlere yeter. Allah 
giigliidiir, kuvvetlidir" (Ahzab, 25) 

Ikincisi, Ebu Bekir Siddik'm (r.a) zamanmda ya§anan 
sava§ti. O zaman Islam yayiliyordu ve turn Arap Yan- 
madasma hakim oluyordu. insanlar bireyler, gruplar 
ve delegeler halinde diinyanm dort bir yanmdan Me- 
dine'ye geliyorlardi. 
O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 53 52-57 somali_l_ayout 1 08.09.2012 13:16 Page 3 -$- H i somali i IsomaH I somaH i somaU zaman Allah'm Resulii (s.a.v) oldii ve onun oliimii 
insanlarm islam'dan gikmasi ve Miiseylimetii'l Kez- 
zab (Yalanci Miiseylime) ve El Esved El Ansi gibi ya- 
lanci peygamberlerin ortaya gikmasi igin bir neden 
oldu. Kabileler murted oldu (islam'dan dondii), diger- 
leri Zekat vermeyi reddetti. Murted olanlar arasmda 
Allah Resulii'min (s.a.v) kendisine 100 deve vererek 
onurlandirdigi Beni Gatafan lideri Uyeyne ibn Hi- 
sin'de vardi. Ve o noktaya ula§ti ki Cuma vaazlan sa- 
dece ug §ehirde Mekke, Medine ve Bahreyn'in bir 
bolgesindeki bir koyde okunur hale geldi, diger tiim 
bolgeler dinden dondiiler. 

Diger yandan muminler saglam ve sebatkardi ve tiim 

dii§manlara kar§i kararli bir §ekilde direndi. Ebu Bekir 

(ra) planmi yapti ve §u slogani kullandi: "Ben sagken, 

din algalacak mi!" ve zor bir karar aldi. Medine tehlike 

altmda olmasma kar§ilik hazirlanan Usame'nin ordu- 

sunu Bizans'a saldirmaya 

gonderdi, Ebu Bekir tiim ka- 

rarlan aldi ve her biri ayn bir 

sancak altmda on bir orduyu 

miirtedlerle sava§mak iizere 

gonderdi. Ve Musluman ordu- 

lan tiim miirtedler tamamen 

maglup edilinceye kadar §id- 

detle sava§ti. Hayati bir rol 

oynayan ve tarihe isimlerini 

yazdiran Musluman ordulan- 

nin arasmda Museylimetii'l 

Kezzab'a kar§i sava§larmda 

Miisliimanlara yardim eden 

Beni Hanife'den Surname bin 

Usal vardi. Aynca Adiy ibn — ^^^— ^^^— 

Hatim kabilesi Tai'nin murted 

olmayip, Musluman saflarmda kalmasmda onemli bir 

rol oynadi. 

Bu nedenle her test ve smav insanlar igin bir irdeleme 
ve ayirt edicidir. Ve bu Allah'm vaat ettigi Siinnetidir. 
Yiice Allah buyurdu: "Ey iman edenler! Iginizden kim 
dininden donerse, bilsin ki Allah, onun yerine Allah'in 
kendilerini sevdigi, onlarin da Allah'i sevdigi, miimin- 
lere kar§iyumu§ak ba§h, kdfirlere kar§i onurlu vegiiglii 
olan bir toplulugu getirecektir. Onlar, Allah yolunda 
Cihad ederler, kinayanin kinamasindan korkmazlar... 
"(Maide,54) 

§eyhu'l Islam Takiyyiidddin Ibn Teymiyye §6yle soy- 
ledi: 

"Onlar Allah'a kar§i sirt gevirenlere kar§i Cihad ettiler 
ve Allah'a kar§i sirt gevirenler Allah'a zarar veremez- 
ler. Allah'in Kur'an'da agikladigi her ayet insanlar ta- 
rafmdan yerine getirilmi§tir ve diger insanlar 
tarafmdan da yerine getirilecektir. Allah'm ve Re- 
sulii'niin (s.a.v) sevdigi ve dine kar§i mute§ekkir bir 
§ekilde sadik kalanlar dinlerini terk eden dinden sirt 
gevirenlere kar§i Cihad yapacaklar ve Miiminlere 
kar§i iki §eye birden §ehadet eden ve §eriat olmaksi- 
zin islam'm olacagmi iddia eden miicrim bozuk in- Ve Yiice Allah §6yle 
buyurdu: "...Gergi Allah 
dileseydi onlar dan 6$ 
ahrdi. Fakat 0, sizi bir- 
birinizle smayacak... " 
(Muhammed, 4) sanlarm oldugu tarafi terk edeceklerdir." 

§eyhii'l islam, Ebu Bekir Siddik ve Sahabinin 
(r.anhum) Allah'm ayetinde bahsettigi bu ozelliklerde 
oldugunu, onlarin Allah igin Cihad yaptigmi ve Hak 
iizerine sabit olduklarmi, Sahabilerin miirtedlere 
kar§i Cihad yaptigmi soyliiyor. O aynca Musluman ol- 
duklarmi iddia eden Tatarlara kar§i Cihad yapanlarm 
durumunun Ebu Bekir'in (r.a) Cihadiyla benzer oldu- 
gunu belirtti. 

Bu test ve denemelerin pek gok faydasi vardir: 

ilk olarak: Allah bazi insanlan seger ve onlara §ehadet 

bah§eder. Yiice Allah aynca miinafiklan ve fesatgilan 

ortaya gikararak kafirleri maglup eder. Yiice Allah 

§6yle buyurdu: "...Hem bizogunleri insanlar arasmda 

evirir geviririz. Bunu, Allah iman edenleri bilsin, sizden 

§ehidler, §ahitler tutsun diye yapmaktayiz. Allah za- 

limleri sevmez. Bir de Allah 

iman edenleri segip, kafirleri 

yok etsin diyedir." (Al-i Inn an, 

140/141) Ve Yiice Allah §6yle buyurdu: 
"...Gergi Allah dileseydi onlar- 
dan 6f ahrdi. Fakat 0, sizi birbi- 
rinizle smayacak..." 

(Muhammed, 4) Eger Islam Ummetinin geg- 
mekte oldugu son safhaya ba- 
karsak Siyonist-Hagli ittifakmm 
Miisliimanlarm tiim toprakla- 
rma saldirdigmi ozellikle Ye- 
men'de, Afganistan'da, 

Magrip'te ve Somali'deki Miica- 

hidlerin topraklarma saldinp kasip kavurdugunu go- 

riiriiz. 

Bu bir i§galdir giinkii Kafirler, Musluman Ummeti igin 
iyi higbir §ey istemezler, bir kere istedikleri islam Um- 
meti igin kiifurdur. Yiice Allah §6yle buyurdu: "Onlar, 
kendilerinin inkara saplandiklari gibi, sizin de sapip 
onlarla beraber olmanizi istediler..." (Nisa- 89) ve 
Miisliimanlarm ba§ardiklan emniyet, giivenlik ve 
hay at standardi onlar (kafirler) igin iiziintii oldu. 

Tanmsal iiretimin, ticari aktivitelerin, giivenlik ve yo- 
netimin geli§imi, adalet ve yarginin geli§imi ve ada- 
letsizlikle sava§ ? zayif ve garesizlere yardim etmek, 
Davanm yayilmasi ve dinin ogretilmesi, hicab ve ce- 
maatle namaz, kabileler arasmda islam karde§ligi ve 
ban§m olu§turulmasi ve yabanci ajanslara gerek 
olunmamasi gibi faziletlerin kisa bir zaman iginde ba- 
§anldigmi gordiiler ve biitiin bunlar kiiresel Kiifiir 
igin tolerans gosterilemeyecek bir §eydir ve bu bir 
i§gal nedenidir. 

Kafirlerin amacinin Ummeti oliim ve ya§am arasmda 
kilmak oldugunu biliyoruz. Onlara ihtiyacimizm ol- 
mamasi onlarin pi§manligidir ? hatta onlar Allah'm nz- 
kmi kontrol etmeye gah§iyorlar, Allah'm liitfiiyle O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 54 52-57 somali_Layout 1 08.09.2012 13:16 Page 4 "$- H i somali i IsomaH I somaH i somaU zengin olan Ummetimize yaptiklan fakirlik, kithk ve 
yetersiz beslenmenin bir sembolii olan ekonomik 
modele bakmak bizim igin kafidir. Onlar Ummeti her 
tiir ekonomik kaynaktan mahrum birakti, hayvan ti- 
caretini ve tanm uriinlerinin ihracatmi yasakladilar. 
Ummetin hale etkin oldugunu gordiiklerinde Ummet 
arasmdaki i§birligin bir sembolii olan ta§iyici §irket- 
leri kapattilar. Ve bir kez daha islami yardim kurulu§- 
larmi def ettiler ve yerlerini islam'la sava§an ve 
insanlar arasmda yolsuzlugu yayan, tanmsal iiretimle 
sava§mak igin son kullanma tarihi gegmi§ olan iiriin- 
leri ihrag eden ve halkm sagligmi bozan Hiristiyan ku- 
rulu§lar aldi. 

Ve §imdi ucuz fiyatlanyla son kullanma tarihi dolmu§ 

iiriinlerin ticaretini yaparak en son ekonomik kay- 

naklan da pasifle§tirmekteler. i§ledikleri tiim bu sug- 

larla bizi Ummete yardim etmek igin geldiklerine ikna 

etmek istiyorlar. Bu yiizden 

biz Cihadm amacinin Yiice Al- 

lah'i ho§nut etmek ve islam 

devleti kurmak oldugunu ve 

Ummetin islam adaleti ve 

Tevhid bayragi altmda olmak 

zorunda oldugunu daima ha- 

tirlamahyiz. Hedef dini, cam, 

akh, mah ve onuru korumak 

yani §eriatm amaglarmi elde 

etmektir. islam devleti can ve 

mal feda edilmeden, bu 

biiyiik hedefe ula§mak igin 

Kafirlere ve destekgilerine 

kar§i dii§manhk yapilmadan 

ba§anlamaz. islam devletinin — ^^^^— ^^^— _ 

kurulu§u ve giiglenmesi in- 

sanlan ayiran testlerden sonra gelir ki bu yol tiim pey- 

gamberler ve lslahgilar tarafmdan gidilen yoldur. 

Onlar zararlar gordii ve zorluklar gekti. Nuh, Yunus, 

Yahya ve Musa Peygamberlerin (Allah'm selami iizer- 

lerine olsun) hepsi test edildi, onlar en agir imtihan- 

lara maruz kaldi. Peygamberimiz (s.a.v) hicret etti, 

yaralandi ve zarar gordii. 

imam §afii'ye (rahimehullah) soruldu: u Bir insan igin 
hangisi daha iyidir; guglendirilme ya da yetkilendi- 
rilme mi yoksa teste tabi tutulma mi? O cevapladi: 
"insan teste tabi tutulmadan giiglendirilmez." Yiice 
Allah §6yle buyurdu: "insanlar, "inandikl" demele- 
riyle birakilacaklanni, imtihan edilmeyeceklerini mi 
sandilar. Yemin olsun ki, Allah, sozlerinde dogru olan- 
lari bilsin, yalancilari bilsin diye Biz onlardan onceki- 
leri de imtihan ettikr (Ankebut,2/3) 

ilk sirada bulunan Miicahidlere §unu soylemek isti- 
yorum, Allah'm sizin igin segtigi davram§ta ? sizi yo- 
nelttigi rehberlikte miijdeler vardir. Bir adamm gonlii 
uzlete gekilmeye meyletti ve bu konuyu Peygamber 
(s.a.v)'e sordu. Peygamber (s.a.v): "Bunu yapma, 
qunkil herhangi birinizin Allah yolundaki faaliyeti 
evinde yetmi§ yil kildigi namazindan daha efdaldir. Al- Kafirlerin bizden ho§nut 
olmayacaklanni kabul et- 
meliyiz, kafir ve miinafik 
ajanlann farkinda olmahyiz 
ve kafirleri mlittefik olarak 
edinmemeliyiz, giinkii 
onlar mlittefik degillerdir. lah'in sizi affetmesini, cennete koymasini arzu etmiyor 
musunuz? Allah yolunda sava§a gidin, kim Allah yo- 
lunda bir deve sagimi siiresince sava§irsa onun cennete 
konmasi vacib olur" buyurdu. 

Ve yine Resulullah (s.a.v) §6yle soyledi: "Musliiman- 
lari korumak igin birgece nobet tutan namaz Man ve 
orug tutanin elde ettigi ecri gegecektir" Bu yiizden bu 
yolda sabirh ohm, sabirda ba§an gosterin. Siz iki gii- 
zellikten birini anyorsunuz, zafer ve §ehadet. 

Yiice Allah buyurdu: "De ki: Siz, bizim ba§imiza ancak 
ikigiizellikten biriningelmesini beklersiniz. Biz ise, size 
Allah'in kendi katindan veya bizim ellerimizle size bir 
azap indirmesini bekliyoruz. Bekleyin, biz de sizinle be- 
raber bekliyoruz/' (Tevbe, 52) 

Amerika bu iilkeyi i§gal etti ve yenildi. Ve Etiyopya 
geldi ve ba§ansizhga ugrayarak bir kaybeden olarak 
gikti. AMISOM haleflerinin yo- 
lunu ahyor ve onlarm durumu 
daha da kotii olacak ve bugiin 
in§allah bu yolda bazi darbeler 
almaya ba§ladilar. Allah'tan takva ile yardim iste- 
yin, zikir yapm ve bol bol 
Kur'an okuyun, kendi aramzda 
karde§lik kurun. Emirlerinize 
giiglii bir §ekilde itaat edin. Ha- 
life Omer ibn Hattab (r.a) bunu 
komutanlarmdan Saad ibn Ebu 
Vakkas'a tavsiye etti: 

"Sana ve seninle beraber olan 
askerlerine hangi ko§ul altmda 
olursa olsun Allah'm farkinda 
olmanizi emrediyorum, Allah'a kar§i takvah (korku ve 
farkmdahk) olmak dii§manmiza kar§i en iyi silahmiz 
ve sava§taki en giiglu stratejinizdir. Ve sana ve seninle 
birlikte olanlara dii§manlarmizdan daha gok her tiir 
giinahi i§lemekten kagmmanizi emrediyorum, bir or- 
dunun i§ledigi giinahlar dii§manlarmdan daha korku- 
tucudur. Ve Allah'tan dii§manlarmiza kar§i yardim 
istediginiz gibi size yardim etmesini isteyin." 

Resulullah (s.a.v) §6yle soyledi: "Kolayhkta ve zor- 
lukta, ho§landiginiz ve ho§lanmadiginiz durumlarda 
ve hatta digerlerinin tercih edilmesi durumunda bile 
itaat edin." imam Nevevi §6yle soyledi: "Alimlere gore 
bu, nefislerin nefret ettigi ve bir giinahm soz konusu 
olmadigi durumlarda yoneticilere itaat etmenin bir 
zorunluluk oldugu anlamma gelmektedir." Ve Diinya 
meselelerinde tekelle§me ve 6zelle§me demek olan 
Ben Merkezcilik Emirlerin diinya i§lerini tekel altma 
almalan ve ellerinde olan hakkmizi size vermemeleri 
durumunda bile dinleyip itaat etmeniz demektir. O 
§6yle soyledi: "Bu hadis tiim ko§ullar da dinleyip itaat 
etmeyi te§vik ediyor. £unkii bu sayede Miisliimanlar 
birlik olur, anla§mazhk Diinya ve Ahirette durumlan 
bozmak igin bir nedendir." O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 55 52-57 somali_l_ayout 1 08.09.2012 13:16 Page 5 -$- H i somali i IsomaH I somaH i somaU Takiyyiiddin ibn Teymiyye §6yle soyledi: 

"Yoneticilere itaat etmek bir zorunluluktur, giinkii 
Allah onlara itaat edilmesini emretti. Bu nedenle Al- 
lah'm kuralma itaat ederek Allah'a ve elgisine itaat 
edenler bunun ecrini alacaklardir. Yoneticilere sa- 
dece makam ve para almak igin itaat edenler, istedik- 
leri onlara verildiginde itaat eden, verilmediginde 
itaatsizlik edenlerin Ahiret mutlulugunda paylan ol- 
mayacaktir." Sonra Ebu Hureyre'nin (r.a) Sahihayn'da 
belirtilen hadisinden bahsetti: "Ug ki§i vardir ki Allah 
kiyamet giinii onlarla konu§maz, onlara nazar etmez 
ve giinahlarmdan armdirmaz, onlara aci bir azap var- 
dir... Imama sadece Dunya hayati igin biat eden 
adam, ona istedikleri verilirse yerine getirir, veril- 
mezse yerine getirmez." 

Tirmizi ve Ahmed'in aktardigi bir hadisinde Resulul- 
lah (s.a.v) §6yle soyledi: "Size be§ §eyi emrediyorum; 
Cemaat, dinleme, itaat etme, hicret ve Allah yolunda 
Cihad. Zira kim bir kan§ta olsa cemaatten aynlirsa ce- 
maate katilana kadar islam'la olan bagmi boynundan 
gikanp atmi§tir. Her kim cahiliye hiikumlerine £agi- 
nrsa o ki§i cehennemin ta§larmdandir, hatta Miislii- 
man oldugunu iddia edip orug tutsa ve namaz kilsa 
da." Bilelim ki bizler islam'm cephelerinden birinde- 
yiz, bu nedenle ilk saftaki Mucahidlere roliimiizii 
ihmal etmeyelim diyorum, Allah'm vaat ettigi zafer 
yolunda yiikselelim giinkii Yiice Allah §6yle bu- 
yurdu: "Andolsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da 
yazmi§tik ki: "Muhakkak yeryiizune benim iyi kulla- 
rim varis olacakhr." (Enbiya,l05) "Biz resullerimize ve 
iman edenlere, hem dunya hayatmda, hem de §ahit- 
lerin gagrihp dinlendigi gilnde, elbette yardim ederiz" 
(Miimin, 51) 

Islam Vilayetleri yoneticilerine hatirlatinm: Allah'm 
§eriati'nm kurulmasi ve bu sayede Vilayetlerin re- 
faha ula§masi yiiziinden dii§man iilkemizi i§gal edi- 
yor. Allah'm §eriati'ni, Miisliiman halki, miilklerimizi 
ve onurumuzu savunmaya hazir olmamiz gerekmek- 
tedir. 

Vilayetlerdeki Miisliimanlari dii§mana kar§i birlikte 
Cihad yapmak igin te§vik etmeliyiz, Yiice Allah §6yle 
buyurdu: "Onun iqin Allah yolunda sava§. Ancak ken- 
dinden ba§kasiyla yukilmlu degilsin. Miiminleri desa- 
va§a te§vik et. Umulur ki Allah kdfirlerin baskilarini 
defeder. Allah baskica zorlu azap verme bakimindan 
en §iddetlidir" (Nisa, 84) Allah dii§mam iki nedenden 
dolayi yener: Ummeti Cihada te§vik etmek ve Du§- 
manla Cihad yapmak. 

Cihadi terk ettigimiz igin Allah bize ders veriyor, bizi 
azarhyor ve bizi kafirlerin elinden zulme ugrayan 
kadm ve gocuklan kurtarmak ugruna sava§maya te§- 
vik ediyor. Ki kafirler size i§kence yapmak igin onlara 
zarar vermektedirler. 

Ve her yerdeki Miisliiman Somalili kabilelere sesleni- yorum. Dininize, iilkenize ve kimliginize kar§i saldiri 
yapildigi igin canlarmizi ve mallarmizi feda ederek 
dii§mana kar§i Cihad yapm. Allah'm Resulii (s.a.v) 
§6yle soyledi: "Cihadi terk edenlerin iizerine Allah 
azap gonderir." Yiice Allah §6yle soyledi: "Ey Miimin- 
leri Sizlergerek hafif, gerek agirhkh olarak hep birlikte 
seferber olunuz. Allah yolunda canlarinizla ve malla- 
rinizla Cihad ediniz. Eger anhyorsamz, sizin iqin ha- 
yirh olan budur" (Tevbe, 41) 

Kafirler bizim igin iyi bir §ey asla istemeyecek. Yiice 
Allah §6yle buyurdu: "...Kafirler, ellerinden gelse, sizi 
dininizden dondilrunceye kadar sizinle sava§maktan 
geri durmazlar. Sizden her kim dininden doner ve ka- 
firlikte devam ederek oliirse, i§te onlarin diinyada da, 
ahirette deyaptiklari bo§agider. Bunlar cehennem ehli 
olup orada ebedi kalacaklardir." (Bakara, 217) 

§eyh Siileyman bu ayeti yorumlarken §6yle soyledi: 
Yiice Allah can ve mal korkusuyla Kiifiir iizerinde ka- 
firleri tammasi igin hig kimseye izin vermedi. Hatta 
onlarin kotuliiklerini geri piiskiirtmek igin onlarla sa- 
va§tiktan sonra onlan (kafirleri) onaylayanlara bile 
izin vermedi. Boyle yapanlar miirted oldu. O takdirde 
onlarla sava§ yapmaksizm onlan taniyan ve onayla- 
yanlarm durumu nasil olacaktir?! 

Kafirlerin bizden ho§nut olmayacaklarmi kabul etme- 
liyiz, kafir ve miinafik ajanlarm farkmda olmahyiz ve 
kafirleri miittefik olarak edinmemeliyiz, giinkii onlar 
miittefik degillerdir. 

Bugiiniin tarihi kaydediliyor ve islam'mda ve dini 
desteklemede kim samimi kim miinafik ortaya gika- 
caktir. Bu yiizden kabileler islam'i ve Miisliimanlari 
samimiyetle desteklemelidir. 

Son olarak Allah'm zaferinin Musliimanlarm olacagi, 
kiifriin yenilecegi vaadinden eminiz. Yiice Allah §6yle 
buyurdu: "Kafirler, insanlari Allah yolundanuzakla§- 
tirmak iqin mallarini harciyorlar. Daha da harcaya- 
caklarl Ama gayelerine ula§amayacaklarindan bu, 
onlara yiirek aasi olacak, sonra da maglup edilecekler. 
Inkdrlarinda israr edenler toplanip cehenneme sevk 
edilecekler." (Enfal, 36) 

Ey Allah'im, on cephelerdeki Miicahid ve Murabitlan 
destekle! 

Ey Allah'im, onlarin ayaklarmi sabit kil ve onlarin 
ati§larmi ve fikirlerini isabetli kil! 

Ey Allah'im, yaralilanmiza §ifa ver, §ehidlerimizin §e- 
hadetini kabul buyur! 

Ey kitabi indiren, bulutlan yiiruten, kafirleri hezi- 
mete ugratan Yiice Allah'im kafirleri, miirtedleri ve 
miinafiklan hezimete ugrat. Onlara kar§i bize zafer 
ver. 

Ve son soziimiiz hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a 
aittir. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 56 52-57 somali_l_ayout 1 08.09.2012 13:16 Page 6 -$- H i somali i IsomaH I somaH i somaU §EBAB HAREKETI'NDEN KUR'AN YARI§MASI 

Somali'nin biiyiik bir boliimiinii elinde tutan Geng Miicahidler Hareketi (§ebab) Ramazan ayi miinasebetiyle 
Kur'an-i Kerim okuma yan§masi yapti. Yayinlanan fotograflarda Kur'an okuyanlarm miicahidlerden oldugu ve 
silahlanni onlerinde tuttuklan gozlemlendi. Gen? Miicahidler Hareketi resmi sozciisii Ali Mahmud Raci, bolge 
valisi Ebu Abdullah ve pek gok ilim adamimn huzurunda gergekle§en yan§mada ba§anh olanlara odiiller takdim 
edildi. Yan§maya katilan hafizlann hepsi de ayni zamanda §ebab Hareketi'ne mensup miicahid... §ebab 
Hareketi'nin farkh cephelerinden katilan miicahid hafizlara ilgi biiyiiktii. ^ 
YARI§MADA BA$ARIU OLANLAR 

30 Cuz Uzerinden Yan§anlar 

Birinci: NasruddTn Ahmed Mahmud, Halid bin Velid Cephesi'n- 
den katildi, 1500 dolar odul aldi. 
ikinci: §amil Ali Adem, Ali bin EbT Talib Cephesi'nden katildi, 
1000 dolar odul aldi. 

Uguncu: Farih Ali Cum'alT, Kudus Tugayi Cephesi'nden katildi, 
800 dolar odul aldi. 

Dorduncu: Abdullah Abdi Ali, Ebu Talha es-Sudan? Cephesi'n- 
den katildi, 600 dolar odul aldi. 

Be§inci: Huseyn ishak Muhammed, Sad bin Muaz Cephesi'n- 
den katildi, 200 dolar odul aldi. 20 Cuz Uzerinden Yan§anlar 

Birinci: Ali Mahmud Ben, Ali bin EbT Talib Cephesi'nden katildi, 
1000 dolar odul aldi. 

ikinci: Eymen Muallim Abdullah, Salih en-Nebhan Cephesi'nden 
katildi, 800 dolar odul aldi. 

Uguncu: Eb§ir Nur Ali, Halid bin Velid Cephesi'nden katildi, 500 
dolar odul aldi. 

Dorduncu: Eb§ir Mahmud, Sad bin Muaz Cephesi'nden katildi, 
150 dolar odul aldi. 

Be§inci: Ammar Farih Mahmud, Ebu Talha es-Sudan? Ceph- 
esi'nden katildi, 150 dolar odiil aldi. 
Aynca 10 cuz ve 5 cuz uzerinden yan§anlara da odiiller verildi. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 57 58-60 ahmet faruk_Layout 1 08.09.2012 13:17 Page 1 "$- Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakistan 'Milli £ikar' ve 'milli giivenlik' 
ugruna verilen bir kurban daha listad Ahmed Faruk / El-Kaide Pakistan Lideri 
Bir Mu'min icin ahiret havati dtinva havatindan. ebedi ikameteah gecici cikarlardan 
ve Allah'in emirleri insanlarm isteklerinden once gelir. Allah'in Kitab'i bize, btitiin 

deeerleri. ahlaki. gerefi ve Rabbi'nin nzasini ve gazabini umursamadan. kararlarim 
ve tahlillerini sadece diinvahk cikarlar tizerine kuran bozulmu? zihinleri takip et- 

mememizi ve onlarin kilavuzlugunu reddetmemizi ogretivor; A llah'm adiyla, biitiin hamd O'na mahsustur. 
Salat ve Selam Allah'in Nebisi'nin uzerine 
olsun. Sevgili Pakistanli karde§lerim, 

Es-selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuhu, 

Sekiz aydir ya§anmakta olan dram sonunda bir net- 
iceye baglandi. Sonug beklendigi gibi: Pakistan or- 
dusundaki Generaller ve list diizey hiikiimet 
yetkilileri bir araya gelerek NATO ikmal yollarmm 
yeniden agildigmi duyurdular. Ne Amerikan 
hiikumetinden resmi bir ozur geldi, ne de insansiz 
hava araglan tarafmdan yapilan saldinlar son buldu. 
Buna ragmen Amerikan giiglerine giden ikmal yollan tekrar agildi. 'Milli gikar' ve 'Milli giivenlik' mantigi, 
milli onur ve §eref ten once geldi. Yoneticilerimiz, 
son sekiz aydir dillerinden istemeden ve kazara gikan 
onur ve §eref sozlerinden dolayi pi§man oldular ve 
sessizce Amerika'nm itaatkar koleleri olduklan eski 
konumlarma geri dondiiler. 

Kalemlerini satan gazeteciler ve analistler, "Amerika 
olmazsa Pakistan hayatta kalamaz", "Amerika ile 
ili§kilerimizi bozarsak aghktan oliiruz" gibi kiifriin 
smirmda olan ciimleleri tekrarlayip duruyorlar. Sanki 
onlarin Rabbi ve ilahi Amerika! Pakistan ordusu ve 
hiikiimeti tarafindan yapilan agiklamalarda, Amerika 
ile iyi ili§kilerin korunmasmm arkasmda 'milli 
gikarlarm' yattigi soylendi. Amerika'nm memnun O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 58 58-60 ahmet faruk_Layout 1 08.09.2012 13:17 Page 2 "$- an Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakistan , Pakista edilmesi, islam'm bir gok emrinin cignenmesine ve 
Allah'm gazabmi gerektirmesine ragmen boyle bir 
agiklama yapildi. Kur'an'm ve Peygamberimizin 
(s.a.v) emirlerinden yiiz gevirerek her§eyi gegici 
maddi gikarlara gore degerlendirme anlayi§i, iginde 
bulundugumuz yikimm en buyuk sebebidir. 
Muhammed ikbal §u sozlerini sarfederken belki de bu 
yoneticilere i§aret etmi§ti: 

Bu kolelerin inanci Kitab'in eksik oldugudur 

Qiinku bu Kitap, Mii'minlere koleligin kurahni 
ogretmiyor 

Bir Mii'min icin ahiret hayati diinya hayatmdan, 
ebedi ikametgah gegici gikarlardan ve Allah'm emir- 
leri insanlarm isteklerinden once gelir. Allah'm Kitab'i 
bize, biitiin degerleri, ahlaki, §erefi ve Rabbi'nin 
nzasmi ve gazabmi umursamadan, kararlarmi ve 
tahlillerini sadece diinyahk gikarlar iizerine kuran 
bozulmu§ zihinleri takip etmememizi ve onlarm 
kilavuzlugunu reddetmemizi ogretiyor: 

"Onun igin bizi anmaktan yiiz geviren ve dunya 
hayatmdan ba§ka bir §ey istemeyenlerden yiiz gevir. 
I§te onlarin ilimden eri§ebilecekleri budur. §iiphesiz, 
Rabbin, yolundan sapani da iyi bilir; 0, hidayette olani 
da iyi bilir/' (Necm, 29-30) 

Sevgili karde§lerim, 

Sivil ve askeri liderlerin almi§ oldugu bu karar aslmda 
bir siirpriz degil. Pakistan yoneticilerinin Amerika ile 
olan baglan Pakistan tarihi kadar eski. Pakistan, 
Agustos 1947'den sonraki ilk yillarda, ingiltere Kral- 
igesine bagli olarak ingiliz imparatorlugu'nun bir eye- 
leti olarak kaldi. Bir miiddet sonra ingilizler, 
yoneticilerimizi yeni efendileri Amerika'ya takdim et- 
tiler. Pakistan, 50'li yillarda Giiney-dogu Asya 
Antla§ma Te§kilati'na (SEATO) ve Merkezi Antla§ma 
Te§kilati'na (CENTO) katilarak siyasi ve ekonomik 
alanda Amerika'mn ebedi miittefiki oldu. Yine bu 
donemde Amerikahlar, Pakistan ordusunu Amerikan 
gizgisine gore egitmeye ve yeniden diizenlemeye 
ba§ladilar. Amerika bu sayede Pakistan ordusunun 
askeri alanda Amerika'ya hizmetgi olarak kalmasmi 
garanti altma almi§ oldu. Bugiin yoneticilerimiz ve 
generallerimiz, 60 sene once oniinde egildikleri batil 
ilahlarmm oniinde yine biiyuk bir saygi ve sadakat ile 
egiliyorlar. Bagimsizhgi elde etmeden once bu rezil 
mevkiye getirilmeleri ingiliz yetkililerin eliyle 
olmu§tur. Ulkenin egemenligi, bagimsiz olduktan 
sonra bile Amerika'mn gozetimi altmda kaldi. O yuz- 
den bu yonetici sinifi, yabanci efendilerinin destegi 
olmayan bir ya§ami hig bir zaman hayal edemezler. 

Son sekiz ayda meydana gelen geli§melerin hakikati 
§udur: Efendilerinin oniinde saygiyla egilmekte olan 
yonetici sinifi, yeniden diz gokmek iizere ba§larmi 
kaldirdilar. Boylece hava saldinlan ve NATO ikmali 
konusunda yaptiklan i§birligi sebebiyle efendilerinin Amerika'mn yakla§makta olan ye- 
nilgisini goremiyorlar mi? Amerika, 
Afganistan'dan qikacagi son tarihi 
ilan etmedi mi?Bazi onemli NATO 
uyeleri bu yihn sonunda evlerine 
donmeyecekler mi? Afganistan 
burda kalacak ve Taliban, Allah'in 
izniyle Islam EmirligVnin bayragim 
Kdbil uzerinde dalgalandiracak. O 
ytizden, okyanus otesindeki oturan 
kafirlerin hatirinayamba§imizda 
oturan Afganh Muslumanlarin ne- 
fretini kazanmamn hikmeti nedir? ilgisini kazansmlar ve daha iyi bir maa§ alsmlar. Bir 
kole nasil olurda efendisinin gozlerine bakmaya ce- 
saret edebilir veya ozgiir bir hayat siirmek igin koleligi 
birakmayi dii§iinebilir ki? 

'Milli gikarlar' ile ilgili §u sorumuza cevap verirlerse 
hiikiimete, orduya ve biirokrasiye gok minnettar 
olacagiz: Amerika'mn ve NATO'nun Afganistan'daki 
karde§lerimizi oldiirebilmeleri igin ihtiyag duyduklan 
silahlarm ve diger malzemelerin Pakistan 
topraklarmdan sevkedilmesi, Pakistan'daki Miislii- 
manlara ne gibi bir fayda saghyor? Bunun yanmda, 
hava saldinlarmda Amerika ile yapilan i§birligi ne gibi 
bir fayda saghyor? 

Amerika'mn yakla§makta olan yenilgisini goremiyor- 
lar mi? Amerika, Afganistan'dan gikacagi son tarihi 
ilan etmedi mi? Bazi onemli NATO uyeleri bu yihn so- 
nunda evlerine donmeyecekler mi? Afganistan burda 
kalacak ve Taliban, Allah'm izniyle Islam Emirligi'nin 
bayragim Kabil uzerinde dalgalandiracak. O yiizden, 
okyanus otesindeki oturan kafirlerin hatirma 
yamba§imizda oturan Afganh Muslumanlarin nefre- 
tini kazanmamn hikmeti nedir? 

Afganistan'daki Miisliimanlar ve Miicahidler, Islam 
Emirligi'nin yikilmasmdan bugiine kadar siiren ve 
bitmek bilmeyen bu ihanetleri unutacaklar mi? Biz 
aynca Pakistan ordusunun Amerika'mn emriyle Pak- 
istan'daki a§iret bolgelerine diizenledigi askeri 
operasyonlarm iilkeye ne gibi bir fayda sagladigmi da O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 59 58-60 ahmet faruk_Layout 1 08.09.2012 13:17 Page 3 -$" bilmek istiyoruz. Pakistan'm hava saldinlarma destek 
vermek amaciyla kurdugu geni§ casusluk aglan ulk- 
eye ne gibi bir fayda sagliyor? Bizi yonetenler, a§iret 
bolgelerinin tarihi hakkmda cahiller mi? Onurlu 
Pe§tun milletinin Veziristan'dan Swat'a kadar olan bol- 
geye yerle§en ingiliz efendilerine nasil bir aci 
tattirdigmi bilmiyorlar mi? Bizi, bu bitmek bilmeyen 
sava§m igine atan generaller, hangi milli gikar ugruna 
bu "terorizmle sava§a" katilmaya karar verdiler? Kendi 
halkmiza kar§i on yildir surdurmekte oldugunuz bu 
sava§a devam etme kararmm iilkenin giivenligi ile 
nasil bir ili§kisi var? 

Gergek §u ki, 'milli gikar' ve 'milli giivenlik', bizi 
yillardir aldatmak igin kullamlan goz boyayici terim- 
lerdir. Yonetici smifi bu terimleri kalkan yaparak 
esasmda kendi koltuklarmi muhafaza etmek ve 
gikarlarmi korumaktadirlar. Bu yeni olan bir §ey degil. 
Her asrm Firavunu, bu tur sozciiklerle halklarmi 
aldatmi§ ve attiklan adimlan halkm gikarlan igin 
atilmi§ adimlar olarak gostermi§lerdir. Kur'an bize, Fi- 
ravun gibi zalim ve cani bir yoneticinin, halkma §u 
§ekilde konu§tugunu anlatiyor: 

"Firavun: "Ben size gdrii§umden ba§kasini gostermiyo- 
rum ve herhalde ben size dogru yolu gosteriyorum" 
dedir (Mii'min, 29) 

Boylece bizim akibetimiz, kendi gikarmi du§imen 
insanlarm elinde kalmi§ oluyor. Bu yoneticilerin 
yalanlarma inanmak kolelikten hig bir zaman 
kurtulamayacagimiz anlamma geliyor. Milletge bu kole- 
likten kurtulmak ve Allah'tan ba§kasma boyun 
egmeyen ozgur bir millet olarak ya§amak istiyorsak, 
iktidarm yularmi bu ahmak insanlarm elinden almak ve 
onlarm yozla§mi§ sistemlerini devirmek zorundayiz. 

Pakistan'daki onurlu Miicahidlere gelince; 
Muhammed ikbal'in §u misralan onlarm igten 
duygularmi yansitiyor: 

Sen beni bu iilkede yarattin 

Halki kolelikten razi olan bir Hike 

Mucahidler, bu kolelik hayatmdan hig bir zaman razi 
olmayacaklar ve §u hedeflere ula§mcaya kadar 
canlarmi feda etmeye devam edeceklerdir: 

Pakistan milleti, generallerin, burokratlarm ve siyasi 
ailelerinin olu§turdugu §eytani iigluden kurtuluncaya 
kadar; 

Pakistan devletinin, dogrudan ve dolayli yoldan 
Amerika'ya boyun egdirilmesi son bulana kadar; 

Afganli karde§lerimizi sirtmdan hangerleyen eller ke- 
silinceye kadar; 

§u anki baskici sistemin yerine §eriat'm adil sistemi 
tesis edilinceye kadar; 

Bu vesile ile Karagi ve Makran'dan Hayber'e kadar olan 
yerlerdeki butun Miicahid karde§lerimi, Amerikan ve 
NATO ikmal yollarmi hedef almaya gaginyorum. 
Afganli karde§lerinize oliim malzemeleri gotiiren 
konteynerleri maymlarla imha edin. Gerilla Swat Region 
Pakistan operasyonlan ile bu konvoylan yok edin. Bu konvoy- 
lara malzeme saglayan §irketleri hedef aim. Kisaca, ne 
pahasma olursa olsun Afganistan islam Emirligi'nin 
arkasmi koruyun! Allah Azze ve Celle size zafer 
bah§etsin ve sizleri isabetli kilsm! 

Yine bu vesile ile bu Pakistan'daki alimleri, davetcileri 
ve onur ve §eref sahibi insanlan Afganistan'daki 
Cihad'a kar§i yapilan bu ihaneti reddetmeye 
cagmyorum. Pakistani, islam'a kar§i yapilan bu kure- 
sel sava§m iginden gekip almaz ve gucumuz nis- 
betinde gereken adimlan atmazsak, Hesap Gunu 
Allah'm huzurunda suglular ve katiller olarak 
muamele gorecegiz. Dini okullardaki gruplar ve 
iilkedeki halk kitleleri Afganistan cihadma yonelik 
yapilan ihaneti caiz olan butun yollarla durdurmaya 
azmeder ve hava saldinlarma ve NATO ikmal yollarma 
kar§i kitlesel halk hareketi ba§latirlarsa, hukiimet ve 
ordu birkag giin iginde geri adim atmak zorunda 
kalacaktir. Pakistan halki, Allah'm yardimmi diledigi 
takdirde bunu ba§arma gucune halen sahiptir. 

§unu unutmaym ki ikmal yollarmm Hagli ordularma 
agilmasi karan, onceki agilma kararmdan daha da cid- 
didir. Bu karar, 11 EyluPden sonra sadece bir §ahis 
tarafmdan empoze edilmi§ti. Fakat §imdi halkm tem- 
silcisi oldugunu iddia eden parlemento ve 
komisyonlan bu ihanete imza attilar. Bu mesele hig 
§uphesiz gok ciddi bir meseledir ve Allah'a hesabmm 
verilmesi agismdan gok daha tehlikeli bir meseledir! 
Allah Azze ve Celle bizleri bu dunyada ve ahirette yo- 
neticilerin i§lemi§ oldugu bu buyuk sugun neticesin- 
den korusun! 

Salat ve Selam Muhammed aleyhisselam'm, ailesinin 
ve Ashabi'nm iizerine olsun! O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 60 61-64 cihada nasil gidilir_Layout 1 08.09.2012 13:18 Page 1 
Cihad Meydanlarina 

Nasil Gidilir? Kuskusuz bueiin cihad. Yahudi ve hachlarin rahat verlerini sarsan bir vahset ve tirkutucti bir unsur olarak kabul edilmektedir. Hachlarin bu tiir isimlerle adlandirmaktan hoslandiklan sekil tizere. bueiin cihad. onlar icin diinvavi. medenivetleri ve uvenliei tehdit eden bir afettir. Turn diinvanin cihadi tasvir ettiei ;ekil bu iken. Miisliiman. cihad sahasina tarn bir kolavhk ve rahathk ile ulasacaeini asla zan- netmesin. Bilakis cihad sahasina ulasabilmesi icin. eirmesi eereken bazi tehlikelerle karsilasacaktir. Bu eiin Miisliimanlardan hi( kimse. diismaninin. 'Allah'in rizasi ve cennet icin sel' diverek cihad voluna stiller ve revhanlar sereceklerini zannetmesin. 
Kitabmda "Bizim ugrumuzda cihad edenlere, §iip- 
hesiz yollarimizi gosteririz"(Ankebut:69) buyu- 
ran alemlerin Rabbine hamd olsun. Salat ve 
selam, oncekilerin ve sonrakilerin onderi ve segkin sa- 
va§gilarm komutam, emin vasifli peygamber Mu- 
hammmed b. Abdullah'a, ailesine ve turn ashabi 
iizerine olsun. 

Ku§kusuz bugiin Miisliimanlarm birgogu, dii§manm 
Miisliimanlarm topraklarmi istila etmesi nedeniyle ci- 
hadm farz-i ayn olu§unda tarn bir kanaat igerisindedir- 
ler. Yine miicahidlerin ve islam iimmetinin, -bu dini ve 
Musliimanlarm kanlarmi ve lrzlarmi koruyacak- erkek- 
lere ihtiyaci oldugu konusunda da ikna olmu§ durum- 
dadirlar. 

Ancak bu kanaat, Musliimanlarm birgogu tarafmdan, 
sava§ meydanlarina iltihak etmeleriyle mey vesini vere- 
cek bir amel olarak terciime edilmemi§tir. Bilakis igerigi 
"Cihad sahasina yol nerede?" u Sava§ meydanlarina 
nasil ula§abilir?" gibi sorular ile kar§ila§ildigmda bu ka- 
naat dagilmakta ve silinip gitmektedir. Bu soruya, Miis- 
liiman evlatlarmm birgogunun verecekleri ameli 
cevaplan, israr edip yol arama degil de oturup ara§tir- 
mayi terk etmek ve bunun Allah huzurunda bir mazeret 
oldugu ile kendilerini aldatmaktir. 

Burada cihad yolundan, iimmetin oralara nasil ula§ti- 
gmdan ve yolun ne anlama geldiginden soz edecegim. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 61 61-64 cihada nasil gidilir_Layout 1 08.09.2012 13:18 Page 2 -$" Bunun iizerine eyAllah'in kulu, 
egergergekten kendi nefsine cihad- 
dan bahsedenlerden isen, bundan 
yalmzca bahsetmekle 
kalmamalisin. Bu, gikmaya veya 
ba§an ihtimali olan biryelteni§e 
giictin yettigi siirece cihada 
gikmam terk etmende Allah 
katinda bir oztir olmayacaktir. Yol 
ara ve cihadyolunda ytirti. Cihada 
ula§anlar harikulade kimseler 
degillerdi. Yalmzca yol aradilarve 
Allah'ta onlara kolayla§tirdi. Goz- 
leri ve kulaklan onlardan ahkoyup 
cihad sahalarina gegmelerine 
vesileler olu§turdu. Ku§kusuz bugtin cihad, Yahudi ve haglilarm rahat yer- 
lerini sarsan bir vah§et ve tirktitticti bir unsur olarak 
kabul edilmektedir. Haglilarm bu tiir isimlerle adlan- 
dirmaktan ho§landiklan §ekil tizere, bugun cihad, onlar 
igin dtinyayi, medeniyetleri ve gtivenligi tehdit eden bir 
afettir. Ttim dtinyanm cihadi tasvir ettigi §ekil bu iken, 
Mtisltiman, cihad sahasma tarn bir kolaylik ve rahatlik 
ile ula§acagmi asla zannetmesin. Bilakis cihad sahasma 
ula§abilmesi igin, girmesi gereken bazi tehlikelerle kar- 
§ila§acaktir. Bu gtin Mtisltimanlardan hig kimse, dti§- 
manimn, 'Allah'm nzasi ve cennet igin gel' diyerek 
cihad yoluna gtiller ve reyhanlar sereceklerini zannet- 
mesin. Dti§mam hakkmda boyle bir zan besleyen kimse 
gaflettedir ve ne dti§manmm yapismi nede dti§manmm 
hakikatini anlamami§tir. Bununla ilgili olarak Allah 
subhanehu ve Teala §6yle buyuruyor: "Eger gtig yetir- 
seler sizi dininizden dondtirtinceye kadar sizinle sava§- 
maktangeri kalmazlar"(Bakara:2T7) Onlar gece gtindtiz 
iman edenleri dinlerinden ve cihaddan geri dondtir- 
mek igin gali§maktadirlar. 

Bunlar, asla cihada §evki olan kimselerin himmetlerini 
agirla§tirmak igin degildir. Fakat mtisltimanm cihad yo- 
luna gikmadan evvel zihnine koymasi gereken §eklin 
yakmla§tinlmasidir. Kendi kendisine cihada gitmekten 
soz eden herkes bilmelidir ki, yalmzca kendi nefsinle 
konu§man, Allah katinda senin igin bir oztir olabilmeye 
yeterli degildir. Evet, kendi kendine konu§man senden 
nifaki kaldinr. Fakat cihadm terki igin mazeret, kendi 
kendine konu§manm otesine de ihtiyag duymaktadir. 
Yine timmetin gengleri bilmelidirler ki, onlardan onceki 
samimi kimseler, gali§ip ttim enerjilerini ortaya koya- 
rak cihad sahasma girmi§lerdir. Ama neyden sonra? Yo- rulduktan, korktuktan, kovulduktan sonra... Allah'a sa- 
dakat gosterdiler ve ula§tilar. 

Bu nedenle Allah Subhanehu ve Teala cihad yolunu, 
ba§li ba§ma bir cihad olarak saymi§tir. Ve bunun iginde 
buna en btiytik ecri ve sevabi vererek; cihada gikani 
mticahid, eger oltirse §ehid saymi§tir. Ttim bu fazilet ve 
sevaplar, timmetin erkeklerini cihada yonlendirmek 
igin gelmi§tir. Mticahid cihadmdan neyi ister? Ku§ku- 
suz cihadmdan iki gtizellikten birisini ister; ya zafer ya 
da §ehadet. Bunlardan birisine nail oldugunda galip 
gelmi§tir. Bu nedenle Allah Subhanehu ve Teala ve re- 
sulti, cihada gikan kimsenin iki gtizellikten birisine nail 
olacagmi beyan etmi§lerdir. 

Allahu Teala §6yle buyuruyor: "Allah yolunda hicret 
eden, yeryiiziinde barinacak gokyer de bulur, geni§lik (ve 
bolluk) da. Allah'a veResulu'ne hicret etmek iizere evin- 
den gikan, sonra kendisine oliim gelen ki§inin ecri §iip- 
hesiz Allah'a dii§mu§tur. Allah, bagi§layicidir, 
esirgeyicidir"(Nisa:lOO) Allahu Teala bu ayette, cihada 
£ikan kimsenin sigmabilecegi birgok yerler ve nzkmda 
bolluk bulacagmi, eger oltim gelirse de ecrinin -ebedi 
cennetin a§agisi olmayan bir mtikafat ile mtikafatlan- 
diracak- el-Kerim olana ait oldugunu beyan etmektedir. 
Yine Allahu Teala §6yle buyurmaktadir: "Allah yolunda 
hicret edip olduriilen veya olenlere gelince muhakkak 
Allah, onlarigiizelbirriziklariziklandiracaktir. §iiphesiz 
Allah, rizik verenlerin en haj/zr/zszdzr/'(Hac:58) Allahu 
Teala bu ayette, cihada gikanm ya olecegini yada oldti- 
rtilecegini ve her iki durumda da Allah'm ona gtizel bir 
rizik vaat ettigini beyan etmektedir. 

Allahu Teala §6yle buyuruyor: "Zulme ugratildiktan 
sonra, Allah yolunda hicret edenleri dunyada §iiphesiz 
gilzel bir bigimde barindiracagiz; ahiret kar§ihgi ise daha 
buyuktur. Bilmi§ olsalardi"(Nahl:4l) Yine Allahu Teala, 
mticahidi nziklandiracagmi ve yalmzca ecir olmayan 
gtizel bir rizik ile nziklandiracagmi agiklamaktadir. 
(]tinkti btiytik olan, ahiret ecridir. Hatta Allahu Tea- 
la'nm bildigi bir hikmetten ottirti dtinya hayatmdaki 
gtizel rizik gitse bile... 

Stinnette ise, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu 
durumu en agik ibare ve en gtizel beyan ile sunarak, 
nefisleri cihada gikmaya §evklendirmek igin kula, kar- 
§ila§acagi sikmti ihtimallerinin §ekillerini yakmla§tir- 
maktadir. Ebu Davud ve digerlerinin Ebu Malik 
el-E§'ari'den (radiyallahu anh) rivayet ettikleri bir ha- 
diste §6yle demektedir: "Resulullah'm §6yle dedigini 
i§ittim: "Kim Allah yolunda (yurdundan) ayrihr ve blur 
veya oldiirulurse §ehiddir. Ati veya devesi onu du§ururse, 
bir hayvan sokarsa veya yataginda oltirse yada Allah'in 
diledigi herhangi bir oltim §ekli ile eceli gelirse §ehiddir 
ve ona cennet vardir" ibn Muflih el-Ftiru adh kita- 
bmda §6yle der: "Bu hadisin senedinde, hakkmda ih- 
tilaf olunan Bakiyye vardir. Ancak bu hadis in§aalah 
hasen hadistir." ibn Ebi Asim §6yle der: "isnadi hasen 
li gayrihidir." Hakim ise Mtislim'in §arti tizere oldu- 
gunu soyler. isnatta Bakiyye ve Abdurrahman b. Sev- 
ban bulunmaktadir, bu ikisi ise zayiftirlar. Ancak 
Beyhaki'nin Siinen'inde getirmi§ oldugu hadisle des- 
teklenmektedir. 

O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 62 61-64 cihada nasil gidilir_Layout 1 08.09.2012 13:18 Page 3 -$" 
Ebu Malik el-E§'ari'den (radiyallahu anh) gelen bir ha- 
diste §6yle demektedir: "Resulullah'm (sallallahu 
aleyhi ve sellem) §6yle dedigini i§ittim: "Allah azze ve 
celle, Omm rizasini umarak, vaadini tasdik ederek ve 
gonderdiklerine iman He Allah yolunda gikan kimseye 
kefil olmu§tur; ya Allah onu diledigi bir dliim §ekli He 
oldiirecek ve cennetine koyacaktir ya da -gozden kay- 
bolmasi uzun siirse bile- Allah'in giivencesi altinda se- 
yahat edecektir. Sonra elde ettigi ecir ve ganimet He 
birlikte salim bir §ekilde ailesine geri dondiirecektir. 
Kim Allah yolunda (yurdundan) ayrihr ve oliir veya 61- 
diiriiliirse §ehiddir. Ati veya devesi onu dii§iiriirse, bir 
hayvan sokarsa veya yataginda oliirse ya da Allah'in 
diledigi herhangi bir dliim §ekli He eceligelirse §ehiddir 
ve ona cennet vardir" 

Yine imam Ahmed'in rivayet ettigi hadis de bunu 
destekler. Abdullah b. Atik'ten rivayet olunduguna 
gore §6yle der: "Resulullah'm (sallallahu aleyhi ve sel- 
lem) §6yle dedigini i§ittim: "Kim Allah azze ve celle yo- 
lunda miicahid olarak evinden gikarsa...' sonra 
ba§parmagmi, i§aret parmagmi ve orta parmagmi bir- 
le§tirerek soziine §6yle devam etti: "Miicahidler ne- 
rede? Bundan sonra oliirse onun ecri Allahu Teala'ya aittir. Veya bir hayvan sokar ve oliirse ecri Allahu Tea- 
la'ya aittir. Veya kendi eceli He oliirse ecri Allah azze ve 
celle'ye aittir." Bu hadiste de Muhammed b. ishak bu- 
lunmaktadir. Ancak gegen ayetler hadisleri destekle- 
mekte ve herhangi bir zithk te§kil etmemektedir. 
Buhari de (rahimehullah) bunu boyle anlami§ ve Sa- 
hih'inde bunun igin bir bab agmi§tir. §6yle der: "Allah 
yolunda iken dii§iip olen kimsenin onlardan olacagina 
ve Allahu Teala'nin "Allah'a veResulii'ne hicret etmek 
iizere evinden qxkan, sonra kendisine dliim gelen ki§i- 
nin ecri §iiphesiz Allah'a dii§mii§tiir." buyrugu He ilgili 
bab." "Du§mu§tur" yani gerekli olmu§tur. 

Ibn Hacer §6yle der: (Onlardan olacagi) yani muca- 
hidlerden olacagidir. (Sonra kendisine oliim gelen) 61- 
duriilme veya hayvanmdan du§me ve digerlerinden 
daha geneldir. Boylece ayet yorum ile uyum igerisin- 
dedir. Taberi'nin, Said b. Cubeyr, Suddi ve digerleri 
yoluyla rivayet ettigine gore ayet, Mekke'de ikamet 
eden Miisliiman bir adam hakkmda nazil olmu§tur. 
Allahu Teala'nin "Allah'in arzi geni§ degimliydi, ora- 
lara hicret etselerdi?" ayetini duyunca, hasta oldugu 
halde ailesine: 'Beni Medine tarafma gikartm' der. 
Onu dedigi yere gikanrlar ve yolda oliir. Bunun uze- O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 63 61-64 cihada nasil gidilir_Layout 1 08.09.2012 13:18 Page 4 -$" Cihada giden yollar ne kadarda 
qoktur. I§te Afganistan, etrafindaki 
ulkeler, Pakistan, Iran, Ozbekistan, 
Tacikistan, Turkmenistan ve 
Qin'dir. YineQeqenistan'in 
etrafindaki simrlan, Gurcistan, 
Dagistan, Ingu§ya veRusya 
olu§turmaktadir. Filistin'in 
etrafinda Misir, Urdtin, Ltibnan ve 
Suriye bulunmaktadir. Ke§mir'in 
etrafinda Pakistan ve Hindistan 
bulunmaktadir. rine bu ayet nazil olur. Sahih olan goru§e gore bu ki- 
§inin adi Damre'dir. Bunu Sahabe kitabmda agikla- 
mi§tim. (Dii§mu§tur yani gerekli olmu§tur) yani 
sevabi Allah uzerine gerekli olmu§tur." ibn Hacer'in 
sozleri burada son bulur. 

Cihada giden yolun sevabi budur. Oyleyse cihadm 
kendisinin sevabi nasil olur! Allahu Teala'nm, cihada 
giden yolun sevabmi bu derece giivende kilmasmm 
nedeni, cihada giden yolun iki nedenden otiirii me- 
§akkatli oldugunu bilmesindendir. Birincisi: Ailesin- 
den ve mallarmdan aynlmasmdan sonra ve kendisini 
me§akkatlere ah§tirmadan once miicahidin kar§ila§a- 
cagi ilk zorluktur. ikincisi ise: Du§manm Musliiman- 
larm cihad yolunu kesmesi, tedbirlerini ve silahlarmi 
almalarmdan sonra miicahidleri oldurmesinden daha 
kolay olmasidir. 

Himmetleri bilemek ve nefisleri doldurmak igin Al- 
lahu Teala cihad yoluna bu buyuk ecri vermi§ ve yine 
§iiphe sizmayacak bir §ekilde miicahidin ecrini ga- 
ranti altma almi§tir. Buhari ve Miislim'de Ebu Hurey- 
re'den rivayet olunan bir hadiste Resulullah 
(sallallahu aleyhi ve sellem) §6yle buyurmaktadir: 
"Allah, kendi yolunda gikan kimseye kefil olmu§tur; 
"Onu ancak benim yolumda cihad, bana imam ve re- 
sullerimi tasdiki gikarmi§tir. Onu cennete sokacagima 
ya da gikmi§ oldugu meskenine, elde etmi§ oldugu ecir 
veya ganimetle geri dondiirecegime ben kefilim..." 
Allah Subhanehu ve Teala tarafmdan, kendi yolunda 
gikan kimseye bu §ekilde tekitli bir ifade ile kefil olun- 
masi, agik bir §ekilde cihada gikmanm nefislere me- 
§akkatli olduguna ve tehlikelerle ku§atildigma delalet etmektedir. Bu nedenle Allahu Teala, bu buyiik ecir 
ile bu zorluklan kolayla§tirmi§ ve hafifletmi§tir. 

Bunun uzerine ey Allah'm kulu, eger gergekten kendi 
nefsine cihaddan bahsedenlerden isen, bundan yal- 
mzca bahsetmekle kalmamahsm. Bu, gikmaya veya 
ba§an ihtimali olan bir yelteni§e giiciin yettigi siirece 
cihada gikmani terk etmende Allah katmda bir oziir 
olmayacaktir. Yol ara ve cihad yolunda yurii. Cihada 
ula§anlar harikulade kimseler degillerdi. Yalmzca yol 
aradilar ve Allah'ta onlara kolayla§tirdi. Gozleri ve ku- 
laklan onlardan ahkoyup cihad sahalarma gegmele- 
rine vesileler olu§turdu. 

Cihada giden yollar ne kadarda goktur. i§te Afganis- 
tan, etrafindaki ulkeler, Pakistan, Iran, Ozbekistan, 
Tacikistan, Turkmenistan ve £in'dir. Yine (]egenis- 
tan'm etrafindaki simrlan, Gurcistan, Dagistan, in- 
gu§ya ve Rusya olu§turmaktadir. Filistin'in etrafinda 
Misir, Urdiin, Liibnan ve Suriye bulunmaktadir. Ke§- 
mir'in etrafinda Pakistan ve Hindistan bulunmakta- 
dir. Endonozya'nm dort bir tarafmi denizler 
ku§atmaktadir. Eritre'nin etrafinda Sudan, Etiyopya 
ve Kizil Deniz bulunmaktadir. Filipinler'e ve diger 
cihad sahalarma bak. Her birine birgok yollar bulun- 
maktadir ve cihada istekli bir ki§inin turn bu yollar 
arasmda higbir yol bulamamasi imkansizdir. Dii§iin- 
ceni zorla, Allahu Teala'nm izni ile ula§acaksm. 

Aynca bizim iimmetimiz, sayisi milyara varan bir um- 
mettir. Eger Miisliimanlarm bir milyonu cihad saha- 
sina gegmeye yeltense, bunlar arasmda en az yiiz bin 
miicahid ula§acaktir. Bunlarla da Allahu Teala'nm iz- 
niyle cihad sahalarmdaki ihtiyag kar§ilamr. 

Fakat iimmetin tiimii cihaddan yiiz gevirip yolun ka- 
pah olmasmi bahane etmi§tir. Allah Subhanehu ve 
Teala oziirlerimizi kesmi§ ve yolda iken olenin veya 
oldiiriilenin ecrini §ehidlik olarak belirlemi§tir. Ancak 
bizler, bunu ertelemek ve geride kalmak igin ba§ka 
oziirler aramaya devam etmekteyiz. Allah'tan bizleri 
hakkmda §6yle buyurdugu kimselerden kilmamasmi 
diliyoruz: "Eger onlar gikmak isteselerdi elbet bunun 
igin bir hazirhk yaparlardi. Fakat Allah onlarin (mii- 
cahidlerle birlikte sava§a) gikmalarim girkin gbrdil de 
kendilerini ahkoydu ve (onlara) 'Oturanlarla beraber 
oturun' dera7dz?'(Tevbe: 46) Yine Ondan, bizleri hak- 
larmda §6yle buyurdugu kimselerden kilmamasmi di- 
liyoruz: "Eger yakin bir menfaat, orta yollu bir 
yolculuk olsaydi, elbette arkandan gelirlerdi. Fakat bu 
kadar uzun bir mesafeyi kat etmek onlara agirgeldi. 
"Guciimuz yetseydi her halde bizde sizinle beraber ci- 
hada gikardik" diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendi- 
lerini helake surukliiyorlar. Onlarin muhakkak yalanci 
olduklarim Allah biliyor"(Tevbe: 42) 

Fakat ey Allah yolundaki karde§im, Allah'a giiven. Eger 
cihada giden yolda Allah'a kar§i sadik olursan ku§kusuz 
Allah'ta seni tasdik edecektir. Aynca seni ula§tiracagma 
da kefil olmu§tur. O §6yle buyuruyor: "Bizim ugru- 
muzda cihad edenlere, §uphesizyollanmizigdsteririz" 

Salat ve selam, Allah'm resuliine, ailesine ve turn ashabi 
uzerine olsun. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 64 65-67 elkaide korkusu_Layout 1 08.09.2012 13:21 Page 1 -$- 
Bab'yi El Kaide 
Korkusu Sarmif ! 
Bueiin ummetin vieitleri mevdan- larda ilav-i kelimetul- lah sancaeini en viikseklere cikarmak icin ellerinden eeleni vanacaklar. kanlanni Allah volundahar- cavacaklar. Allah'in dini en viice olsun icerisine eirecekler. Bati da endiseve diisecekmis... Varsindiissun... Kiiresel cihad artik btitun tonraklarda dalsalanivor. 
Birinci Diinya Sava§i'na kadar gordiigiimiiz bir gergek var. zaman- 
larm siiper giicii ingiltere, Almanya, Hollanda vs. iilkeler yeryii- 
ziinii ayirim yapmadan talan edercesine s6miirmii§, islam 
topraklan da bundan paymi maalesef almi§ti. Bu topraklarda ya§ayan 
Miisliimanlar hadis-i §erifde de belirtildigi gibi gogunluklan vardi ama 
suyun uzerindeki ger-gop gibi etkileri yoktu. Uziintii ve aci bu topraklar- 
dan sanki hig gikmayacakmi§ gibiydi... 

Ikinci Diinya Sava§i'ndan sonra somiirgecilik bayragmi Amerika ve 
Rusya aldi. Yeryiiziinii Birle§mi§ Milletler sistemi igerisinde diledikleri 
gibi yonetmek istediler. Biitiin iilkeleri ve halklan 5 iilkenin (Amerika, 
ingiltere, Fransa, £in, Rusya) veto boyundurugu altma aldilar. Bu iilke- 
lerin kendi hegomonyasi altmdaki iilkeler sahte bagimsizliklarla etki al- 
tma almdilar. Liderleri ya diktator oldular, ya kral, ya da demokrat... 

29 Agustos 1966 tarihinde "Yoldaki i§aretler" kitabi bahane edilerek 
§ehid edilen Seyyid Kutub "Kiiresel Cihad"m uyuyan hiicrelerini uyan- 
dirdi. Onun miibarek kani, eserlerindeki etkiyi daha da artirmi§, iimme- 
tin ayaga kalkmasma vesile olmu§tur. Eserlerindeki aksiyon dolu sozler; 
ummetin, bolgesel bir hareketten ziyade kiiresel bir hareket oldugunu 
gozler oniine sermi§tir. 

Aksiyon adamiydi Seyyid Kutub... Kalemi bir silah gibi kullamyor, gagm 
firavunlarmi, Musa'nm asasi gibi yerle yeksan ediyordu... 

Arkasmdan Abdullah Azzam geldi. Seyyid Kutub'dan almi§ oldugu aksi- 
yon dolu sozlerin fiiliyata nasil gegirilecegini gosterdi. islam topragi olan 
Afganistan'da i§gale maruz kalan bu halkm direni§inin sadece Afganlarm 
i§i olmadigmi, tiim diinya Miisliimanlarmm bu cihadi desteklemesi gerek- 
tigini hayatiyla ortaya koydu. Sozleri ve davram§lan ile "cihad" kelimesi- 
nin ne anlama geldigini diinya aleme gosterdi. Onun tabiri ile "oziirlii" de 
olsa yillardir ummetin hasretle bekledigi evladi diinyaya gelmi§ti. 

O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 

65 65-67 elkaide korkusu_Layout 1 08.09.2012 13:21 Page 2 -$" Ruslar zelil olmu§ bir §ekilde Afgan topraklarmi terk et- 
tiginde yeni bir kahraman da filizlenmeye ba§lami§ti. 
Abdullah Azzam, Seyyid Kutub'dan aksiyon bayragmi 
almi§ti. Yeni kahraman Usame b. Ladin de Abdullah 
Azzam'dan aldigi cihad bayragmi, kuresel cihad ile um- 
mete hediye etti. Bu hareket el-Kaide hareketi olarak 
turn dunya tarafmdan bilindi, sahiplenildi. 

Yillardir iimmetin yer alti, yer ustti ve daha nice kiymetli 
degerlerini somuren sornuru garki yeni bir tehditle kar§i 
kar§iya gelmi§ti. Ustelik sava§i hep Miisliimanlarm top- 
raklarma yikan bu tagutlar, ilk kez sava§m ve gozya§mm 
aci tadmi kendi topraklannda da gorduler. Zaten 11 Ey- 
lul'den once bunun ip uglan verilmi§ti. Bu zalimlere ge- 
reken uyanlar defalarca yapildi. Soz dinlemeyen, 
uyanlara kulak asmayan Amerika, ingiltere, ispanya ilk 
kez kendi topraklannda aciyi hissettiler. 

Bugun yeryuzunim birgok bolgesinde artik cihad bay- 
ragi dalgalanmakta ve kafirler bundan rahatsizlik duy- 
maktadirlar. 

I§te size bir haber... Bati'mn artik §unu iyi bilmesi 
gerek: Allah kendi kelimesini en 
tisttin kilacaktir. Bu konuda 
Muslumanlarin zerre kadar 
§uphesiyoktur. Tarihin aki§i bunu 
net olarak gostermektedir. BatVmn 
Demokrasi balonu sonmu§, 
Komunizm, Sosyalizm ve diktator- 
liikler yerlerde surunmektedir. 
Insanhk islam'in merhametine, 
AllaWin rahmetine muhtagtir. Haberdeki ifadeler bize endi§elerinin kaynagmi da 
gosteriyor. "Esed sonrasi donemde Suriye igin farkh 
emellerin olabileceginden endi§e ediyor." OSEam Dunya 

Ana Sayfa Video Tiirkiye Ekonomi Snor v Kuttur Sanat Ya§am Bilirn Teknoloj Dunya 
Guncel Konular » ABD Suriye Deprem Yunanistan israil Kaddafl Diger Konular » 15.08.201214:50:05 Bati'yi El Kaide korkusu sardi & ViDEOLAR ----- - ■ - 


LJt^* ± 
la Yazi boyutu ^^ ^} 

Suriye'deki gatif malarda El Kaide 
unsurlarinin varligi, hem ulke iginde 
miicadele eden muhalif gruplarda hem 
de Bati'da endi§eye yol agiyor. "Suriye 
kokenli" silahli muhalifler, bagimsiz 
islamci sava§ gilarm "Esad sonrasi 
donemde Suriye igin farkh emelleri 
olabileceginden" endife ediyor. Bati 
ulkeleri ise, af in islamci gruplan takip 
altmda tutmak igin, muhalif lere yonelik 
stratejisinde degif iklige hazirlaniyor. Paylaf *>Enasa^<3*® 
VIDEOLAR iCIN TIKLAYIN ■ao o E Recommend *T Tweet g +1 ilgili Haberler Bir yanda, Suriye iginde ve sinir bolgelerinde gekilen 
videolardaki El Kaide bayraklan. diger yanda ba§kent 
§am'daki saldinlan El Kaide baglantih drgutlerin ustlendigi 
agiklamalan... Suriye isyaninda radikal islamci terdr 
drgutlerinin rolu. hem i§birligi yaptiklan muhalifleri hem de 
Bati'yi tedirgin ediyor. Tarih: 15/08/2012 /Haberi veren: CNN Turk O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 66 65-67 elkaide korkusu_Layout 1 08.09.2012 13:21 Page 3 -$- M*> < 
b.#C > ** *#£ Endi§e eden kim: Bati... 

Miisliimanlarm ne tiir bir emeli olabilir ki? Bu emel 
1400 yildir bilinmiyor mu?. Kur'an bunu mucizevi bir 
§ekilde her giin dile getirmiyor mu? 

"Fitne (zuliim, baski) kalmayincaya ve din yalniz Al- 
lah'in oluncaya kadar onlarla sava§in. Onlar sava§- 
maya son verecek olurlarsa, artik dii§manhk yalniz 
zalimlere kar§idir." (Bakara 193) 

Bugiin iimmetin yigitleri meydanlarda ilay-i kelime- 
tullah sancagmi en yiikseklere gikarmak igin ellerin- 
den geleni yapacaklar, kanlarmi Allah yolunda 
harcayacaklar, Allah'in dini en yiice olsun diye biiyiik 
bir gaba igerisine girecekler, Bati da endi§eye dii§e- 
cekmi§... 

Varsm dii§siin... 

Kiiresel cihad artik biitiin topraklarda dalgalamyor. 

£egenistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Hindis- 
tan'da, Filipinler'de, Eritre'de, Mali'de, Somali'de, 
Irak'da.... §imdilerde Suriye'de. 

Bati'nm artik §unu iyi bilmesi gerek: Allah kendi ke- 
limesini en iistiin kilacaktir. Bu konuda Musliimanla- 
rm zerre kadar §iiphesi yoktur. Tarihin aki§i bunu net 
olarak gostermektedir. Bati'nm Demokrasi balonu 
sonmii§, Komiinizm, Sosyalizm ve diktatorliikler yer- 
lerde siiriinmektedir. insanhk islam'm merhametine, 
Allah'in rahmetine muhtagtir. 
Suyun aki§mi degi§tirme giicii higbir babayigidin 
harci degil. Tarih bize zalimlerin nasil bir §ekilde yi- 
kildiklarmi defalarca gostermi§tir. Zalim'in Esed ol- 
masi, Nemrud olmasi fark etmiyor. 

Musliimanlarm dikkat etmesi gereken en onemli husus, 
batmm Demokrasi vagonuna binmemektir. Bize allayip 
pullayarak gosterdikleri bu rezil ve zelil dii§iince/hayat 
tarzi asla Miisliimanlarm tercih edecekleri bir yontem 
degildir. Unutulmamalidir ki Bati bizim Miisliiman kal- 
mamizdan degil demokrat olmamizdan razidir. 

"Sen dinlerine uymadikga, ne Yahudiler ve ne de Hi- 
ristiyanlar asla senden razi olmazlar. De ki: Allah'in 
yolu asil dogru yoldur. Sana gelen ilimden soma, 
eger onlarin arzu ve keyiflerine uyacak olursan, bil- 
mi§ ol ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne bir yardimci 
vardir." (Bakara 120) 

Eger el-Kaide batiyi korkutuyorsa her halde §u ayet 
iizere korkutuyordur. 

"Onlara kar§i guciinuz yettigi kadar kuvvet ve sava§ 
atlari hazirlayin. Onlarla Allah'in du§mamm, sizin 
du§mammzi ve bunlardan ba§ka sizin bilmediginiz 
fakat Allah'in bildigi diger du§manlari korkutursu- 
nuz...." (Enfal 60) 

Onlar §u ana kadar kuvvet nedir gormemi§lerdi. 

Artik bilecekler... 

Artik gorecekler... O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 67 68-69 Ahmed Turab_l_ayout 1 08.09.2012 13:23 Page 1 
HitM!) Gliiiyur urna 
Biz Hen Buradaviz" Kisacasi NATO ve Mean hiikiimetinin Taliban'in eiiciinu kavbettisi iddialan sadece evlemler deeil icerden sizan bileiler tarafindan da ciddi sekilde valanlanivor. NATO'dansonav- larda sizan biitiin haberler ittifak icinde bu konudaki vansitildieindan cok N ATO on yildir Afganistan'da hem modern bir ordu olu§turmak hem 
de altyapiyi geli§tirmek igin biiyiik paralar harciyor. 
Fakat muttefiklerin bizzat kendileri tarafindan hazirlanan raporlar bile ya- 
banci askerler 2014'de gekilir gekilmez biitiin bu yatinmlarm izinin silinive- 
recegine i§aret ediyor. 

NATO'nun hazirladigi bir rapor ornegin, "Gozaltmdaki Talibancilarm gorii§- 
lerinden bir derleme" ba§hgmi ta§iyor. Ama aslmda bu iilkede on yildir 
devam eden sava§ta yapilan hatalarm gogunu gozler online seriyor. Aci ama 
gergek olan §ey §u: Giderek artan sayida Afgan, NATO ve Afgan hiikiimet 
giiglerine giivenini yitiriyor ve Taliban'a katiliyor. 

Ulkenin iicra ko§elerinde hiikiimet kagit iizerinde bir isimden ibaret ve qo- 
gunlukla halk Taliban'i tercih ediyor. Giineydogu'da gezerken konu§tugum 
bir a§iret biiyiigii "Amerikahlar Ku§i ogerlere benziyor" demi§ti, "Qadirlanyla 
gelip konakhyorlar ve tarn tamyacaksin, kalkipgidiyorlar". 

Taliban ger^egi 

Ulkenin bir gok ko§esinde insanlarm zaten gok giiglii konumdaki Taliban'i 
desteklemekten ba§ka §ansi yok. Fakat hiikiimet gevresindeki yaygm yol- 
suzluklar ve yiiksek devlet gorevlileri ya da onlarm yakmlarmm i§ledikleri 
her tiirden sugun, hatta cinayetlerin bile cezasiz kalmasi da insanlan Tali- 
ban'a yonelten sebepler arasmda. 

Ornegin kuzeyde Kunduz'da hiikiimete bagli milis giiciiniin komutanlarm- 
dan bir gogu harag, soygun ve tecaviiz ile suglandi ama hig biri yargilanmadi. 

O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 

68 68-69 Ahmed Turab_Layout 1 08.09.2012 13:23 Page 2 "$- 


Halk ru§vetin yargida bile gok yaygm oldugunu bu 
yiizden ge§itli anla§mazliklan gozumlemek igin Tali- 
ban'm gizli mahkemelerine gitmek zorunda kaldikla- 
rmi anlatiyor. 

Kabil'de g6rii§tugum 30'lu ya§larmdaki manav Cem- 
§id Karzai hukumetinin yargi sistemiyle Taliban'm 
eski gol mahkemelerini kar§ila§tinrken hayranhgmi 
gizlemeden "Taliban mahkemeleri hizh ve disiplin- 
liydi" diyor, "bir hirsizi hemen yargilayip uygun ce- 
zaya garptirabiliyorlardi. Fakat Karzai'nin 
mahkemelerinde bir hirsizin sugunu kamtlamaniz 
yiizyil alabilir. Kanitladiginiz zaman da cezalandm- 
lacaginin hig bir garantisiyok." 

Taliban §arkilan, videolan ve telefon melodileri her 
yerde. Taliban lideri Molla Omer kendine has bir isyan 
yapilanmasi olu§turmu§, bir gok bolgede golge Taliban 
yonetimleri var. Taliban yetkilileri koyleri, bolgeleri ve 
vadileri dola§ip vergi topluyor ve kendi yontemleriyle 
adalet dagitiyor. 

Halktan haklarmda §ikayet gelen Taliban yetkililerinin 
gorevden almdigmm bir gok ornegini biliyorum. Dolayi- 
siyla bir gok insan Taliban'm sisteminin halkin sesine hu- 
kumetinkinden gok daha fazla kulak verdigi inancmda. 

Bir ba§ka faktor aile ve a§iret baglan. Bir Taliban sava§- 
gisiyla hem§ehri ya da koylu olan bir ailenin onu NA- 
TO'ya ya da hukumete ihbar etmesi asla du§imulemez. 

Koyluler ABD Ba§kam Barack Obama veya Ba§kan Yar- 
dimcisi Joe Biden'm 2014'de NATO birliklerinin geri ge- 
kilmesinden soz ettigini duyduklan zaman, 
Talibancilar gelip, "bakin NATO gidiyor, ama biz hep 
burdayiz" diyorlar. Ustelik Taliban'm elinin kolunun 
hukumetin ta iglerine kadar da uzandigi dii§unuluyor. 

Dogudaki Kunar eyaletinin Sarkano bolgesinde seya- 
hat ettigim sirada "§eriatm Sesi" radyosunda Taliban 
spikerinin "Bu, Afgan hiikumeti igindeki doneklere bir 
mesajdir, hukumet igindeki dostlarimiza degil, onlar 
kendilerini iyi bilir" dedigini duymu§tum. 

Kisacasi NATO ve Afgan hukumetinin Taliban'm gii- 
cunu kaybettigi iddialan sadece eylemler degil igerden 
sizan bilgiler tarafmdan da ciddi §ekilde yalanlamyor. 

NATO'dan son aylarda sizan biitiin haberler ittifak 
iginde bu konudaki kaygilarm di§anya yansitildigm- 
dan gok daha buyuk oldugunu gosteriyor. 

NATO'nun hazirladigi bir rapor ornegin, "Gozaltmdaki 
Talibancilarm goru§lerinden bir derleme" ba§ligmi ta- 
§iyor ama aslmda bu iilkede on yildir devam eden sa- 
va§ta yapilan hatalarm gogunu gozler online seriyor. 

Aci ama gergek olan §ey §u: Giderek artan sayida Afgan 
NATO ve Afgan hukumet guglerine giivenini yitiriyor 
ve Taliban'a katiliyor. 

Ulkenin iicra ko§elerinde hukumet kagit iizerinde 
bir isimden ibaret ve gogunlukla halk Taliban'i tercih 
ediyor. 

Guneydogu'da gezerken konu§tugum bir a§iret bii- 
yiigii "Amerikalilar Ku§i gogerlere benziyor" demi§ti, "(]adirlanyla gelip konakliyorlar ve tarn taniyacaksm, 
kalkipgidiyorlar". 

Operasyondan bir kesit 

"Operasyonun ba§mda Afgan smir polisi komutanla- 
rmdan General Aminullah Amarkhel var. Amarkhel, 
Sovyet Kizil Ordusu'na kar§i sava§ta da onde yer almi§ 
bir isim. Generate koyde soguk kar§ilamaZirhli aracm- 
dan inip halkla konu§madan once, bir durum deger- 
lendirmesi yapiyor. Fakat indiginde halktan gordugii 
tepki pek istedigi gibi degil. Koyden yalmzca ug ki§i 
kendisiyle konu§uyor. "Taliban militanlarmi gordiiniiz 
mii? Pakistanis Arap ve £egen sava§gilarla kar§ila§tmiz 
mi?" diye soruyor. Fakat bir yanit alamiyor. "Ben bu- 
rada Sovyetlere kar§i sava§tim" dese de bunun iizerin- 
den sergilemek istedigi itiban da yakalayamiyor. 

Konu§maya gelenlerden ya§li olani, "Taliban hakkmda 
bir §ey bilmiyoruz" diyor ve "Gece ve giindiiz toprakta 
gali§iyoruz. Kimgeliyor, kim gidiyor bilmiyoruz." diye 
de ekliyorlar." JjJ 

BBC Kabil muhabiri Bilal Sarwary izlenimleri bunlar- 
dan ibaret. Aslmdan Taliban'm NATO ve ABD giigleri 
kar§ismdaki ezici giicii birgok analist tarafmdan dile 
getiriliyor. Orantisiz bir sava§m neticesinin boyle ol- 
masi §a§irtici olabilir. Ama biz oyle du§iinmuyoruz. 
Nedenlerine gelince: 

1- "Allah'm yardimi"[2l 

2- "Yakin bir iman ve sabir"[3l 

3- Kur'an'm e§§iz ayetlerinden bir tanesinde Allah sub- 
hanehu ve teala §u buyrugundaki hakikat; "Nice az 
topluluklar gok topluluklara Allah'm izniyle galip gel- 
mi§tir."[4l 

4- Inanan halkin birlik ve beraberlik igerisinde 
dayamsmasirsl 

§imdi biitiin analistlerin raporlarmi tekrar gozden ge- 
girmelerini oneriyoruz. Ancak sahih bir imanla mese- 
leye yakla§irlarsa ve gozlerini hakka agarlarsa 
kurtulu§a erer, dogru sonuca ula§abilirler. Hakkm ra- 
poru, inanan kullarmm her daim galip gelecegini bil- 
diriyor. 

"Calut ve askerleriyle sava§a tutu§tuklarinda: Ey Rab- 
bimizl Uzerimize sabir yagdir. Bize cesaret ver ki tutu- 
nahm. Kafir kavme kar§i bize yardim et, dediler" 
(Bakara 250) 

"Ve onlarin iginden, sabrettikleri zaman emrimizle 
dogru yola iletip-yonelten onderler kildik; onlar bizim 
ayetlerimize kesin bilgiyle inamyorlardi" (Secde 24) Notlar 

[1] Bilal Sarwary BBC, Kabil muhabiri 
[2]Ali imran 160 
[3] Secde 24 
[4] Bakara 249 
[5] Enfal 73 O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 69 70-73 mervan had id_Layout 1 08.09.2012 13:31 Page 1 


^l Unutulmaz 
Kahramanlar 

Omer Beliil , *- ' §eyh 

Mervan Hadid 

§am Arslam Islam Kahramam 

"Igkenceleri viiklenmek, canileri gormek cisimleri vok eden bir olavdir". Izzet ve 
onur sahibi bir kimsenin kendi namusunu kirletilirken gormesi... Kendisinin ise 
hifoir ?ev vapamamasi... Bagh ve ^aresiz kalmasi... Iri van, uzun bovlu, dolgun vii- 
cutlu ve vaklagik 95-100 kilo civannda olan iistad Mervan, o an erivip tiikenmig, 
hemen hemen 45 kilova dugmiigtii. Rahman ve Rahim olan Allah(cc)'nun adiyla... 

Sahih ve hasen birgok hadiste de bildirildigi gibi §am 
iilkesi Mii'minler yurdunun merkezidir. 

Tevhidi hareketin tarihi onderi Hz Ibrahim (a.s.m)'dan 
Islam diinyasinin son halifesi Sultan Vahideddin Han'a 
kadar en biiyiik Mii'min onderlerin er yada geg bulu§- 
tugu bir merkez olmu§tur miibarek §am. 

Abdullah Bin Havale'den rivayet edildi ki: Rasulullah 
(s.a.v) buyurdu: "Allah-u Teala'nm §am hakkmda ne 
buyurdugunu biliyor musunuz? Der ki: "Sen Benim 
beldelerimin en iyisisin. Sana kullanmm en hayirlilan 
gelir... "Bir gece beyaz siitunlarla gece yolculugu yap- 
tim. Sanki onlar, meleklerin ta§idigi incilerdi. Ben me- 
leklere "ne ta§iyorsunuz?" dedim. Bana §6yle kar§ilik 
verdiler: "islam'm siitunlarmi ta§iyoruz. Onlan §am'a 
koymamiz emredildi. 

Bu ve benzeri birgok hadisi §erifigin el-Albani'nin Fe- 
dailii'§-§am kitabma bakmak yeterli olacaktir. Boyle- 
likle bugiin §am'm smirlan en geni§ pargasi olan 
Suriye'deki olaylan ABD oyunu olarak goren, Miislii- 
man Suriye halkmi ABD kuklalan olarak tanitan batil 
zihniyette §u gergegi fark etmi§ olacaktir: §am halki ile ilgili bu hadisler daha ABD kurulmadan once soylen- 
mi§ti. O halde §am halkmm dini islam hakkmda boyle 
hassas olmasi, kiifre ve zulme razi olmamasi lanetli 
ABD oyunlarmdan otiirii degil, Yiice Allah'm bu §anli 
halka liitfettigi bir yiiceliktir. 

Tarih, §am ile ilgili hadislerde anlatilan gergeklere sa- 
yisiz kez §ahid olmu§, bugiin de olmaktadir. insanlik 
bu topraklarda kahramanligm en muhte§em ornekle- 
rini gormii§, bugiin de gormektedir. 

Ard niyetliler harig hig kimse tanklara, toplara, sava§ 
ugaklarma kar§i hergiin yiizlerce kez olmesine ragmen 
yeniden meydanlara yiiriiyen, sinekleri bile sag birak- 
mayan bombardimanlara ragmen protestolarma 
devam eden, §imdi de ellerinde kala§nikoflarla, jetlere 
kar§i sava§an bu halk hakkmda hayranliktan ba§ka bir- 
§ey dii§iinemez. Rabbimiz onlarm odedikleri bu bedel- 
leri kabul buyursun ve i§i hayir ile neticelendirsin. 
Tiirkiye, Irak ve Urdiin'den ve biitiin diinyadan karde§- 
lerimizin yardimma ko§an kahramanlarmda bu amel- 
leriyle cennetin en yiiksek ko§klerinde kendi 
Rasullerin, Siddiklarm, salihlerin ve §ehidlerin dostluk- 
lanyla miikafatlandirsm. Bizleri da onlara kavu§tur- 
sun. Amin. Kur'an bildirdi: "Onlar ne giizel arkada§tir ." 

O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 70 70-73 mervan hadid_Layout 1 08.09.2012 13:31 Page 2 -$" Yiizyilimizda Miisliimanlar ge§itli bela ve musibetlerle 
imtihan edildiler. Miibarek §am iilkesi de pargalan- 
masi, yahudi i§gali, Fransiz i§gali ve sonunda Nusayri 
Baasgilarm Suriye'yi ele gegirmesi gibi korkung zuliim, 
i§kence ve soykinmlarla sonuglanan felaketlerle kar§i- 
la§ti. 

Turn ulemanm tekfir ettigi Nusayri Baasgi kafirler 1964 
yilmda Suriye'de yonetimi ele gegirdiler. Golan tepele- 
rini 93 milyon Suriye lirasma israil'e sattilar. §am rad- 
yosundan Arapligm benzeri olmayan bir Din oldugunu, 
Baas partisinin ortagi olmayan bir Rab oldugunu ilan 
ettiler. Boylece Mii'min Suriye halkmm, onlarca yil sii- 
recek, yiizbinlerce insanm kayboldugu, iffetli Miislii- 
man kadmlara tecaviizlerin yapildigi, gocuklarm dahi 
i§kencelerle katledildigi, diri diri yakilmalar, diri diri 
topraga gomulmelerin ya§andigi, bir tek Miisliiman 
Karde§ler iiyesi bir kasabaya girdi diye tiim koy ve ka- 
sabalarm yakildigi gileli yillan ba§lami§ oldu. 

Dindar cengaver §am halki, Nusayri Baas canavarlan- 
nin her tiirlii sindirme operasyonlarma ragmen sadece 
Kahhar olan Yiice Allah'a kul olmanm onurunu ya§ayan 
kahramanlanyla defalarca kiyam etti. Bazi cahillerin 
dedigi gibi bugiine kadar susup Arap bahan ile birlikte 
harekete gegmedi. Bu kiyamlar neticesinde on binlerce 
insan §ehid oldu. Onbinlerce insan kayboldu. Milyon- 
larca insan evsiz kaldi. Fakat Miisliiman Suriye halki 
miicadeleye devam etti. Hala da devam etmektedir. 
Zafer inananlarmdir. 

Kafir Baas Tagut'una kiyam eden §am Arslanlarmdan bi- 
risi de yiizyilimizdaki en biiyiik islam Kahramanlarm- 
dan birisi olan §eyh Mervan Hadid'dir. Miicahidlerin 
§eyhi Abdullah Azzam'm da faziletleri ve cesaretinden 
sayfalarca bahsettigi §eyh Mervan Hadid Misir'da ogre- 
nimini yaparken Miisliiman Karde§ler te§kilatma katildi. 

Misir'da bir zirve toplantisma katilan iiyelerin tiimiine 
mektup yazdi. Onlara; "islam ile hiikmetmeniz gerekir, 
§unu... §unu... Yapmaniz gerekir." Aynca Mervan admi, 
adresini yazip ba§ta Abdunnasir olmak iizere biitiin zir- 
veye katilanlara gonderdi. Bunun iizerine Abdunnasir 
istihbarat birimlerine "bu adami takibe aim ve ara§ti- 
rm" diye emir verdi. Ustad Mervan Hadid'le birlikte 
daima istihbarattan bir adam bulunur ve sadece Ustad 
uyumak iizere evine girdiginde ondan aynlirdi. 

Ulkesine dondiikten sonra Hama kentinde imamligmi 
yaptigi Barudiye Camiinde Baas rejiminin korkung zu- 
liimlerine ragmen Hakki haykirmaktan bir an geri dur- 
madi. Yapilan protestolarda da en on saflarda yerini 
aliyordu. Gergekle§en olaylan miicahidlerin §eyhi Ab- 
dullah Azzam'm kuvvetli ve vakif kaleminden ogrene- 
lim: "Baas partililer ve Nusayriler islam'a yaptiklan 
saldinlarla oviinmektedirler. Hama §ehrinde §6yle bir 
olay olur: Smifta hocanm birisi islam'a hakaretler igeren 
bir konu§ma yapar. Bunun iizerine ogrencilerden bir ta- 
nesi kalkar ve hocaya vurur. Pe§i sira tiim ogrenciler 
kalkarak hocayi dove dove oldiiriirler. Sonra polis gelir 
ve hocaya ilk tokati atan o genci oldiiriir. Daha sonra 
olay yerine gelen §eyh Mervan, oldiiriilen miisliiman 
geng dolayisiyla polise kisas hiikmiiniin uygulanmasmi 
talep eder. Devlet ise bu talebi reddeder. Bu talebin red- Askerler toplanmi§ ve askeri bir §ura 
kurulmu§tur. Heyet hava kuvvetleri 
komutam Naci Cemil ve Mustafa Tala§ 
ile birlikte Nusayri istihbarat 
komutanlarindan olu§uyordu. Ustad 
Mervan getirttirilir ve samk sandalye- 
sine oturtturulur. Ustad bakarki 
mahkeme heyeti Naci Cemil ve 
Mustafa Tala§'dan olu§uyor... Bunlar 
halk nazarinda kendilerini Ehl-i Siin- 
neVe nisbet eden kimselerdir.A Ve on- 
lara der ki: "Yaziklar olsun sizlere ey 
kopekler! Ey Naci Cemil ve Mustafa 
Tala§! Sizleri sag olarak 
birakacagimizi mi zannediyorsunuz! 
Genqlere, once sizlerden 
ba§lamalarim emrettim. Ey kopekler! 
Siz timmete bu Nusayrileri musallat 
ettiniz. Insanlarimizi siz kirlettiniz. 
Sizlerse ey Nusayriler! Sizlerden de 
be§ bin ki§inin oldiirulmesini genqlere 
emrettim. " Bu sozlere dahafazla 
dayanamayan Naci Cemil: "Tutun §u 
mecnunu... Uzakla§tirin onu bu- 
radan" diye muhafizlara emreder. 
Sonra iistadi i§kence odasinda iyice 
bagladiktan sonra ailesinigetirirler 
vegozlerinin oniinde ona tecavuz ed- 
erler. Ustad ise bagh bir haldedir, nefsi 
daralir vefenala§ir. dedilmesi iizerine §eyh Mervan etrafmdaki ozel egittigi 
genglerle birlikte Sultan Mescidi'nde toplamrlar. Top- 
lanan bu genglerin her birinde bomba ve tabanca vardir 
-ki bunlardan bazilan lise talebesidir- tekbir getirmekte 
ve devlet aleyhinde konu§malar yapmaktadirlar. Bu es- 
nada Sultan Mescidi'nin etrafi tanklarla gevrilir. Mer- 
van'm gati§mada kararli oldugunu goriince ona 
"ogrenciyi oldiiren subayi sana verecegiz, ona kisas uy- 
gula" dediler. Mervan ise; "hayir bu yeterli degil islam 
ile hiikmedeceksiniz" diye diretti. Bunun iizerine top- 
lar camiyi dovmeye ba§ladi. Camideki gentler de ta- 
banca ve bombalarla §eyh Mervan ile birlikte onlara 
kar§ilik verdiler. Nihayet toplar camiyi onlarm iizerine 
yikti." 

"Kisas uygulamaniz yeterli degil islam ile hiikmede- 
ceksiniz." i§te islam Miicahidlerinin yiice gayesi. i§te 
§eyh Mervan ve talebeleri. insanlik bir kez daha Rasu- 
lullah'm verdigi haberin gergekle§mesine §ahid oldu: O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 71 70-73 mervan had id_Layout 1 08.09.2012 13:31 Page 3 -$" "Ummetimden bir taife vardir. Kendilerine kiminyardim 
edip kimin ihanet ettigine bakmaksizin Hak iizere cihad 
ederler" 

Miicahid §eyh Abdullah Azzam anlatmaya devam edi- 
yor: "Allah'a yemin ederek soyliiyorum ki daha sonra 
g6rii§tiigiim Hamali giivenilir miisliimanlar bana §unu 
soyledi: -Allah hakki en iyi bilendir- "Bizler giinler 
sonra §ehid edilen genglerin iizerinden yikmtilan kal- 
dirmak igin mescidin oraya gittigimizde topragm altm- 
dan tesbih ve tekbir sesleri i§itiyorduk." Mescidin 
bombalanmasi olaymda -Allah'm hikmeti- §eyh Mer- 
van, bazi talebeleri ile birlikte sag olarak yakalandi ve 
mahkemeye gikanldi. Baas partililer adalet(!)li oldukla- 
rmi gostermek igin §eyh'in mahkemesini yerli yabanci 
turn basm mensuplarma agik olarak yapiyorlardi. Mah- 
keme heyeti Suriye savunma bakani Mustafa Tala§ ve 
bolgeyi elinde bulunduran en kuvvetli §ahsiyet olan 
Salah Cedid'ten olu§uyordu. Mahkeme heyetinin ilk 
sorusu: "Neden silah ta§idmiz ve devlete kar§i nigin az- 
gmla§tmiz?.." olur. §eyh Mervan §6yle cevap verir: 
"Orada Adi Salah Cedid olan Nusayri bir kopekle bir- 
likte kendisini Ehl-i Sunnet'e nispet eden ikinci bir 
kopek Mustafa Tala§ vardi. (O anki mahkeme heyeti bu 
ikisinden olu§uyordu ve iistad Mervan bunu yiizlerine 
kar§i soyliiyordu) Bu iki kopek, bolgede islam'i ve Miis- 
liimanlan yok etmek istiyordu. Bizler hayatta oldugu- 
muz siirece islam'm yok edilmesine miisaade 
edemeyiz." Bu ifadeleri duyan mahkemedeki devrim 
muhafizlan iistadm iizerine saldinrlar. Polisler ise §ey- 
hin mahkemede yabanci basm mensuplarmm da bu- 
lundugu bir ortamda oldiiriilmesini onlemek ve diinya 
basinina Suriye mahkemesinde polis katliami diye yan- 
simasmi engellemek amaciyla, iistadi devrim muhafiz- 
larmdan korurlar. 

Hadis-i §erifte bildirildi ki; "zalim sultana kar§i hakki 
soylemek cihadin en buyiigudur" §eyh Mervan Hadid 
Misir'daki zalimlere yazdigi mektuplarla Hakki haykir- 
digi, Nusayri Baas kafir ve zalimlerine de Hakki soyle- 
mekten asla gekinmedigi gibi kiifurlerini, zuliimlerini, 
kopekliklerini de suratlarma garpiyordu. Hadis ile amel 
ettigini iddia eden fakat agizlarmdan taguta, kiifre, 
zulme kar§i tek kelime gikamayan, miicahidler aley- 
hinde ise dilleri derhal sivriliveren ve de Siinnet Ehli ol- 
duklarmi iddia eden kimselere §eyh Mervan'm hayatmi 
saygilanmizla(!) arz ederiz. Tefekkur etsinler. Kim Siin- 
net Ehli, kim bid'at ehli... 

Cihad ogretmeni Abdullah Azzam'dan ogrenmeye 
devam edelim: "Mahkeme heyeti iistada: "Sen u§ak- 
sin" der. Ustad da; "Ben Allah'm u§agiyim. Gergek 
u§aklarsa siz ve sizin Abdunnasir'dan yetmi§ sekiz bin 
ciineyh galan parti lideriniz Michel Aflek'tir." Mahkeme 
heyeti; "Siz Muhammed el-Hamid'in (Hama muftiisu) 
sizinle birlikte oldugunu soyliiyorsunuz. O ise sizlerden 
nefret etmekte." Ustad onlarm bu soziine yiice Allah'm 
§u ayetiyle cevap verir: "Egeryiiz gevirirlerse de ki: Allah 
banayeter. O'ndan ba§ka ilahyoktur. O'nagiivenip da- 
yandim. 0, biiyiik ar§in Rabbidir" (Tevbe, 129) 

Duru§ma sonunda, kendisiyle birlikte yargilanan geng- 
lerin bir boliimiine beraat, diger boliimiine de iistadla birlikte idam karan verdi. Haklarmda idam karan veri- 
len gentler ve iistad giilumsiiyor, birbirlerini tebrik edi- 
yorlardi. Haklarmda beraat karan gikan gentler ise 
agliyordu. Yabanci basm mensuplan, haklarmda oliim 
karan verilenlerin sevinip giilmesine, beraat karan qi- 
kanlarmsa aglamalarma hayret etmi§lerdi. Bu halleri- 
nin neden oldugunu sorduklarmda ise onlara verilen 
cevap: "Bizlere Cennet bagi§landi. Bunun igin birbiri- 
mizi tebrik ediyor ve seviniyoruz. Aglayanlar ise bun- 
dan mahrum edildikleri igin aglamaktadirlar" olmu§tu. 
Haklarmda idam karan verilen iistad ve talebeleri infazi 
beklemek iizere cezaevlerine gotiiriildu. Ustad Mervan 
idammi bekledigi cezaevi giinlerini bana §6yle anlati- 
yor: "Hayatimda ya§adigim en lezzetli, kalbimin ve nef- 
simin en rahat oldugu giinler cezaevinde genglerle 
beraber idamimi bekleyerek gegirdigim giinlerdir." 
Ustad Mervan'm idammi beklerken yazdigi §u kelime- 
ler hala islam gengligi tarafmdan tekrarlanmaktadir: "O 
can ki yarm dogacak. S6zle§tigi vakitte Allah ile bulu- 
§acak." 

Onlar zindanda idamlarmm infazmi beklerken, Hama 
miiftiisu §eyh Muhammed el-Hamid, Hamali olan 
Cumhurba§kam Emin el-Hafiz'm yanma gider ve ona; 
"Ustad Mervan el-Hadid'e ne yapmayi du§iiniiyorsu- 
nuz?" der. Cumhurba§kam Emin el-Hafiz'da; "Onun 
idamma hiikmettik" diye cevap verir. Bunun iizerine 
Muhammed el-Hamid; "Sen bunu akillica du§unerek 
mi soyliiyorsun? Mervan el-Hadid'i idam ettiginiz tak- 
dirde Hama'nm susacagmi mi zannediyorsunuz? Onu 
idam ederseniz, Hama'da iistesinden gelemeyeceginiz 
olgiide sorunlar ba§lar" der. Bunu dinleyen Cumhur 
reisi: "Peki senin g6rii§iin nedir?" diye sorar. Miiftii 
Muhammed el-Hamid; "Benim g6rii§iim onu gikart- 
maniz ve affetmenizdir" der. Bunu duyan Cumhurba§- 
kani el-Hafiz da; "Bizzat siz gidin ve onu gikartm" der. 
Daha sonra Ustad Mervan olayi bana §6yle anlatmakta: 
"§eyh Muhammed el-Hamid geldi ve: "Haydi evlatla- 
nm gikm" dedi. Muhammed el-Hamid, hepsinin hocasi 
ve sevip saydiklan birisidir. Bizlerde; "Nereye?" dedik. 
O da: "Devlet sizleri affetti" dedi. Bunu i§itince bizler; 
"Allah seni affetsin. Bizi Cennetten mahrum ettin..." 
dedik. Zindandan gikan iistad Mervan gergekten rahat 
nedir bilmezdi. O adeta patlamaya hazir bir bombaydi, 
kiikremeye hazirdi." 

I§te §eyh Mervan ve i§te ogrencileri. Kime benziyorlar 
sizce? Bu yiice taifenin benzedigi tek bir topluluk var- 
dir: Rasulullah (s.a.v) ve ashabi... Kafirlerin hayati sev- 
dikleri gibi Allah yolunda oliimii seven kag tane 
topluluk gelip gegmi§tir bu diinyadan? 

Faziletli Ustad Abdullah Azzam devam ediyor: "1973'te 
Suriye hiikiimeti yeni bir anayasa hazirlar ve bu anaya- 
sada "Suriye islam Devleti'dir" maddesini gikanr. Eski 
anayasanm birinci maddesi olan bu madde silinince 
islam alimleri ve hatibler ayaklamrlar. Bunlardan birisi 
de iistad Mervan el-Hadid'tir. Cuma hutbesine; "Kim 
mescidde olmek iizere bey'at edecektir?" diyerek ba§- 
lar. Ustadm bu §ekilde ba§ladigi hutbesini i§iten insan- 
lar camiden bir bir sivi§maya ba§larlar. Zira iistadm 
hutbesini dinlemek gok tehlikelidir. Bu esnada mes- 
cidde bulunan diger alimlerde tek tek gikmaya ba§la- O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 G 72 70-73 mervan hadid_Layout 1 08.09.2012 13:31 Page 4 -$" mi§lardir. Bunlardan bir kismi Allah'm dinine olan bag- 
liligi ve kiifre duydugu kinle di§an firlamakta ve silah- 
larmi getirmekteydiler. Kimileri de mescidde silahmi 
£ikartmi§ tekbirlerle havaya ate§ agiyordu. 

Ustad Mervan bu hutbesinden sonra gizlenir. §am'a gi- 
derek orada bir daire kiralar ve gizlice silah toplamaya 
ba§lar. -Allahu Ekber- bitkinlik nedir tanimaz. Allah'm 
dini igin miicadelede gev§eklik gostermez. Korku nedir 
bilmez. Otomatik silahlar ve bombalar satm almaktadir. 
Nerede silah ya da bomba sati§i yapildigmi duysa, 
oraya genglerden birisini gonderir ve o §eyi satm aldi- 
nrdi. Bu arada Suriye istihbarat birimleri kendisini ara- 
maktadirlar. 

Bir gun istihbarat Ustadm gizlendigi yeri ke§fetti ve 
oturdugu binanm etrafi sanldi. Polisler hoparlorlerle bi- 
nadakilere anonsa ba§lar. Ustad Mervan'da kendi ya- 
nmda bulunan bir mikrofonla di§andakilere: "Ey 
istihbarat adamlan ve polisler! On be§ dakika igerisinde 
burayi terk etmeniz konusunda sizleri uyanyoruz. Aksi 
takdirde on be§ dakika sonra sizinle sava§acagiz" diye 
anons eder. Gergekten iistad on be§ dakika sabretti. On 
be§ dakika sonra ise bomba ve otomatik silahlarla bina- 
dan ate§ etmeye ba§ladi. Polisler durumu merkeze bil- 
dirdiler ve evin etrafmda hemen hemen bine yakm 
polis ve istihbarat mensuplan toplandi. Ustadm bulun- 
dugu dairede ise kendisi, ogrencisi ve heniiz zifafa gir- 
medigi nikahlisi vardi. Polisler binayi ugak ve 
helikopterlerle havadan da kontrol altma almi§lardir. 
Polisler binaya girip TNT yerle§tirmek istemektedirler. 
Fakat kim binaya girmeye cesaret edebilecek? iki ki§iye 
kar§i bin ki§i...! Ve aynca ugak ve helikopterlerle gozet- 
lenmekte. 

Ogle vakti oldugunda iistadm cephanesi tiikenir. Ogle- 
den ikindi vaktine kadar hig kimse iistadm dairesine sal- 
diramaz. ikindi sonrasi dairesine saldmlir. Ustadm 
cephanesi goktan tiikenmi§ ve kolundan yaralanmi§tir. 
Ustad ba§i dik bir vaziyette binadan iner. Yanmdakilerle 
birlikte tutuklanir. Olaym haberi Hafiz Esed'a ula§tigmda 
adeta gildinr. Bin ki§ilik ku§atmada polisler gok kayip 
vermi§tir. Ustad ise sadece kolundan yaralanmi§ olarak 
ba§i dik di§an gikiyordu. Hafiz Esed der ki: "Mervan'la 
bizzat ben goru§mek istiyorum." Daha sonra iistadm ya- 
nma gelir. Ona: "Ey Mervan! Gegmi§te olanlan unutalim 
ve birlikte yeni bir sayfa agalim. Allah gegmi§te olanlan 
affetsin. Seni bir §artla higbir §eyden dolayi hesaba qek- 
meyecegiz. Silahli miicadeleyi birakacaksm, tek §artimiz 
bu" der. Hafiz Esad'm teklifine iistad §6yle cevap verir: 
u Ben de bir §artla sizinle anla§abilirim. O da, Suriye'de 
islam Devleti'nin kurulmasmda bana yardim edeceksi- 
niz." Bu net tavn i§iten Hafiz Esad oldugu gibi geri doner 
ve mahkeme safhasi ba§lar. 

§eyh Mervan'm ba§mdan gegen bu olaylardan da gika- 
nlacak nice ders ve hazineler vardir. imanli miicahidler 
oyle bir ordudur ki iki veya ug ki§i kadar da kalsalar 
ugak, helikopter ve ozel birliklere kar§i sava§irlar. Bu 
bir aksiyon filmi degildir. Boyle olaylar Afganistan, ^e- 
genistan, Felluce ve daha birgok cephede sayisiz kez 
tekrarlanmi§tir. (^iinkii cihad da keramet vardir. Fransiz 
gazeteci bo§ yere Afganistan'da Allah'i (cc) gordiim de- memi§tir. O gordiigii olagan iistii olaylan ifade etmek 
istemi§tir. Fakat "Yiice Allah Miicahidlerle beraberdir" 
diyemedigi igin gok yanli§ bir anlatim yapmi§tir. 

Aynca bu olayda Miicahidlerin islam Devleti talebin- 
den de asla vazgegmediklerini bir kez daha mii§ahede 
ediyoruz. Hakimiyet kayitsiz §artsiz Allah'mdir. Bu Hak 
iizere sava§anlarm taviz kabul etmedikleri sahih akide- 
leridir. 

Miicahid Alimlerin sultani Abdullah Azzam devam edi- 
yor: "Askerler toplanmi§ ve askeri bir §iira kurulmu§tur. 
Heyet hava kuvvetleri komutam Naci Cemil ve Mustafa 
Tala§ ile birlikte Nusayri istihbarat komutanlarmdan 
olu§uyordu. Ustad Mervan getirttirilir ve sanik sandal- 
yesine oturtturulur. Ustad bakar ki mahkeme heyeti 
Naci Cemil ve Mustafa Tala§'dan olu§uyor... Bunlar 
halk nazarmda kendilerini Ehl-i Sunnet'e nisbet eden 
kimselerdir..! Ve onlara der ki: "Yaziklar olsun sizlere 
ey kopekler! Ey Naci Cemil ve Mustafa Tala§! Sizleri sag 
olarak birakacagimizi mi zannediyorsunuz! Gen^lere, 
once sizlerden ba§lamalarmi emrettim. Ey kopekler! Siz 
iimmete bu Nusayrileri musallat ettiniz. insanlanmizi 
siz kirlettiniz. Sizlerse ey Nusayriler! Sizlerden de be§ 
bin ki§inin oldiiriilmesini genglere emrettim." Bu soz- 
lere daha fazla dayanamayan Naci Cemil: "Tutun §u 
mecnunu... Uzakla§tirm onu buradan" diye muhafiz- 
lara emreder. Sonra iistadi i§kence odasmda iyice bag- 
ladiktan sonra ailesini getirirler ve gozlerinin oniinde 
ona tecaviiz ederler. Ustad ise bagli bir haldedir, nefsi 
daralir ve fenala§ir. 

"i§kenceleri yiiklenmek, canileri gormek cisimleri yok 
eden bir olaydir". izzet ve onur sahibi bir kimsenin 
kendi namusunu kirletilirken gormesi... Kendisinin ise 
higbir §ey yapamamasi... Bagli ve garesiz kalmasi... iri 
yari, uzun boylu, dolgun viicutlu ve yakla§ik 95-100 
kilo civarmda olan Ustad Mervan, o an eriyip tiikenmi§, 
hemen hemen 45 kiloya dii§mu§tu. Son olarak Ustad 
hapishanede vefat etti. "Normal olarak mi, yoksa sui- 
kast sonucu mu oldti?" Bilemiyoruz. Vefat ettiginde ai- 
lesine Ustadm cenazesini gelip almalan igin haber 
saldilar. Onlar da cezaevi idaresine; "Mervan'i siz oldiir- 
diiniiz. Onun katili sizlersiniz," dediler. "Hayir" cevabi 
verildi. Ustad §am'da bir mezarliga defnolundu. Defno- 
lunduktan sonra mezarmm etrafmda yakla§ik iki yiiz 
ki§ilik askeri birlik bekliyordu. Hiikumet, cesedin alm- 
masmdan ve gosteri yapilmasmdan korkmu§tu. 

Ve Dogusundan Batisma islam iimmetini cihada te§vik 
eden §eyh Abdullah Azzam §am Arslani, islam kahra- 
mani §eyh Mervan Hadid ile ilgili son sozii, soziin 
oziinii soyliiyor: u §iiphesiz islam daveti bunun gibi 
ornek §ahsiyetlerle zafer bulur. islam daveti ancak gi- 
lelere katlanan, her tiirlii zorluga gogiis geren bu gibi 
ornek §ahsiyetlerle ya§ar. Bu §ahsiyetler islam'i zafere 
ula§tiran saglam iisleri olu§tururlar. Bu iisler de biiyiik 
milletlere yon veren rehberler mesabesindedir." 

Yiice kitabimiz Kur'an-i Kerim'de, Ahzab 23. ayette bil- 
dirir ki: "Mii'rrdnlerden oyle erkek adamlar vardir ki, Al- 
lah'a verdikleri sozii yerine getirdiler. Onlardan kimi 
adagini ddedi(canini verdi) kimi de beklemektedir. Ahd- 
lerini hig bozmami§lardir" 

O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 73 74-78 esirlerimiz_l_ayout 1 08.09.2012 13:32 Page 1 ISLAM DUNYASI 

ESIRLERIMIZ re 
S 

s 

< 

S 

s N s 

O 

• • 

CD :3 
u 

CD 

H 
"Esir Alim" 

Omer Abdurrahman'in 
Ef inden Mektup Omer Abdurrahman... Bedeni eoz- leri sormeven. fakat kalD eozti acik biivtik miicahid alim. . . Alimlieinin sorumlulueunu hakkivla iistlenmis. ilmini izlememis. zalimlere mevletmemii iizel insan... KitaDlan ve konusmalanvla iimmeti zorbalara karsi dik durmava tesvik etmis. de- falarca hanse atilmis. savisiz iskencelerden eecmis ve fakat bunlann hicbirinin kendisini vildiramadiei "koca bir dae"... Ve- fakar hanimi Ummii Ammar'in Dr. Omer Abdurrahman'a vazdiei bu tarihi mektubu dereimiz okuvucularma sunarken. Esir Alim Dr. Omer Abdurrahman'a Cenab-i Hakk'tan viiksek sabirlar. hanimi ve :ocuklanna da metanet dileriz. 
Vefakar e§ Ummii Ammar'dan, e§i esir lider §eyh 
Omer Abdurrahman'a mektup... -Allah kendisini esa- 
retten kurtarsin- 

Mithendis Ummii Ammar 

Dr. Omer Abdurrahman'in e§i... Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O, ken- 
disine itaat edene ikramda bulunur, onu ba§a- 
nli kilar, ona dogru yolu gosterir, rehberlik 
eder, segkin bir §ahsiyet yapar ve i§lerini diizeltir. O 
yuce Allah, tevbe edip kendisine yonelen giinahkann 
tevbesini kabul eder... 

Efendimiz ve sevgili peygamberimiz Hz. Muham- 
med'e salat ve selam olsun. O peygamber ki, herkese 
yardimi dokunmu§, pek gok topluluk kendisine 
uymu§ ve §ani pek yuce olmu§tur. Allah bu peygam- 
bere, ailesine, ashabina, dost ve arkada§lanna, temiz 
soyuna, ehl-i beytine ve kiyamet guniine kadar onun 
yoluna uyup siinnetine tabi olanlara salat ve selam 
etsin. 

§imdi... 

Sana selam olsun sevgili e§im!... 

Her yerde ve zamanda sana selam olsun!... 

Zindanda... Hastanede... uzak ya da yakin iilkede... O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 74 74-78 esirlerimiz_l_ayout 1 08.09.2012 13:32 Page 2 -^ Seninle Allah igin, Allah ugruna ve Allah yolunda evle- 
nen e§inden sana selam olsun!... 

E§inden ve hocasmdan uzun yillardir mahrum olmasina 
ragmen... Sana kar§i vefakar olan ve sabreden e§inden 
sana selam olsun!... 

Sadakat ve vefakarlikla sana selam olsun!... 

En giizel vefakarligim ile sana selam olsun!... 

Ben once Allah'a sonra sana verdigim ahde, sevabmi Al- 
lah'tan umarak sabirla ve sadakatle bagh olmaya devam 
edecegim. Senin namusunu koruyacak, gocuklanni en 
guzel §ekilde egitecek, fazilet ve ustunlugunu anlatacak 
ve seni her zaman hayir ile anacagim. Hayatin sikinti ve 
zorluklanna kar§i koyup sabredecegim... Allah'a andol- 
sun ki bu sikinti ve zorluklar ne de goktur... 

Seni, kalemimden once kalbimin gizdigi, miirekkebim- 
den once duygulanmin yazdigi selamla selamliyorum... 

Sana selam olsun... O selam sana Hacer anamizm, ken- 
disini Mekke'nin kurak golunde ogluyla birlikte yalniz 
birakan biiyiik e§i Hz. Ibrahim efendimize soyledigi §u 
sozleri soyliiyor: 

"Boyle yapmani Allah mi sana emrediyor?". 

Hz. Ibrahim: "Evet" deyince, 

Hacer de: "O halde O bizi asla yalniz birakmaz!" demi§ti. 

Evet, gergekten Allah onlan yalniz birakmadi... 

Aglik ve yoksulluga ragmen... mahrumiyet ve yalmzliga 
ragmen... Aci ve ambargoya ragmen... Hayatin devamini 
saglayacak biitiin §eylerin yokluguna ragmen... Allah 
bizleri de yalniz ve sahipsiz birakmadi... 

£ocuklanmn hepsi iiniversitede okuyorlar... Ammar, el- 
Ezher iiniversitesi Usuliiddin Fakiiltesinde, kizlann ise 
aym iiniversitenin Tip fakiiltesinde okuyorlar... 

Gergekten Allah bizi yalniz ve sahipsiz birakmadi... 
£unku hepimiz Allah igin, Allah ugruna ve Allah yo- 
lunda ya§adik... 

Sevgili e§im! 

Gozun ay din olsun... £unku ben, senin Allah'a davet mi- 
rasini koruyor ve gocuklanni en giizel §ekilde egitme 
gorevini Allah'in yardimiyla yerine getirmeye gayret edi- 
yorum... Tabi ki sen geride bize herhangi bir mal, miilk 
ve para birakmadin... Ama bize en giizel bir ya§ama tarzi 
biraktin. Biz o tarz iizere ya§amaktayiz... Sen bize tslam'i 
biraktin, bu nimet olarak yeter... Sen bize fazileti, ema- 
neti, sadakat ve dogrulugu biraktin; biitiin bunlar yer- 
yiiziiniin en degerli hazineleridir... 

Sevgili e§im! 

Yiice Allah bir ayet-i kerimede §6yle buyuruyor: "Mii- 
minler iginde Allah'a verdikleri sozde duran nice erler var. 
I§te onlardan kind, sdziinu yerine getirip o yolda canini 
vermi§tir; kimi de (§ehitligi) beklemektedir. Onlar higbir 
§ekilde (bu sozlerini) degi§tirmemi§lerdir" ^^^^i^- 

Ben senin de bu erlerden olduguna inamyorum. tn§allah 
Allah katmda da boylesindir... £unku sen her §eyini din 
igin feda ettin... Bu ugurda e§ini ve gocuklanni feda et- 
mekten kagmmadin... Vatanim ve sevdiklerini terk 
ettin... Sikintili gurbet hayatinda, ya§li ve hasta oldugun 
halde uzun yillar zindanda kaldin ve hala zindandasin... 
Sen zindana... hastaliga... amaliga... ve gurbete taham- 
miil ediyor; Allah'in ho§nutlugunu kazanmak igin O'nun 
takdirine razi olup §a§irtici bir §ekilde tiim bu sikintilara 
katlamyor ve sabrediyorsun... 

Senin bu tahammul ve sabnna, giiglii gengler bile daya- 
namaz. Sen bu halinle artik biitiin Miisliimanlar aley- 
hine bir delil oldun. Dinleri konusunda taviz veren ve 
kusurlu davranan Miisliimanlar, bu halleri igin artik ne 
mazeret gosterebilirler? Onlardan kiminin bedeni sag- 
lam, serveti bol, hastalik veya ya§hlik gibi sikintilan yok- 
tur. Boyle rahat durumda olmalanna ragmen cemaatle 
namaz kilmada veya tslam'a sozle ve mal ile yardim et- 
mede tembellik gosteriyorlar... 

Sevgili e§im! 

Sen §u yiice sahabenin §u soziinii ne kadar gok tekrar 
ederdin... 

Musluman olarak oldiiruldukten sonra artik higbir §eye 
aldirmam 

Allah igin dlumiim hangiyandan olursa olsun... 

Qiinku bu, Allah igindir; Eger dilerse, O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 75 74-78 esirlerimiz_Layout 1 08.09.2012 13:32 Page 3 -$" Sen hayatim muallim, mucahit ve 
zahit olarakya§adin... Bizseni hep 
cesur, sabirh, oruglu, gece 
namazlanna kalkan vesevabim 
yalniz Allah'tan bekleyen biri 
olarak tanidik. Sen omrunun uzun 
bir bolumunu Feyyum'daki evinde 
gozaltinda ve di§ari qikma 
yasagiylageqirdin... Herkessenin 
sevincinin, cemaatle namaz 
kilmak, salih Miislumanlarla 
bulu§mak ve insanlara dogru yolu 
gostermek oldugunu biliyordu... 
Ama sen, ya§adiklarina tahammul 
edip sabrettin ve Allah'in takdirine 
razi oldun... Ta ki§afakyeniden 
atana kadar... O zaman sen davetin 
ve sevdiklerinle bulu§mak igin bir 
kez daha di§an giktin... Pargalanmi§ bir uzvungeri kalanlanni da miibarek Mar. 

Sen de bugun sanki §6yle diyorsun: "Ben, gerek zin- 
danda gerek yatakta veya gerekse hastanede olsun, 
Musluman olarak oldukten sonra higbir §eye aldirmam... 
Ben Musluman olarak oldukten sonra vatammda veya 
Allah'a ait ba§ka bir bolgede, hatta bu Amerika bile olsa 
aldirmam... Musluman olarak oldukten sonra etrafimda 
sevdiklerim, gocuklanm, akrabalanm ve ogrencilerim 
olmu§ veya yalniz ba§ima tek kalmi§, hig kimseyi tani- 
madigim kimsenin de beni tanimadigi bir yerde gurbette 
61mu§iim, aldirmam..." 

Evet, sevgili e§im ve hocam! Allah'in seni tammasi; 
admi, §eklini ve rengini bilmesi sana yeter... §ehitleri 
segip ayiran O'dur... 

Sevgili e§im!... 

Sen Allah ile bir ah§veri§ yaptin, Allah'a andolsun ki bu 
ah§veri§ gok karh oldu... Sen diinyayi vererek ondan 
uzakla§tm... Sen Misir'm di§mdan gurbetten dondii- 
giinde zengin olarak dondiin. Ama §imdi sen fakir, mah- 
pusveyalmzsin... 

Oysa sen de bazi iiniversite hocalannin yaptigi gibi 
devam eden egitim faaliyetleri ile hayatim ya§ayabilir, 
ogrencilere ders notlanni satarak gelir elde edebilirdin... 
Ama sen bunu yapmadin... Aileni Allah'a ve korumasina 
biraktin... Eger O olmasaydi, biz gergekten bir trajedi ya- 
§ardik... Sen iiniversitede hoca iken, kazang saglamak igin bugiin yapildigi gibi yapmadin, kendi ders notlanni 
veya kitabim basmayi reddettin... Bunun yerine ogren- 
cilerine: "Guvenilir ve tanman herhangi bir tefsir kitabim 
okuyun, sonugta hepsi aynidir" dedin... 

Bu ah§veri§in kazangli oldu, sevgili e§im... Evet, ali§veri§ 
kazangli oldu... Sen gok igin azi... ebedi olan igin gegici 
olani... degerli igin degersiz olani... yamndakini Allah'in 
yanmdaki igin terk ettin... diinya ve ahiretin geni§ligi 
igin diinyayi terk ettin... 

Sevgili e§im! 

Sen hayatim muallim, mucahit ve zahit olarak ya§adm... 
Biz seni hep cesur, sabirli, oruglu, gece namazlanna kal- 
kan ve sevabim yalniz Allah'tan bekleyen biri olarak ta- 
nidik. Sen omrunun uzun bir bolumunu Feyyum'daki 
evinde gozaltinda ve di§an gikma yasagiyla gegirdin... 
Herkes senin sevincinin, cemaatle namaz kilmak, salih 
Muslumanlarla bulu§mak ve insanlara dogru yolu gos- 
termek oldugunu biliyordu... Ama sen, ya§adiklanna ta- 
hammul edip sabrettin ve Allah'in takdirine razi oldun... 
Ta ki §afak yeniden atana kadar... O zaman sen davetin 
ve sevdiklerinle bulu§mak igin bir kez daha di§an gik- 
tin... 

Sevgili e§im! 

§uheda Camiinin ku§atildigi giinii hatirliyorum. O gun 
sen yere du§mu§ ve ba§ma gelenler gelmi§ti... tnsanlann 
hepsi sana bakiyorlardi, sen ise ama bir hocaydin. Kur'an 
okuyu§un onlan aglatiyordu... t§te o insanlar, yerden su- 
riiklenen hocalanni ve liderlerini goriiyor; ama bir §ey 
yapamiyor ve onu savunamiyorlardi... Ona yapilan bu 
girkinlikler kar§isinda sadece aghyorlardi... Lisan-i hal- 
leri, onun yere du§en beyaz sangi igin §6yle diyordu: 

Eger beyaz olmasaydi, onunla alay etmezlerdi 

Fakat dine saygi yok olup gitti. 

Senin ba§mdan i§te boyle §iddetli sikinti ve zorluklar 
gegmi§ti... Sanki higbir §ey olmami§ gibi bunlar da diger- 
leri gibi gegip gitti... Senin lisan-i halin ise §6yle diyordu: 
"Artik banagiizel bir sabir gerekiyor. Bu anlattiklariniza 
kar§ihk yardimina siginilacak olan ancak Allah'tir" Yusuf > 

12/18. 

Sevgili e§im! 

£eyrek yiizyil once senin hapishaneye girdigin giinii ha- 
tirliyorum. O zor zamanda hapishanelerde uygulanan 
bir kural vardi. Her gelen ki§i, adi yerine kendisine bir 
kadm adi takmak zorundaydi. Ad aldiktan sonra o ki§i 
§iddetli bir §ekilde doviiliirdii. Ki§inin iradesini ve erkek- 
ligini kirmak, hapishaneye girdigi andan itibaren onun 
burada zelil ve uysal bir §ekilde, boynu egik olarak ya§a- 
masini saglamak igin boyle yapiyorlardi. Kendisine bir 
kadm adi takmayan kimseye turlii tiirlii i§kenceler yapi- 
hyordu... Sen de i§te o giin cesaret ve kararlilikla bu ku- 
rala uymayi reddettin... Bu yiizden birgok i§kence 
gordiin... O agir i§kencelere tahammul ettin... Her defa- 
smda "Benim adim Omer Abdurrahman'dir" demeye 
devam ettin... Allah seni korusun ve bu yaptigm feda- 
karligi kabul etsin ey hocam ve e§im... Yiice Allah §6yle 
buyuruyor: "0 sabredenler, kendilerine bir bela geldigi O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 76 74-78 esirlerimiz_Layout 1 08.09.2012 13:32 Page 4 -$- 
zaman: "Biz Allah'in kullanyiz ve biz O'na donecegiz" 
derler. i§te Rablerinden bagi§lamalar ve rahmet hep on- 
laradir. Ve dogruyolu bulanlar da onlardir" Bakara, 2/156-157. 

Sevgili e§im! 

Sen vaazlannda, hutbelerinde, derslerinde ve konfe- 
ranslannda nice defalar bize tbn Teymiyye'nin §u so- 
ziinii hatirlatiyordun: "Dii§manlanm bana ne 
yapabilirler ki? Benim cennetim ve bahgem gogsumde- 
dir. Nereye gidersem o da benimle birliktedir. Eger beni 
zindana koyarlarsa, zindamm bana halvet yeri olur... 
Beni oldururlerse, oldiiriilmem §ehadet olur... Beni siir- 
giin ederlerse, surgiiniim seyahat olur..." 

Sevgili e§im! 

§imdi sanki seni dinliyorum... Senin giizel sesin sanki 
butiin varhgimi sarsiyor... Sanki sen bize, peygamberleri 
ve kavimlerinin onlara yaptiklan eziyetlere kar§i nasil 
sabrettiklerini anlatiyorsun. Bu eziyetlere kar§i soyledik- 
leri §u kelimeleri soyliiyorsun: "Bize yollarimizi goster- 
digi halde ne diye biz, meyelim? Sizin bize verdiginiz 
eziyete elbette katlanacagiz. halde Allah'a dayanipgii- 
venenler yalniz Allah'a day amp gilvensinler." Ibrahim > w/12. 

Eziyetlere kar§i sabretmek ve Allah'tan ho§nut olmak, 
siddiklann azigi ve salihlerin §iandir. Dinde rehberligi ve 
muminlerin onderligini iislenecek olanlar ancak bunlar- 
dir. "Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandiklari 
zaman, onlarin iqinden, buyrugumuzla dogru yola ileten 
onderler tayin etmi§tik." Secde > 32/24 - 

Sen dindeki bu onderlik ve rehberlige oylesine higbir 
bedel odemeden ula§madin... Sen bu ugurda kat be kat 
bedeller odedin... Ozgiirliigiinden bedel odedin... Ailen- 
den ve gocuklarmdan uzak kalarak gurbetle bedel ode- din... Sen onbe§ yildan beridir ailen ve gocuklarmla hig 
mutlu olmadm... Onlarla ilgili bir §ey bilmiyorsun... Sen 
sagligmla da bedel odedin... Ve son olarak: 

i§te §i§likler, saghginm geri kalanim almak igin sana sal- 
dinyor... Sen Rabbine kar§i higbir cimrilikte bulunma- 
dm... Her §eyi verdin... Higbir minnette bulunmadan ve 
ba§a kalkmadan... Guriiltu yapmadan ve ilan etmeden... 
Sessizce... Diinyevi herhangi bir kar§ihk beklemeden... 
Kendini onemli bir sorun yapip, insanlardan kendi ug- 
runa sava§malanni ya da iizerinden ticaret yapmalanni 
istemeden... Rabbine sonsuz §ekilde giivenen biri gibi, 
kar§ihgini yalniz ve yalniz yiice Rabbinden dileyerek 
verdin... Sevabmi bu diinyada degil, ahirette sadece 
Allah katinda bekleyerek verdin... 

Sevgili e§im! Giiniimuzde savcihgm dort ay hapsettigi 
bir kimse igin kiyametin nasil koptugunu, diinyanin 
nasil ayaga kalkip oturmadigmi du§un... Bu kimse, 
igerde ya§adigi sikintilan bir kitapla nasil da anlatiyor. 
Oysa onun ya§adigi sikintilar, senin gibilerin ya§adigi si- 
kmtilara gore bir nimettir. 

Sevgili e§im! 

Yardim edip destek verenler azaldi... Ama sen uzulme... 
Sik sik tekrarladigin yiice Allah'm §u ayeti ile ya§amaya 
devam et: "Allah, kulunayetmezmi?" mmeT > 39/36 - Zindanda 
Allah sana yetsin... Bu sikintida Allah seni koruyup go- 
zetsin... Gurbetinde Allah seni himaye etsin... Hastali- 
gmda Allah sana §ifa versin... Yalnizligmda Allah sana 
dost olsun... Ya§adigm bu maddi karanhklarda Allah 
sana merhamet etsin... Sana basiret nuru ve sabir i§igi 
ile merhamet etsin... Zira "Sabir, nurdur." Hadis . Allah 
Kur'an nuru ile, iman nuru ile ve yakin nuru ile sana 
merhamet etsin... O ISLAM DiiNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 77 74-78 esirlerimiz_Layout 1 08.09.2012 13:32 Page 5 -$- Sevgili e§im! 

La havle ve la kuvvete ilia billah (Allah'tan ba§ka giig ve 
kuvvet sahibi yoktur) sozunu gokga soyle... tbn Teymiy- 
ye'nin naklettigi bir rivayette §6yle denilmi§tir: "Melek- 
lere ar§i ta§ima emri verilince, melekler: 

"Ey Rabbimiz! Biz, senin azamet ve yuceliginin uzerinde 
bulundugu ar§i nasil ta§iyabiliriz?" dediler. 

Bunun iizerine Allah: "La havle ve la kuvvete ilia billah 
(Allah'tan ba§ka giig ve kuvvet sahibi yoktur) deyiniz" 
buyurdu. 

Melekler bu sozu soyleyince, ar§i ta§idilar. 

Senin ya§adigin sikinti ve zorluklar gergekten agirdir... 
Bela ve musibetler her gegen giin oncekine gore gogal- 
maktadir... Sevgili e§im, sen de artik yetmi§ ya§ma yak- 
la§tin. Eskiden beri §eker ve tansiyon hastasiydm... 
§imdi de §u karaciger (veya pankreas) hastaligi geldi... 

Senin zayif bedenin tiim bu hastahklan kaldiramaz... Ya- 
§adigin sikinti ve zorluklar artik zirveye gikti... Umarim 
kurtulu§un yakin olur... "Ey kriz! §iddetlen, kurtulu§ ya- 
kmdir" sozii, her zaman dogruluguna inandigimiz 
biiyiik bir sozdiir. Bu soziin dogruluguna bugiinlerde 
daha gok inamyor, daha gok hissedip ya§iyoruz... Biz 
§afak vaktinin artik yakla§tigina, belah gecelerin de git- 
mek iizere olduguna inamyoruz... Seni olmeden once bir 
kez daha gormek istiyoruz... Biz seninle, sen de bizimle 
mutlu olmak istiyoruz... Etrafina dolanip seni sarmak is- 
tiyoruz... Aileni ve gocuklanni bagnna basmani istiyo- 
ruz... Biraktigm emanetin kaybolmadigim gormekle 
sevinmeni istiyoruz... (Jlocuklarin din, ahlak ve edep ba- 
kimmdan en giizel §ekilde yeti§tiler, en giizel hal iizere 
bulunuyorlar... 

Allah sana §ifa versin ey sevgili e§im! 

Allah sana §ifa versin ey esir ustadim! 

Allah sana §ifa versin ey hasta miicahid e§im! 

Allah sana §ifa versin ey alim ve zahid e§im! 

Biiyiik ar§in Rabbi Yiice Allah'tan sana §ifa vermesini di- 
liyorum... 

Bu duami yedi defa soyliiyorum... 

Belki denizleri ve okyanuslan... gokleri ve yagmurlan... 
daglan ve ovalan a§ip sana ula§ir... 

Allah dualan i§itendir, halimizi bilendir... 

Yiice Allah'tan benim gibi sikintili ve darda olanlann 
dualanni kabul etmesini dilerim... 

Sevgili e§im! 

Bu duygulu anlarda §air karde§imiz Muhammed Ha- 
san'in §u dizeleri akhma geliyor. Sana seslenerek diyor ki: 

Ustadim! Sabret, sabredenlere ne mutlu! 

Allah ebediyet yurdunda sana kar§ihgini verecektir ey 
Omer! 

Allah'a andolsun ki sen, asla algakhga razi olmadin 

Bir giin bile zalimlere ve tagutlara boyun egmedin. insanlar susunca, sen hakki soyledin 

Boylecesen hep yukselirken, ba§kalari algahyordu. 

Ben utanan ve korkaklikla oziir dileyen biriyken, 

Sen, hapishanede ve zincirlerin oziir diledigi birisin. 

Sen, Allah'in algalttigi bir iilkede zindandasin 

iilke ki, en kotiiler bile o azginyerden kagargider. 

Orada demokrasi ve adalet var dediler 

Orada zuliim, intikam ve i§kence olmaz dediler. 

Tiim bunlar, gergegini di§a vuran bo§ isimler, 

Ve boyunlarina inci takilan domuzlar gibidir. 

Igi bo§ veyalan ozgiirliige yaziklar olsun 

ki yurdunda aslanlar ve e§ekler birbirine e§ittir. 

Kiifiir, ne kadar giizel elbiseler giyip siislense bile 

Bir sure sonra mutlaka ayiplari ortaya gikar. 

Sen, parlak bir kalplegbren birisin 

Onlarsa, gbzlerigbrse bile kalpleri kordiir. 

Sen bir neslin okuluydun, hala da bylesin; orada 

Geceleri bile uyumadan dine y or dim eden erler yeti§ir. 

Dostlari gbrecegimiz giin birgelse! Ogiin, 

Sir ay a dizilip kendileriyle alay edenlerin iizerine pisledik- 
lerinigbrsek... 

Sevgili e§im! 

Sana §ehit Seyyid Kutub'un -Allah kendisine rahmet 
etsin- §u giizel sozunu hatirlatmak isterim: "Sozlerimiz, 
hareketsiz ve cansiz birer ceset gibidirler. Eger onlann 
ugruna olursek, i§te o zaman dipdiri ayaga kalkar ve can- 
lilar arasinda ya§arlar." 

Sevgili e§im! 

Mektubumun sonunda diyorum ki: 

Selamlanm, ozlemlerim ve dualanm hep sanadir... 

Bugiin sana gegmi§ten daha gok ihtiyag duyan gocukla- 
rinin ozlemi de sanadir... 

Onlar senin varligma, babaligma, merhamet ve §efkatine 
muhtaglar... 

Senin ilmine ve ahlakina muhtaglar... 

Sen de bugiin, gegmi§ten daha fazla onlann yardimma, 
sevgilerine, merhamet ve takdirlerine muhtagsm... 
Onlar senin kendileri igin yaptigm fedakarlik ve gayret- 
leri takdir etmek isterler... 

Sevgili e§im! Allah sana yeter, O daima seninle olsun... 

Bizim de O'ndan ba§ka kimsemiz yok. O'ndan ba§ka giig 
ve kuvvet sahibi kimse de yok... 

Son olarak; sana veda etmiyorum, goru§mek iizere di- 
yorum... 

Vefakar e§in, Miihendis Fatin $uayb, Ummii Ammar O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 78 79-80 sozunde duranlar_Layout 1 08.09.2012 13:36 Page 1 Muminkrden oyte adamlar vardir ki, 

Attaba verdikkri soze sadik kaldilar. 

Igkrinden bir kismi verdikkri sozii 

ferine getirmi§tir Bir kismi da 

bekkmektedir Verdikkri sozii ask 

degi§tirmemi§krdir 

(33/Ahzah 23) fe&ifie Soziinde Duranlar 

Muhammed YILMAZ "Allah, miiminlerden mallanm ve canlaxmi cermet karsihgmda 

satin almistm ^iinkii onfar Allah yofunda saVasirfar, dldiiriirfer ve 

oldurulurler. Bu, Tevrat'ta, Incilde ve Kurarida Allah m uzerine hak 

bir vaattir. Allah tan daha cok soztinii yerine getiren kim vardir? 

halde O'nunfa yapmis qddugunuz alisveristen dolayi sevinin. 

Iste bu biiyiik kurtulu§tur. 

(TevSeAU) Kandirilmadilar. Beyinleri de yikanmadi. Kor kuyuya da atilmadilar. Tarn tersi 

ya§adiklari cahiliye toplumunun beyinlerine musallat etmeye <:ah§tigi cahili pislikleri, 

Allah'in ayetleriyle temizlediler. Vahye teslim olup gerekeni §uurluca yerine getirdiler. 

Canlarmi verdiler, oncii fedailer toplulugu olup iimmetin izzeti i^in kendilerini feda 

ettiler. Evlerinden, evlerinden, ^ocuklarindan, vatanlarmdan, diinyahklarindan ve eski 

ali§kanhklarindan hicret edip i'la-i kelimetullah ugruna cihad edip, Rasulullah'in (s.a.v) 

onlar igin "kiyamete kadar hi£ kimse zarar veremez" dedigi taifeden oldular. Allah'a 

verdikleri sozde durdular ve Allah'in onlara vaadettigi nimetlere ula§tilar. 

Siz de tamdiginiz bir §ehidin hayat hikayesi, resimleri ve varsa vasiyetini 
islamdunyasidergisi@gmaiLcom adresine gonderebilir, §ehidlerimizin unutulmamasi ve 

anilmasi igin yaptigimiz bu gali§maya i§tirak edebilirsiniz. 

O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 79 79-80 sozunde duranlar_Layout 1 08.09.2012 13:37 Page 2 -$- 
Penceresi Dunya'ya Kapali, Allah'a A$ik Bir §ehid: 

Balikesirli Fahreddin 
Konuralp Memeoglu 

§ehit Fahreddin Konuralp Memeoglu aslen Bahkesir Havranh olup 1980 
yihnda Bahkesir de dogdu. 5 ya§indayken istanbul'a ailesiyle birlikte 
geldi. ilk ve orta okulu istanbul da yuksekokulu Kinkhan'da okudu. Gen- 
gliginden beri suskun ve sessiz olma hali, onun Allah'a(cc) yakinla§ma- 
sina, tefekkur etme konusunda beceri saglamasina vesile oldu. 
Okuyarak, ara§tirarak Hak yolda segici olmayi, sadece Rabbi igin bu 
hayati ya§amayi istedi. 5-6 senedir siirekli namaz kildigi ve islami bir 
hayat ya§adigi halde "son 2 sene iginde gergek bir Musluman olmayi 
ba§arabildim, gergekten namaz kihyorum" derdi. Konuralp bu dunyanin 
insani olmaktan vazgegmi§ti. Rabbinin askeri olmayi kafasina koy- 
dugu andan itibaren artik Rabbi'ne ula§masi igin kisa bir sure vardi ve 
bu surecin ba§ladigi andan itibaren her an, her dakika mutluydu. Kal- 
bindeki Nur yuzune vurmu§tu. Ev ahalisinin ifadelerinde gidecegi zaman 
yuzunun daha da nurlandigi belirtilmektedir. istedi Allah(cc) da Ona 
§ehadeti nasip etti. Rabbim §ehadetini kabul eylesin, bizlere de §ehidligi 
nasip etsin. 

MEMLEKETI: 
BGLU 
[ BEHADEtfc 
Bolu'lu Kahraman 

§ehid Nazif Ceylan 

Nazif Ceylan 1 985 yihnda Ankara'da dogdu. ilk ogretimini tamamla- 
diktan sonra ailesine katkida bulunmak igin i§e girdi. Sonraki donem- 
lerde islami hizmetlere yoneldi. Qok kitap okur ve ilmi meseleleri 
karde§leriyle birlikte mutalaa ederdi. islami ilimlerde daha fazla de- 
rinle§mek, daha gok Rabbine hizmet etmek igin ge§itli vakiflarda ders 
almak igin hicret etti. Bir yandan daha iyi Islam 1 ! ogrenmek igin gah- 
§iyordiger yandan talebe okutuyordu. Butun bu gali§malaryuzunden 
yillarca evinden uzaklarda kalmi§ti. Fakat o bundan oturu uzulmuyor, 
Rabbinin davasma katkida bulundugu igin mutlu oluyordu. Babasi 
kendisine bazen diinya i§leri ile ilgili nasihat verince babasini kirma- 
dan §6yle cevap verirdi: "Baba benim dunya ile i§im yok." Bir gece 
ilim ve hizmet ile me§gul oldugu bir donemde ruyasinda Afganistan'a gittigini gordu. Bu ruyayi arkada§lanyla payla§ti. Sadece Rabbine 
hizmet etmek igin ya§ayan Nazif Ceylan karde§imiz, kimi gevrelerin 
kendisine onerdigi "gali§, i§ giig sahibi ol, i§ine gucune bak" §eklin- 
deki tekliflere (bu i§ler de caiz olmasina ragmen) "Ben yuce Allah'a 
hizmet ile me§gul olmanin zevkini ya§ami§ bir kimse olarak artik sa- 
dece bu mubarek i§ ile ugra§mak istiyorum" §eklinde cevap verdi. 
Rabbimizin bildirdigi gibi: "yolumuzda mucadele edenleri yollanmiza 
eri§tiririz." Rabbi igin gok kiigiik ya§lanndan beri buyuk bir gabanin 
iginde olan Nazif karde§imizin ruyasi gergek olmu§tu. Bir vesile ile 
Afganistan'a gidebilecegi bir ortami yuce Allah onun igin yaratti. Ve 
salih riiya gergekle§ti.Afganistan'da senelerce cihad eden karde§i- 
miz, daha otuz ya§ina bile varamadan, kisacik omrune ilim, hizmet, 
hicret ve cihad gibi birgok salih amelleri sigdirdigi halde mubarek 
arefe gununde §ehid olarak Rabbine kavu§tu. Ne mutlu ona. Bizlere 
de Rabbimiz bu guzellikleri nasip etsin. 

f 

\ MEMLEKETI: 
ANKARA 
5EHADETI: 

AFGASIS 
Ankara'mn Yigidi $ehid Haci 
Ziihtii Bayram 1982 yihnda Ankara'da dogdu. ilk ve orta ogretimini bu §ehirde ta- 
mamladi. Ankara'mn siteler ilgesinde bir yandan mobilya i§inde gah- 
§iyor, diger yandan islami gah§malara katihyordu. Qevresinde gok 
sevilen, dogru, diirust ve guvenilir ki§iligi ile herkesin takdirini kazan- 
mi§ bir insandi. Etrafinda onu sevip takdir etmeyen tek bir arkada§i 
dahi yoktu. Genglik yillannin ba§lanndan beri gergek Islam'i ara§tinr, 
Hakkin pe§inde giderdi. Hakki buldugu, Kur'an ve Sunnet'in hukmunu 
ogrendigi zaman her §eyi bir tarafa birakir, islam'in agik hukumlerine 
higbir §eyi tercih etmezdi. Evli ve iki gocuk babasi olan karde§imiz, 
islam igin gergekle§tirdigi pek gok gah§ma ve hizmetten sonra islam'in 
imandan sonra en buyuk emri olan cihad ibadetini yerine getirmek ve 
§ehid olarak yuce Allah'a ula§mak igin harekete gegmi§ti. Bu konuda 
kendisine nasihat eden kimselere tek bir §ey soyluyordu: " Ben §ehit 
olarak Yuce Allah'a ula§mak istiyorum." Nasihatgilar onca konu§ma- 
dan sonra bu cevabi ahnca artik diyebilecek higbir §ey bulamiyorlardi. 
Afganistan'dan, yuce Allah'a §ehid olarak ula§mak igin bir yol oldu- 
gunu bilen Haci Zuhtii, hig bitmeyen cihadin ulkesi, islam'in yuzyih- 
mizdaki kalesi olan bu ulkeye hicret etti. Orada da turn karde§lerin 
en sevdigi agabeylerinden birisi oldu. Orada da diirust, guvenilir, sa- 
mimi dostluguyla on plana gikmi§ti. Senelerce cihad etti ve nihayet 
Ramazan Bayram i'n in Arefe gununde gok degerli karde§leriyle birlikte 
o gok arzuladigi §ehadet §erbetini igti ve istedigi §ekilde yuce Allah'a 
ula§ti. Rabbimiz ona hem kendi yolunda gah§ma, hem cihad etme, 
hem de §ehid olma nimetini verdi. Yuce Allah turn emeklerini kendi- 
sinden kabul buyursun ve bizlere de bu guzellikleri nasip etsin. O ISLAM DUNYASI • EYLUL 2012 • SAYI: 6 O 80